× public_lbl_my_posts My Contents shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit Logout
3 Score
1 Person

سیاست جهانی (جلد اول)

Publisher : سازمان سمت

Author :

Translator : مسعود موسوی‌شفائی

Book collection : سیاست جهانی

Print version price : 18,000 Toman

Printed Page Count : 267

Congress Class : JZ۱۳۱۰‏‫‬‮‭‏‫‬‭/ھ۹س۹ ۱۳۹۶

Dewey Decimal Classification : ۳۲۷

National Bibliography Number : ۵۰۱۶۱۷۵

ISBN : 9786000205027

Publish Year : 1396

Digital ISBN : 978-600-02-1750-1

کد کتاب : 2136

Book summary

کتاب سیاست جهانی نوشته اندرو هیوود واجد ویژگی هایی است که این اثر را به منبعی ارزشمند برای دانشجویان روابط بین الملل، علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای و ژئوپلیتیک تبدیل کرده است.

نخست آنکه کتاب با ساختاری آموزشی و به قلم نویسندهای باتجربه در امر تدریس تدوین شده است؛

دوم آنکه نویسنده با مهارتی مثال زدنی، مباحث دو عرصه نظریه و عمل را به هم پیوند زده است، به نحوی که مخاطبان کتاب ضمن آشنایی با بنیان های نظری و مفهومی سیاست جهانی، مسائل و تحولات عینی این حوزه را نیز درک می کنند؛

سوم آنکه کتاب به خوبی حوزه های موضوعی سیاست جهانی را دسته بندی کرده و با نگاهی کلگرا، عمده مباحث این حوزه را پوشش داده است؛

چهارم آنکه مباحث کتاب ضمن توجه به مسائل کلاسیک سیاست بین الملل، تحولات نوین روابط بین الملل را در قالب سیاست جهانی مد نظر قرار داده و از این رو به روشنی موضوع تداوم و تغییر در سیاست جهانی را تبیین کرده است.

ویژگی های چهارگانه فوق در کنار سایر برجستگی های علمی متن، به این منبع آموزشی، مزیت های کم نظیری بخشیده است.

PDF

9,000 Toman

Volume : 3.3 M Byte

Ebook Page Count : 267

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Printed Book

18,000 Toman

Subjects

Content

مقدمۀ مترجم
دیباچۀ نویسنده بر چاپ دوم کتا ب
فصل اول: مقدمه ای بر سیاست جهانی
فصل دوم: زمینۀ تاریخی
فصل سوم: نظریه های سیاست جهانی
فصل چهارم: اقتصاد در عصر جهانی
فصل پنجم: دولت و سیاست خارجی در عصر ...
فصل ششم: جامعه در عصر جهانی
فصل هفتم: ملت در عصر جهانی
فصل هشتم: قدرت و نظم جهانی در قرن بیست و یکم
فصل نهم: جنگ و صلح

Similar products

More