× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 4.3

رفتار و مدیریت سازمانی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

مترجم: غلامرضا شمس

صفحات کتاب : 709

کنگره : ‏‫‭HD58/7

دیویی : ‏‫‭658/4

کتابشناسی ملی : 6053151

شابک : 9786000221027

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 9786000207571

کد کتاب : 2300

برچسب ها:

خلاصه اثر

همیشه در سازمان ها برای مدیران و حتی غیرمدیران این سؤال مطرح بوده است که چرا کارکنان به شیوه خاصی رفتار می کنند و رفتار آن ها در سازمان چه آثاری دارد؟ فهم پاسخ این سؤال آن ها را در هدایت بهتر سازمان و افزایش اثربخشی سازمانی کمک می کند.

سؤالاتی از این دست، در رفتار سازمانی که یک حوزه مطالعاتی نسبتاً جدید است مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و به فهم، پیش بینی و کنترل رفتار انسانی که از جمله اهداف رفتار سازمانی است، کمک شایانی می کنند.

نویسندگان کوشیده اند به صورتی جامع و کامل به بحث رفتار و مدیریت در سازمان ها بپردازند؛ علاوه بر این، آن ها تلاش کرده اند دیدی جامع و به روز به این حوزه داشته باشند و این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد بحث قرار دهند. همچنین در هر قسمت از مصادیق روز در کشورهای مختلف استفاده کرده اند.

مطالعه این کتاب به دانشجویان در دروس دانشگاهی مرتبط و نیز به مدیران و کارشناسان دستگاه های مختلف در کلیه مشاغل تولیدی، بازرگانی، صنعتی و خدماتی توصیه می شود.

