زبان - لیست آثار

Lecture de textes islamiques

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 تومان

علوم انسانی _ دیجیتال

سازمان سمت

از 7,500 تا 15,000 تومان

تارخ تطور نثر فارسی

سازمان سمت

از 10,500 تا 25,000 تومان

Advanced Translation

سازمان سمت

از 6,000 تا 12,000 تومان

Correspondence in English

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 تومان