زبانهای خارجی - لیست آثار

English for the Students of Humanities (Literature and Languages, Art, Architecture)

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Hadi Farjami

English for the students of Energy Engineering

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : Vahid Mohammadpour Karizaki

English for the Students of Nutrition

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : A. Djazayery

English for the Students of Economics

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : ‎ELAHEH SOTOUDEH NAMA