کتاب الکترونیکی

54,750 تومان

حجم : 8.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 728

وزن : 995

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مترجم
بخش اول: حوزه مطالعاتی رفتار سازمانی
فصل اول: مدیران اثربخش رفتار سازمانی را درک می کنند
سیر تکامل مدیریت
مدیریت علمی
مدیریت اداری
ضرورت مطالعۀ رفتار سازمانی
رهبران و رفتار سازمانی
مطالعات هاثورن
نظریۀ سیستم ها و اثربخشی سازمانی
کیفیت
بهره وری
کارایی
رضایت
انطباق
توسعه
نیروهای محیطی تأثیرگذار بر اقدامات مدیریتی
چارچوب مطالعۀ رفتار سازمانی
محیط سازمان
فهم و مدیریت رفتار فردی
رفتار گروهی و تأثیر بی نفردی
فرایندهای سازمانی
طراحی، تغییر و نوآوری سازمانی
عنوان صفحه
شش
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
فصل دوم: فرهنگ ملی و سازمانی
فرهنگ و ارز شهای ملی بر رفتارهای محیط کار تأثیر می گذارد
مسائل فرهنگ سازمانی
تعریف فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی و تأثیرات آن
ایجاد فرهنگ سازمانی
تأثیر بر تغییر فرهنگ
دوام فرهنگ از طریق جامعه پذیری
جامع هپذیری انتظاری
تطابق
مدیریت نقش
ویژگی های جامعه پذیری اثربخش
ارشادگری
معنویت و فرهنگ
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
بخش دوم: فهم و مدیریت رفتار فردی
فصل سوم: تفاوت های فردی در محیط کار
چرا تفاوت های فردی
تأثیر تفاوت های فردی بر رفتار کاری
تنوع
توانای یها و مهارت ها
نگرش ها
شخصیت
هیجانات
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
عنوان صفحه
هفت
تمرین
پرس شها
فصل چهارم: ادراکات و اسنادها
فرایند ادراکی
گروه بندی ادراکی
گروه بندی های ادراکی ممکن است اشتباهاتی به بار آورد
کلیشه سازی
توجه انتخابی و تقسیم شده
اثر هاله ای
خطای من سانی
عوامل موقعیتی
نیازها و خواسته ها
نظریۀ اسناد
مدیریت برداشت
فرایندی میان فردی
یک الگو و مدیریت برداشت در عمل
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
فصل پنجم: انگیزش
نقطۀ شروع: نیازها کارکنان را برمی انگیزند
رویکردهای محتوایی
سلسله مراتب نیازهای مازلو
نظریۀ ا یآرجی آلدرفر
نظریۀ دوعاملی هرزبرگ
نظریۀ نیازهای اکتسابی مک کللند
خلاصۀ چهار نظریۀ محتوایی
رویکردهای فرایندی
نظریۀ انتظار
نظریۀ برابری
تغییراتی برای بازگشت برابری
عنوان صفحه
هشت
تحقیق درباره برابری
تعیین هدف
تحقیق درباره تعیین هدف
انگیزش و پیمان روان شناختی
مدیران اثربخش به کارکنان انگیزه م یدهند
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
فصل ششم: طراحی و عملکرد شغلی
طراحی شغل و کیفیت زندگی کاری
مدل کلی طراحی شغل
نتایج عملکرد شغلی
نتایج عینی
نتایج رفتاری
نتایج درونی و بیرونی
نتایج رضایت شغلی
طراحی شغل: دامنه، عمق و روابط
دامنه و عمق
روابط شغلی
روشی که افراد شغل خود را درک می کنند
ویژگی های شغل
تفاوت های فردی
تفاوت های محیط اجتماعی
افزایش دامنۀ مشاغل: چرخش و توسعۀ شغل
چرخش شغلی
توسعۀ شغلی
افزایش عمق مشاغل: غنی سازی شغلی
تی مهای خودگردان
چیدمان متناوب کار
مدیریت کیفیت فراگیر و طراحی شغل
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
عنوان صفحه
نُه
فصل هفتم: ارزشیابی و پاداش بر رفتار تأثیر م یگذارند
ارزشیابی عملکرد
اهداف ارزشیابی عملکرد
تمرکز ارزشیابی
بهبود ارزشیابی ها
بازخورد ارزشیابی عملکرد
هدف بازخورد ارزشیابی
الگویی برای بازخورد
بازخورد چندمنبعی: رویکرد درجه
نظریۀ تقویت
تقویت
تنبیه
