زبان انگلیسی تخصصی علوم پزشکی esp - لیست آثار

English for the Students of Veterinary Medicine

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Alireza Ahamdi

English for the Students of Dentistry

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Mohammad Hassan Tahriran

English for the Students of Laboratory

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Amal saleh, Ehya

English for the Students of Pharmacy

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Taghi Ghafghazi

English for the Students of Speech Therapy

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نسرین شکرپور

English for the Students of Medical Librarianship

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نسرین شکر پور

English for the Students of Health Care Management (II)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Faramarz Aminlari

English for the Students of Rehabilitation Science

نویسنده : رضا دیداری

نویسنده : رضا دیداری

English for the Students of Emergency Care

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نسرین شکرپور

English for the Students of Microbiology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : میترا احمد سلطانی

English for the Students of Nutrition

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ جزایری

English for the Students of Medicine (I)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : رضا دیداری

English for the Students of Optometry

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : نسرین شکرپور

English for the Students of Audiology

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : مریم حیدرپور میمه