× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حقوق - لیست آثار

حقوق تجارت

ربیعا اسکینی

از 12,000 تا 31,000 تومان

جرم شناسی نظری ولد

سازمان سمت

از 22,000 تا 44,000 تومان

حقوق تجارت (جلد دوم)

سازمان سمت

از 14,000 تا 29,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

سازمان سمت

از 15,000 تا 30,000 تومان

حقوق قراردادها

سازمان سمت

از 8,000 تا 30,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

سازمان سمت

از 17,000 تا 35,000 تومان

درآمدی بر جرم شناسی

سازمان سمت

از 8,000 تا 26,000 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 6,500 تا 26,000 تومان

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

از 12,000 تا 42,000 تومان

نظریه ی اصول حقوقی

سازمان سمت

از 7,000 تا 21,000 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 6,500 تا 36,000 تومان

حقوق انتقال فناوری

سازمان سمت

از 10,000 تا 62,000 تومان

اموال و حقوق مالی

سازمان سمت

از 4,000 تا 32,000 تومان

حقوق اداری

سازمان سمت

از 7,250 تا 60,000 تومان

حقوق محیط زیست در ایران

سازمان سمت

از 4,000 تا 17,000 تومان

حقوق مدنی اشخاص و محجورین

سازمان سمت

از 7,000 تا 41,000 تومان

حقوق کار(جلد اول)

سازمان سمت

از 7,000 تا 40,000 تومان

حقوق حریم خصوصی

سازمان سمت

از 5,000 تا 24,000 تومان

حقوق اسرار تجاری

سازمان سمت

از 7,000 تا 20,000 تومان

تناسب جرم و مجازات

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

حقوق بانکی

سازمان سمت

از 5,000 تا 36,000 تومان

حقوق دیپلماتیک

سازمان سمت

از 8,000 تا 20,000 تومان

حقوق خانواده

سازمان سمت

از 7,000 تا 37,000 تومان

حقوق اداری تطبیقی (جلد اول)

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 تومان