خاموشی
برنامه های تقویت
الگویی برای پاداش فردی
پاداش های درونی و بیرونی
تعامل پاداش ها
مدیریت پاداش ها
پاداش ها بر پیامدهای مهم سازمانی اثر می گذارند
جابه جایی و غیبت
عملکرد شغلی
تعهد سازمانی
نظام های پاداش نوآورانه
پرداخت مبتنی بر مهارت
برادبندینگ
خدمات اختصاصی
پاداش های مبتنی بر تیم
مزایای پاره وقت
سهیم شدن در منافع
برنامه های سهیم شدن کارکنان در مالکیت
خط منظر: مسئلۀ اصلی
خلاصۀ نکات کلیدی
عنوان صفحه
ده
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
فصل هشتم: مدیریت سوء رفتار
مدیریت سوءرفتار
تحقیقات در حال ظهور درباره سوءرفتار
پیش بی نها/ورودی ها
میانج یها
نتایج
هزینه ها
مداخلۀ مدیریت
سوءرفتارهای انتخاب شده
آزار جنسی
پرخاشگری و خشونت
تحکمّ
ب یتمدنی
کلاهبرداری
استعمال مواد مخدر در محل کار
سوءاستفاده از اینترنت
کارشکنی
سرقت
حریم خصوصی
حریم خصوصی ایمیل
آستانۀ سازمانی
سیاست انجام آزمایش
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
فصل نهم: مدیریت استرس فردی
استرس چیست؟
الگوی استرس
محرک های تنش زای کاری: فردی، گروهی و سازمانی
محرک های تنش زای فردی
عنوان صفحه
یازده
محرک های تنش زای گروهی، سازمانی و غیرکاری
ارزیابی شناختی
مقابله با استرس
پیامدهای استرس
پیامدهای فردی
پیامدهای سازمانی
تعدیل کننده های استرس
شخصیت
A الگوی رفتاری تیپ
حمایت اجتماعی
مدیریت استرس: رویکردهای فردی و سازمانی
به حداکثر رساندن تناسب فرد محیط
برنامه های پیشگیری و مدیریت استرس سازمانی
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
بخش سوم: رفتار گروهی و تأثیر بی نفردی
فصل دهم: گروه ها و تیم ها
ماهیت گروه ها
انواع گروه ها
گروه های رسمی
گروه های غیررسمی
چرا مردم گرو ه تشکیل م یدهند؟
مراحل رشد گروه
شکل گیری
برآشفتگی
هنجاری
اجرا
انحلال
ویژگی های گروه ها
ترکی ب
سلسله مراتب مقام ها
نقش ها
عنوان صفحه
دوازده
هنجارها
رهبری
انسجام
اثربخشی گروه
تی مها
انواع تی مها
اثربخشی تیم
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
فصل یازدهم: مدیریت تعارض و مذاکره
دیدگاه های معاصر درباره تعارض میا ن گروهی
تعارض سازنده
تعارض مخرب
تعارض و عملکرد سازمانی
علل تعار ض میان گروهی
وابستگی کاری
تفاوت در اهداف
تفاوت های ادراکی
پیامدهای تعارض میان گروهی مخرب
تغییرات درون گروه ها
تغییرات بین گروه ها
مدیریت تعارضات میان گروهی از طریق حل آن
غلبه
گذشت
حل مسئله
اجتناب
سازش
برانگیختن تعارض سازنده میان گروهی
ورود افراد بیرونی به گروه
تغییر ساختار سازمانی
عنوان صفحه
سیزده
تحریک رقابت
استفاده از تعارض برنامه ریزی شده
مذاکره
مذاکره برد باخت
مذاکره برد برد
فنون مذاکره
افزایش اثربخشی مذاکره
استفاده از طرف سوم در مذاکره
تی مسازی
مذاکرات در سطح جهان
بهبود مذاکرات
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
مطالعۀ موردی
فصل دوازدهم: قدرت و سیاست
مفهوم قدرت
قدرت از کجا منشأ می گیرد؟
قدرت میان فردی
قدرت ساختاری
توانمندسازی
قدرت زیرواحد یا بی نبخشی
غلبه بر عدم اطمینان
مرکزیت
قابلیت جایگزینی
فرمان برداری و توهم قدرت
راهبرد ها و تاکتیک های سیاسی
تحقیق در مورد سیاست
بازی سیاست
تدابیری برای نفوذ سیاسی
مدیریت برداشت
اخلاقیات، قدرت و سیاست ها
عنوان صفحه
چهارده
استفاده از قدرت برای مدیریت اثربخش
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
بخش چهارم: فرایندهای سازمانی
فصل سیزدهم: ارتباط اثربخش
فرایند ارتباط
