× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout
5 Score
1 Person

ژئومورفولوژی

ساختمان، فرایند و زمین ریخت ها

Publisher : سازمان سمت

Author :

Print version price : 24,000 Toman

Printed Page Count : 440

Congress Class : ‫‬‮‭GB۴۰۱/۵‏‫‬‮‭/ج۲ژ۹ ۱۳۹۶

Dewey Decimal Classification : ۵۵۱/۴۱

National Bibliography Number : ۵۰۲۷۹۳۶

ISBN : 9786000205218‬‬

Publish Year : 1396

Digital ISBN : 978-600-02-1724-2

کد کتاب : 2132

Book summary

دینامیک زمین از فرایندهای گوناگونی سرچشمه می گیرد که نمود عمل آن ها در چهره زمین با ظهور اشکال خاص پدیدار می شود.

نویسنده در این کتاب کوشیده است زمین ریخت های مختلف در ارتباط با فرایندهای گوناگونی مانند زمین ساخت، آتشفشان، هوازدگی، حرکات دامنه ای، رودها، باد، یخچال، امواج و یخبندان ذوب را توضیح دهد.

این کتاب که حاصل دو دهه تحقیق و تدریس نویسنده است، مقدمه ای برای شناخت و درک تغییرات محیطی و آمایش سرزمین فراهم می کند تا دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین بتوانند برای تبیین مبانی ژئومورفولوژی از آن بهره گیرند.

PDF

12,000 9,000 Toman

Volume : 13.0 M Byte

Ebook Page Count : 452

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Printed Book

24,000 Toman

وزن : 619.24

Subjects

Content

سرآغاز
گفتار اول: مفاهیم اساسی در ژئومورفولوژی
فصل اول: تعریف، قلمرو و تحول ژئومورفولوژی
گفتار دوم: ساختمان و زمین ریخت ها
فصل دوم: زمین ساخت و آتشفشان- سازندگان اصلی پیکره های بزرگ ناهمواری
فصل سوم: زمین ریخت های آتشفشانی و نفوذی در مقیاس کوچک
فصل چهارم: زمین ریخت های چی نخورده و گسلی و کنترل های ساختمانی زهکش ها
فصل پنجم: کنترل های ساختمانی سنگ ها بر روی زمین ریخت ها
گفتار سوم: فرایندها و زمین ریخت ها
فصل ششم: هوازدگی و زمین ریخت ها
فصل هفتم: فرایندهای دامنه ای
فصل هشتم: چشم اندازهای رودخانه ای
فصل نهم: چشم اندازهای یخچالی و رودخانة یخچالی
فصل دهم: چشم اندازهای مجاور یخچالی
فصل یازدهم: چشم اندازهای بادی
فصل دوازدهم: چشم اندازهای ساحلی
گفتار چهارم: آب وهوا و زمین ریخت ها
فصل سیزدهم: ژئومورفولوژی اقلیمی
منابع
نمایه

Similar products

More