× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

behavioral sciences and management - لیست آثار

مدیریت راهبردی

سازمان سمت

از 7,000 تا 17,000 تومان

مدیریت پروژه

سازمان سمت

از 9,000 تا 32,000 تومان

مسائل آموزش و پرورش ایران

سازمان سمت

از 6,000 تا 29,000 تومان

آمار استنباطی

سازمان سمت

از 7,500 تا 24,000 تومان

کلیات فلسفه

سازمان سمت

از 6,000 تا 12,000 تومان

مدیریت فشار روانی

سازمان سمت

از 2,000 تا 3,500 تومان

تاریخ آموزش و پرورش ایران

سازمان سمت

از 4,000 تا 16,000 تومان

نظارت و راهنمایی آموزشی

سازمان سمت

از 5,000 تا 25,000 تومان

راهنمای عملی پژوهش کیفی

سازمان سمت

از 3,000 تا 13,000 تومان

نظریه ذهن

سازمان سمت

از 5,500 تا 45,000 تومان

تحقیقات بازاریابی

سازمان سمت

از 7,000 تا 16,000 تومان

نظریۀ سازمان

سازمان سمت

از 5,000 تا 20,000 تومان

رهبری فرهمند در سازمانها

سازمان سمت

از 8,500 تا 18,000 تومان

فرهنگ سازمانی

سازمان سمت

از 4,500 تا 10,000 تومان

استراتژی تولید

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 تومان