عناصر ارتباط
پیام های غیر کلامی
ارتباط درون سازمانی
ارتباط رو به پایین
ارتباط رو به بالا
ارتباط افقی
ارتباط مورب
ارتباطات خارجی
غنای اطلاعات
فناوری و ارتباطات
اینترنت / اینترانت / اکسترانت
ایمیل، پیام رسانی و شبکه های اجتماعی
گوش یهای هوشمند
پیام صوتی
ویدئوکنفرانس، تل کنفرانس و جلسات/همکاری الکترونیکی
ارتباط بی نفردی
ارتباط چندفرهنگی
واژگان
فضا
زمان
موانع ارتباط اثربخش
چارچوب ارجاع
گوش دادن انتخابی
قضاوت ارزشی
اعتبار منبع
فیلتر کردن
عنوان صفحه
پانزده
زبان درون گروهی
تفاوت های مربوط به پست سازمانی
محدودی تهای زمانی
اضافه بار ارتباط
بهبود ارتباط در سازمان ها
تنظیم جریان اطلاعات
ارتباط رو در رو
همدلی
تکرار
ایجاد اعتماد متقابل
زمان بندی اثربخش
استفاده از زبان ساده
استفاده از فن شایعه پراکنی
ارتباط اخلاقی
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
فصل چهاردهم: تصمی مگیری
انواع تصمیمات
فرایند تصمی مگیری عقلانی
هدف گذاری و اندازه گیری نتایج
شناسایی و تحلیل مسائل
ارائه راه حل های محتمل
ارزیابی راه حل های ارائه شده
انتخاب بهترین راه حل
اجرای تصمیم
پیگیری و ارزیابی تصمیم
بدی لهایی برای تصمی مگیری عقلانی
تصمی مگیری اداری
تصمی مگیری شهودی
تأثیرات رفتاری بر تصمیم گیری
ارزش ها
عنوان صفحه
شانزده
ریسک پذیری
ناهنجاری
تشدید تعهد
تصمی مگیری گروهی
تصمی مگیری گروهی در مقابل فردی
خلاقیت در تصمی مگیری گروهی
تدابیری برای تحریک خلاقیت گروه
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
فصل پانزدهم: رهبری
رهبری چیست؟
آیا رهبری مهم است؟
رویکردهای صفات مشخصه: رهبران این چنین متولد می شوند
هوش
شخصیت
ویژگی های فیزیکی
توانایی نظارتی
رویکردهای رفتاری: اقدامات رهبران تعیین کننده اثربخشی آن هاست
رهبری متمرکز بر شغل و کارکنان
ساخت دهی و مراعات
نقد رویکردهای صفات مشخصه و رفتاری
رویکردهای موقعیتی: اثربخشی رهبران به موقعیت بستگی دارد
مدل رهبری اقتضایی فیدلر
مدل رهبری وروم جاگو
مدل رهبری مسی ر هدف
نظریۀ رهبری وضعیتی هرسی بلانچارد
دیدگاه های نوظهور در حوزه رهبری
رهبری کاریزماتیک
رهبری تبادلی و تحولی
مربیگری
رهبری خدمتگزار
عنوان صفحه
هفده
رهبری چندفرهنگی
پژوهش های میان فرهنگی
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
بخش پنجم: طراحی، تغییر و نوآوری سازمانی
فصل شانزدهم: ساختار و طراحی سازمانی
مدل های طراحی سازمانی
مدل مکانیکی
مدل ارگانیکی
طراحی یک ساختار سازمانی
تقسیم کار
تفویض اختیار
اساس بخش بندی
مدل ماتریسی
حیطۀ نظارت
طراحی ساختار سازمانی: موضوعات دیگری که باید در نظر داشت
رسمی ت
تمرکز
پیچیدگی
ساختار و طراحی چندملیتی
سازمان های مجازی
واقعیات سازمان های مجازی
سازمان های بدون مرز
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر
تمرین
فصل هفدهم: مدیریت تغییر سازمانی
مدلی کلی برای تغییرات سازمانی
عوامل تغییر: شکل های مداخله
عوامل تغییر خارجی
عنوان صفحه
هجده
عوامل تغییر داخلی
عوامل تغییر داخلی خارجی
مقاومت در برابر تغییر
مقاومت فردی
مقاومت سازمانی
تدابیری برای غلبه بر مقاومت در برابر تغییر
الگویی برای تغییر و توسعۀ سازمانی
نیروهای تغییر
تشخیص مسئله
انتخاب روش های مناسب
موانع و شرایط محدودکننده
اجرای روش
ارزیابی اثربخشی برنامه
مداخلات تغییر چقدر اثربخش است؟
خلاصۀ نکات کلیدی
سؤالاتی برای مرور و بحث بیشتر

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات