× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

روابط بین‌ الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

صفحات کتاب : 334

کنگره : ‫‬‭JZ1305‫‬‭‭/س94ر9 1387

دیویی : ‫‬‭327/1

کتابشناسی ملی : 1545988

شابک : 9789645303035

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 32

شابک دیجیتال : 978-600-02-0972-8

کد کتاب : 1225

برچسب ها:

خلاصه اثر

.

کتاب الکترونیکی

8,250 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 271

کتاب چاپی

11,000 تومان

صفحات کتاب : 344

سال نشر : 1394

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 471.28

کد یکتا : 51225

نوبت چاپ : 5

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: بازیگران بین المللی
ملت ـ کشورها و منافع ملی
دوران امپراتوریها
تکامل مفهوم ملت ـ کشور از 1870 تا به امروز
منافع ملی
ملت ـ کشورها و مسئله سطح تحلیل
ملت ـ کشورها و مسئله «توازن قوا»
مبارزه طلبی با پدیدة ملت ـ کشور
سازمانهای دولتی بین المللی: سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی
ساختار عملکرد سازمانهای بین المللی دولتی
روند تکامل سازمانهای بین المللی
سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته
ساختار سازمان ملل متحد
سوابق سازمان ملل
سایر سازمانهای بین المللی دولتی
نظری کلی بر شرکتهای چندملیتی
ادعاهای مخالف علیه شرکتهای چندملیتی و پاسخ به آنها
سازمانهای غیردولتی، اشخاص و سایر بازیگران روابط بین الملل
بازیگران جهانی و نظام نزاع غرب ـ شرق و شمال ـ جنوب
نزاع غرب ـ شرق و ریشه های جنگ سرد
ریشه های جنگ سرد
مراحل مختلف روابط امریکا و شوروی در دوران جنگ سرد
نزاع شمال و جنوب
دیدگاه کشورهای جهان سوم به دنیا
یادداشتها
فصل دوم: از عوامل مادی قدرت تا عوامل معنوی آن
عوامل قدرت در روابط بین الملل
عوامل تشکیل دهنده قدرت
عوامل اقتصادی قدرت
دیدگاههای تئوریک: اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی
سیاست پولی و مالیه بین المللی
شاخصه های موجود در اقتصاد سیاسی بین المللی در سطح کلان سیستمی
عوامل نظامی قدرت
عوامل معنوی قدرت
عوامل فرهنگی در روابط بین الملل
دیپلماسی
تحول در ماهیت دیپلماسی
یادداشتها
فصل سوم: جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن در نظام بین الملل
جهانی شدن اقتصاد چیست؟
جهانی شدن اقتصاد و کارویژة دولتهای ملی
افق آینده
یادداشتها
بخش دوم: دیپلماسی و روابط بین الملل
فصل اول: رهیافتهای سیاست خارجی در نظام بین الملل
مدل تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
مدل سیاست خارجی تطبیقی
افول نگرش سیاست خارجی تطبیقی و احیای مجدد نگرش تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
یادداشتها
فصل دوم: دیپلماسی جدید
روند تحول در دیپلماسی
ماهیت متغیر دیپلماسی
ابزارهای جدید
دیپلماسی و تحول در ساختار جهانی
دیپلماسی، وسیله ای برای تحقق دولت کارامد
دیپلماسی چندجانبه
افق فراسو
یادداشتها
فصل سوم: دمکراسی فراملی و دیپلماسی جهانی
جهانی شدن و دمکراسی فراملی
چهار رهیافت عمده دربارة دمکراسی فراملی
بین الملل گرایی لیبرال
پلورالیسم دمکراتیک لیبرال
دمکراسی جهان گرایانه
دمکراسی مدبرانه
دمکراسی فراملی: موضوع قابل تحقق یا پدیدة آرمانی
آیا دمکراسی فراملی می تواند کنار گذاشته شود؟
ارزیابی نهایی
یادداشتها
فصل چهارم: دیپلماسی بازدارنده در نظام بین الملل
سوابق گذشته سازمان ملل متحد
برتری بازدارندگی ابتدایی بر بازدارندگی متأخر
کارا نمودن دیپلماسی بازدارنده در سازمان ملل متحد
اجرای دیپلماسی بازدارنده از طریق سایر بازیگران بین المللی
بیمها و امیدها
یادداشتها
بخش سوم: مدیریت بحرانهای بین المللی
فصل اول: بازیگران جهانی و مدیریت بحرانهای بین المللی
مقدمه
بازیگران گوناگون و حل اختلافات جهانی
حق وتو
ابزارهای تحمیلی
دولتهای حاکم
سایر بازیگران در زمینه صلح و امنیت بین المللی
دو دیدگاه دربارة مدیریت بحرانهای بین المللی
وسایل و شیوه ها
یادداشتها
فصل دوم: منازعات منطقه ای در جهان سوم و پایان جنگ سرد
مقدمه
بی ثباتی در جهان سوم و «نظم» جنگ سرد
تغییر بنیادی در مهار منازعات
نتیجه گیری
یادداشتها
فصل سوم: صلح و امنیت جهانی و بازنگری مفاهیم
پیشینه بحث
امنیت و نظریه سیاسی
امنیت جامع، مشترک و دسته جمعی
بازنگری مفهوم امنیت در عرصه روابط بین الملل
توسعه مفهوم امنیت: امنیت اقتصادی و زیست بومی
نتیجه گیری
یادداشتها
فصل چهارم: مدیریت بحرانها در منازعات قومی ـ اجتماعی بین المللی
زمینه بحث
شرایط حاد و پیچیده تنازعات قومی ـ اجتماعی
مشکل اظهار بی طرفی
میانجیگری عملیاتی و دیپلماسی
فقدان الگوهای مؤثر
پاسداری از صلح در مقابل عمل جانبدارانه
نتیجه گیری
یادداشتها
بخش چهارم: چشم انداز روابط بین الملل
فصل اول: تحول در نظام بین المللی و کارویژه های
ملت ـ کشورها
ملت ـ کشورها و روند جهانی شدن
دلایل افول نقش بازیگری ملت ـ کشورها
جهانی شدن و تحول در کارویژه ملت ـ کشورها
پیش بینی آینده: آنارشی یا تنوع
یادداشتها
فصل دوم: افق فراسوی سیاست بین الملل
مقدمه
کشورهای پیشرفته در قرن بیست ویکم
کشورهای ملی گرا
کشورهای در حال انتقال
نقش قدرت نظامی در دوران جدید
چشم انداز آینده
نتیجه گیری
یادداشتها
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات