× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 / 4.8

خلاصه کتاب کشف توانمندی ها

ناشر: سازمان فرهنگی فرا

نویسنده: ,

مترجم: عبدالرضا رضایی‌نژاد

صفحات کتاب : 288

کنگره : ‫HF5549/5‭/‮الف‬8‭‬‭ب‌2 1382

دیویی : ‫‭‭650/14

کتابشناسی ملی : ‭م‌81-14239

شابک : 978-964-7092-17-3

سال نشر : 1388

برچسب ها:

خلاصه اثر

حصول برتری در هر زمینه ای با کشف استعدادها و شناخت الگوهای تکرارپذیر بی همتایی امکان پذیر است که در درون خود نهفته داریم. به جای تمرکز بر کاستی ها و تلاش در رفع آنها باید به جستجوی توانمندی های خود باشیم.

کتاب الکترونیکی

رایگان

حجم : 628.2 کیلو بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 28

موضوعات

فهرست

مقدمه
آﺷﻨﺎﻳﻲ: ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ
اﻧﻘﻼب: آن دو اﻧﮕﺎﺷﺘﻲ (ﻓﺮﺿـﻲ) ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ زﻳﺮﺑﻨـﺎی ﺑﺮﭘﺎﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ،ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟
ﻓﺼﻞ 1. زﻧﺪﮔﻴﻬﺎی ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
»ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﭼﻴﺴﺖ؟ «
ﺳﻪ اﺑﺰار اﻧﻘﻼﺑﻲ:
ﻓﺼﻞ 2. ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
از ﻛﺎﻟﻴﻦ ﭘﺎول درﺑﺎره ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻣﻮﺧﺖ؟
آﮔﺎﻫﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ: ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺧﻮدﺗﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻳﺪ؟
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی: «ﭼﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ؟»
ﭼﺮا ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻨﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﺘﺎن اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟
ﻓﺼﻞ 3. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎب
ردﭘﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻳﻬﺎ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﻢ؟
ﻓﺼﻞ 4. ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎب
1. دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪه Achiever
2 Activator ﺑﻜﺎراﻧﺪازﻧﺪه .
3 Adaptability ﺳﺎزﮔﺎری .
4 Analytical ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮی .
5 Arranger ﺳﺎﻣﺎندﻫﻨﺪه .
6. ﺑﺎور/ اﻳﻤﺎن Belief
7 Command ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ .
8. ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط Communication
9 Competition رﻗﺎﺑﺖ .
10 connectedness – ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪی .
11context - ﻛﻨﻜﺎﺷﮕﺮ .
12. اﻧﺪﻳﺸﻪ ورز- Deliberative
13. ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه Developer
14 Discipline اﻧﻀﺒﺎط .
15 Empathy ﻳﻜﺪﻟﻲ .
16 Fairness اﻧﺼﺎف .
17. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮدن Focus
18. آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮی Futuristic
19Harmony ﻫﻤﺴﺎزی .
20. ﺧﻴﺎل ﭘﺮوری Ideation
21. در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﮔﻲ Inclusiveness
22 Individualization ﻓﺮدﺷﻨﺎﺳﻲ .
23 Input دروﻧﺪاد .
24 Intellection ﺧﺮدورزی .
25 Learner ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه .
26. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﺎز Maximizer
27. ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮی Positivity
28. ﺑﺎزﮔﻮ ﮔﺮی Realtor
29. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ (ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی) Responsibility
30 Restorative ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪه .
31. اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد Self- assurance
32 significance ارﺟﻤﻨﺪی .
33Strategic راﻫﺒﺮدی .
34Woo ﻋﺸﻖﺧﻮاه .
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﭘﺮﺳﺶاز ﺧﻮد
آﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻲ در راه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎی ﻣﻦ وﺟﻮد دارد؟
ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻮد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ؟
آﻳﺎ ﻧﻈﻢ وﻳﮋهای ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻦ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟
ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ آوردهاﻳﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﭼﺮا؟
ﭼﺮا ﺑﺎ دﻳﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﭘﺎرهای از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻢ؟
آﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی "ﻣﺨﺎﻟﻒ" ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
اﮔﺮ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را درﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎزهای در ﺧﻮد ﺑﭙﺮوراﻧﻢ؟
آﻳﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﺎﻳﻢ، ﻓﺮدی ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲﻫﺎﻳﻢ ﻛﻨﺎر آﻳﻢ؟
آﻳﺎ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﻢ؟
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر زﻣﻴﻨﻪ "ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎب" ﭘﺮداﺧﺖ؟
ﻓﺼﻞ 7. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻴﺪ
داﺳﺘﺎن ﻛﺎﻣﻞ: ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ؟
راﻫﻨﻤﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد؟
ﮔﺰارش ﻓﻨﻲ درﺑﺎره « ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻳﺎب »
رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98937****2712

خیلی خوب هستش. کاش بخش کتابهای علمی و زبان اصلی نیز داشته باشد.

1396-7-14 23:46:06

پاسخ