× public_lbl_my_inspector public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout
5 Score
1 Person

ستاره شمال

Publisher : سوره مهر

Author :

Book collection : ‫مفاخر ملی - مذهبی

Print version price : 500 تومان

Printed Page Count : 191

Congress Class : PIR8098‭/ل‌78س‌2 1381

Dewey Decimal Classification : 3‮ف‍ا‬8/62‭س‌674س‌ 1381

National Bibliography Number : ‭م‌81-15641

ISBN : 964-471-735-2

Publish Year : 1381

Digital ISBN : 978-600-03-2012-6

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : Link

Get Content

TextBook Free

Book summary

نام های مستعار و چهره های متفاوت داشت، اما او تنها یک نام بود که بزرگ بود و جاودانه ماند. سیدعلی اندرزگو، نامی است که سخن گفتن از زندگی اش، یعنی سخن گفتن از زندگی مردی همواره در سفر و «ستاره شمال» داستان سفر ها و مبارزات اوست و نقش مهم او در وارد کردن اسلحه به ایران و مبارزه با رژیم پهلوی.
نویسنده، در بازگویی این مبارزات و تعقیب همیشگی قهرمان توسط ساواک، نثری ساده و روان و شیوه روایتی خواندنی انتخاب می کند. شیوه ای که در آن زندگی روزمره و توصیف های زیبا از روابط آدم ها در کنار فعالیت ها و مبارزات سیدعلی به طور موازی قرار می گیرد.
داستان از روایت زندگی زن ها (مادر، خواهر و همسر) در غیاب سیدعلی غافل نمی ماند، بخشی که کتاب را از فضای خشک و مردانه مبارزات مسلح به واقعیت های قابل لمس زندگی پیوند می دهد و در عین حال بستری برای شناخت وجه دیگری از شخصیت قهرمان اصلی فراهم می آورد.
«ستاره شمال» داستانی است پیچیده در عشق ها، دربه دری ها، تحصیل، مبارزات و شکنجه های مردی انقلابی و جسور. ناهید سلمانی، نقطه آغازی دور از ذهن و خواندنی برای داستانش انتخاب می کند؛ مجلس خواستگاری سیدعلی که آن روز ها تازه در جلسات هیات موتله اسلامی شرکت می کرد.
«ستاره شمال» کتابی است که عشق و جنگ را در مجاورت هم و گاه پیچیده در یکدیگر روایت می کند.

TextBook

Free

Volume : 619.0 K Byte

Ebook Page Count : 70

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Subjects

Content

یادداشت ها
منابع

Similar products

More