× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

نظریه ی اصول حقوقی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: علی شجاعی

صفحات کتاب : 240

کنگره : ‏‫‬‮‭K۲۹۲‏‫‭/آ۸ن۶ ۱۳۹۷

دیویی : 340

کتابشناسی ملی : 5329821

شابک : 9786000206031

سال نشر : 1397

شابک دیجیتال : 978-600-02-1852-2

کد کتاب : 2187

برچسب ها: حقوق

خلاصه اثر

کتابِ پیشِ رو بر یکی از موضوع هایِ بحث انگیز در فلسفه یِ حقوق، یعنی گونه شناسیِ هنجارهایِ حقوقی و تمایزگذاری میانِ آن ها، تمرکز دارد. نویسنده مسأله یِ تمایز گذاری میانِ هنجارهایِ حقوقی را در چارچوبِ فعالیتِ تفسیری می بیند و، به همین منظور، بحث را با ارائه یِ تعریفی از تفسیر، به ویژه با نگاهی ویتگنشتاینی و هایدگری، می آغازد و تفسیر را نه توصیفِ معنا بلکه ساختن و بازسازیِ معنا می داند.

وی سپس دیدگاه هایِ موجود در زمینه یِ تمایزگذاری میانِ اصول و قواعد را نقد می کند و معیارهایِ جدیدی را برایِ تمایزِ آن ها پیشنهاد می کند و در نهایت دسته یِ سومی از هنجارها را به نامِ بنانگاره ها به آن ها می افزاید.

بر این اساس، قواعدْ هنجارهایِ بی واسطه توصیفی، اساساً گذشته نگر و با هدفِ تصمیم سازی و فراگیری، در حالی که اصولْ هنجارهایِ بی واسطه غایت گرایانه، اساساً آینده نگر و دارایِ نقشِ تکمیل کنندگی اند. بنانگاره ها نیز هنجارهایِ بی واسطه روشی اند که تفسیر و کاربردِ اصول و قواعد را ساختار بندی می کنند.

