زبان و ادبیات فرانسه - لیست آثار

La Grammaire Française: Nom et Adjectif(Une étude contrastive sur le nom et l'adjectif person

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهری بهرام بیگی

اصول فن ترجمه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد کمالی

ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : سیمون ژون

Le renouveau de la critique littéraire en France

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Nasrine Khattate

ترجمه متون ادبی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد کمالی

Initiation A La Dissertion Litterare Et A La Narratologie

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Sadi Jafari Kardgar

Histoire de la littérature francaise: XIXe siècle

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Roya Letafati

Histoire de la littérature française: XXesiècle

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Roya Letafati

LES ÉCOLES LITTÉRAIRES FRANÇAISES

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Alireza Ghafouri

LA LEXICOLOGIE FRANÇAISE

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : شهرزاد ماکویی

رویکرد ارتباطی در آموزش زبان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : کلود ژرمن

تاریخ ادبیات فرانسه ( جلد چهارم)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : پیر بونل

Le Nouveau Roman en France

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Azine Hossein-Zadeh

HISTOIRE DE LA TRADUCTION:Entre l'Iran et la France

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Elmira Dadvar

دستور زبان فرانسه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : م‍ح‍م‍دج‍واد ک‍م‍ال‍ی‌

Règles de la correspondance française

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهری بهرام بیگی

Lecture de textes en sciences humaines et sociales

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مرتضی کتبی

Imagologie

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Elmira Dadvar

فرهنگ توصیفی اصطلاحات آموزش زبان

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : روح‌الله رحمتیان

درآمدی بر ادبیات تطبیقی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : المیرا دادور

Traduction de textes scientifiques et techniques français - persan

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نگین بازرگان دیلمقانی

Lecture et traduction de textes islamiques (de sources différentes)

نویسنده : افضل وثوقی

ناشر : سازمان سمت

دستور زبان مقایسه‌ ای فرانسه و فارسی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمدجواد کمالی

تاریخ ادبیات فرانسه (جلد اول)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ابراهیم شکورزاده

Expressions et proverbes thématiques

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ناهید جلیلی مرند

LECTURE DE TEXTES SIMPLES

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Zohreh Joozdani

LES DIFFERENTS GENRES DE PROSE LITTERAIRE

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Jaleh KAHNAMOUIPOUR

Description d’ événements

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Roya Razzaghi