× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

دانلود کتابهای

اساسات تخنیک بیخطر و مصونیت کار در صنایع کیمیاوی

ناشر :سازمان سمت

نویسنده : پوهندوی شاه محمد بسمل

ترمودینامیک تخنیکی و انتقال حرارت

نویسنده : پوهندوی شاه محمد بسمل

ناشر :سازمان سمت