زبان انگلیسی تخصصی علوم پایه و فنی مهندسی esp - لیست آثار

English for the Students of Geology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میرجلیلی

Special English for the Students of Computer

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : M. Haghani

English for the Students of Science (Biology & Geology)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mahmoodreza Atai

English for the Students of Engineering Drawing

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Hamid Askari Kermani

English for the Students of Electrical Engineering (Electronics)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Jamaloddin Jalalipour

English for the Students of Biology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : HOssein Frhady

English for the Students of HVAC-R ( Heating, Ventilation, Air-Conditioning )

ناشر : سازمان سمت

ناشر : حسن مولوی

English for the Students of Electrical Engineering (Power-Electrotechnics)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Jamaloddin Jalalipour

English for the Students of Plant Science

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Farrokh Ghahremaninejad

English for the Students of Industrial Engineering Book 1: Industrial Technology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد فلاحی مقیمی

English for the Students of Building Construction : Public Works

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عباس پیشداد

English for the Students of Mathematics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مهدی جعفرزاده

English for the Students of Industrial Engineering

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : محمد فلاحی مقیمی

English for the Students of Agriculture (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Behrooz Azabdafteri

English for the Students of Engineering

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Parviz Bidahri

English for the Students of Chemistry

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Kazem Mirjalili

English for the Students of Soil Science(Water and Environment)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Hamid Siadat

English for the Students of Nautical Studies

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Hooshang Khoshsima