کتاب الکترونیکی

15,750 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 212

کتاب چاپی

21,000 تومان

وزن : 334.28

موضوعات

فهرست

سخن مترجم
سپاس گزاری
پیش گفتارِ چاپِ آلمان
پیش گفتارِ چاپِ برزیل
فصلِ اول: ملاحظه هایِ نخستین
فصلِ دوم: هنجارها: اصول و قواعد
2ـ1 تمایزهایِ نخستین
2ـ1ـ1 متن و هنجار
2ـ1ـ2 توصیف، ساختن و بازسازی
2ـ2 مروری بر تحولِ تمایزِ اصول از قواعد
2ـ3 معیارهایِ تمایزِ اصول از قواعد
2ـ3ـ1 جنبه یِ فرضی ـ شرطی
2ـ3ـ1ـ1 محتوا
2ـ3ـ1ـ2 تحلیلِ انتقادی
2ـ3ـ2 قالبِ نهاییِ کاربرد
2ـ3ـ2ـ1 محتوا
2ـ3ـ2ـ2 تحلیلِ انتقادی
2ـ3ـ3 ]حلِ[ تعارضِ هنجارها
2ـ3ـ3ـ1 محتوا
2ـ3ـ3ـ2 تحلیلِ انتقادی
2ـ4 پیش نهادی برایِ تمایزِ اصول از قواعد
2ـ4ـ1 بنیادها
2ـ4ـ1ـ1 توجیهِ تمایز
2ـ4ـ1ـ2 تمایزِ انتزاعی
2ـ4ـ1ـ3 تمایزِ آروینی
2ـ4ـ1ـ4 تمایز بر مبنایِ روی کردِ شمولی
2ـ4ـ2 معیارهایِ تمایز
2ـ4ـ2ـ1 ماهیتِ رفتارِ توصیف شده
2ـ4ـ2ـ2 ماهیتِ توجیهِ لازم
2ـ4ـ2ـ3 میزانِ نقش آفرینی در تصمیم گیری
2ـ4ـ3 تعریفِ پیش نهادی برایِ قواعد و اصول
2ـ4ـ4 پیامدهایِ استفاده یِ ناهماهنگ از تمایزگذاریِ کمینه ای میانِ قواعد و اصول
2ـ4ـ5 پیامدهایِ استفاده یِ ناهماهنگ از تمایزگذاریِ بیشینه ای میانِ قواعد و اصول
2ـ4ـ6 ره نمودهایی برایِ تحلیلِ اصول
2ـ4ـ7 مثالی برایِ اصلِ اخلاقیّت
2ـ4ـ 8 کاراییِ اصول
2ـ4ـ 8 ـ1 کاراییِ درونی
2ـ4ـ 8 ـ1ـ1 محتوا
2ـ4ـ8ـ1ـ2 کاراییِ درونیِ مستقیم
2ـ4ـ8ـ1ـ3 کاراییِ درونیِ غیرِمستقیم
2ـ4ـ8ـ2 کاراییِ بیرونی
2ـ4ـ8ـ2ـ1 محتوا
2ـ4ـ8ـ2ـ2 کاراییِ بیرونیِ عینی
2ـ4ـ9 کاراییِ قواعد
2ـ4ـ9ـ1 کاراییِ درونی
2ـ4ـ9ـ1ـ1 کاراییِ درونیِ مستقیم
2ـ4ـ9ـ1ـ2 کاراییِ درونیِ غیرِمستقیم
2ـ4ـ9ـ2 کاراییِ بیرونی
2ـ4ـ9ـ2ـ1 کاراییِ انتخابی
2ـ4ـ9ـ2ـ2 کاراییِ استدلال ورزانه
2ـ4ـ9ـ3 الغاپذیریِ قواعد
2ـ4ـ9ـ3ـ1 استدلالِ فرمان بَری از قواعد
2ـ4ـ9ـ3ـ2 شرایطِ الغاپذیری
فصلِ سوم: کلان هنجارها: بن انگاره هایِ هنجارین
3ـ1 مقدمه
3ـ2 بن انگاره هایِ تفسیرشناختی (یا هرمنوتیکی)
3ـ2ـ1 مرور
3ـ2ـ2 بن انگاره یِ انسجام
3ـ2ـ2ـ1 از پایگان (یا سلسله مراتب) تا انسجام
3ـ2ـ2ـ2 انسجامِ ماهوی
3ـ2ـ2ـ2ـ1 توجیه بر مبنایِ پشتیبانی
3ـ2ـ2ـ2ـ2 توجیهِ دوسویه
3ـ3 بن انگاره هایِ کاربردی
3ـ4 پیامدهایِ کاربردِ ناهماهنگِ هنجارها و کلان هنجارها
3ـ5 ره نمودهایی برایِ تحلیلِ بن انگاره هایِ هنجارینِ کاربردی
3ـ6 انواعِ بن انگاره ها
3ـ6ـ1 جنبه هایِ کلی
3ـ6ـ2 بن انگاره هایِ نامشخص
3ـ6ـ2ـ1 سنجش
3ـ6ـ2ـ2 هم سازیِ عملی
3ـ6ـ2ـ3 منعِ افراط
3ـ6ـ3 بن انگاره هایِ مشخص
3ـ6ـ3ـ1 برابری
3ـ6ـ3ـ2 معقولیت
3ـ6ـ3ـ2ـ1 مرور
3ـ6ـ3ـ2ـ2 برداشت ها
3ـ6ـ3ـ3 تناسب
3ـ6ـ3ـ3ـ1 مرورِ کلی
3ـ6ـ3ـ3ـ2 کاربردپذیری
3ـ6ـ3ـ3ـ3 آزمون هایِ ذاتیِ تناسب
3ـ6ـ3ـ3ـ4 شدتِ نظارتِ قوه یِ قضایی بر دیگر قوا
3ـ7 پیامدهایِ نبودِ تمایزگذاری میانِ بن انگاره ها
فصلِ چهارم: نتیجه گیری
کتاب شناسی
واژه نامه
نمایه یِ اسامی
نمایه یِ موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات