× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 / 5

اصول و مبانی جغرافیای فرهنگی

با تأکید بر جغرافیای فرهنگی ایران

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

شابک دیجیتال : 978-600-02-1419-7

کد کتاب : 2020

صفحات کتاب : 194

کنگره : ‫‬‭GF671‫‭/ل5‮الف‬6 1395

دیویی : ‫‬‭304/2

کتابشناسی ملی : 4366056

شابک : 9786000203412

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 16

برچسب ها:

خلاصه اثر

فرهنگ در زندگی ما نقش بسیار حیاتی ایفا می کند و شناخت یک جامعه یا گروه انسانی، تنها با شناخت آن ممکن است. دانش جغرافیای فرهنگی نیز در صدد شناخت فرهنگ و فضای جغرافیایی و تعامل این دو حوزه است. والرشتاین جغرافیای فرهنگی را چهارچوبی می داند که نظام جهانی در داخل آن عمل می کند. وی مشترکات فرهنگی هر حوزه جغرافیایی را مد نظر قرار داده، آن را «جنبه پوشیده جهان» می نامد و خط و مرزهای فرهنگی را «چهارچوب ژئوپولیتیک واقعی» معرفی می کند. در این کتاب علاوه بر تبیین رابطه متقابل فرهنگ و محیط و نیز نحوه پراکندگی نمادها، فرایندها، چشم اندازها و هنجارهای فرهنگی در فضای جغرافیایی، توجه ویژه ای به ایران شده است. آشکار است که فرهنگ حاکم بر ملت ایران هم از محیط جغرافیایی سرزمین ایران تأثیر پذیرفته و هم بر آن اثرگذار بوده است.

کتاب دیجیتال (TEXT)

55,000 تومان

حجم : 1.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 284

موضوعات

فهرست

سخن «سمت»
مقدمه
فصل اول: مفهوم فرهنگ و جغرافیای فرهنگی
1 ـ 1 مفهوم جغرافیای فرهنگی
1ـ2 مقیاس های جغرافیایی فرهنگ
1ـ3 مفاهیم بنیادین در جغرافیای فرهنگی
1ـ3ـ1 مفهوم پخش فرهنگی
1ـ3ـ2 بوم شناسی فرهنگی
1ـ3ـ3 مفهوم ادراک محیطی
1ـ3ـ4 درهم تنیدگی فرهنگی
1ـ3ـ5 چشم انداز فرهنگی
1ـ3ـ6 قلمرو فرهنگی
1ـ3ـ7 ژئوپلیتیک فرهنگی
1ـ3ـ 8 مفهوم ملت
الف) تأثیر عوامل طبیعی (جغرافیای طبیعی) در شکل گیری ملت ها
ب) تأثیر عوامل انسانی در شکل گیری علت وجودی یک ملت
1ـ3ـ9 مفهوم اقلیت فرهنگی
1ـ4 جغرافیای فرهنگی و مکاتب انسان شناسی
1ـ4ـ1 نظریه تطورگرایی (تکامل گرایی)
1ـ4ـ2 نظریه اشاعه گرایی
1ـ4ـ3 نظریه کارکردگرایی
1ـ4ـ4 نظریة روان شناسی اجتماعی
1ـ5 جغرافیای تاریخی فرهنگ
1ـ5ـ1 تکامل الگوی معیشت جوامع بشری و فرهنگ
1ـ5ـ2 شهرنشینی و تمدن
1- شکل گیری طبقات اجتماعی
2- حکومت و نظام سیاسی
1ـ5ـ3 حوزه های تاریخی تولید فرهنگ در مقیاس جهانی
1- کانون فرهنگی آتن (هند و اروپایی)
2- کانون فرهنگی هلال خصیب
3-مقایسه آثار فضایی دو کانون جغرافیایی یونان و هلال خصیب
1ـ6 فلسفة جغرافیای فرهنگی
1ـ6ـ1 جغرافیای فرهنگی و مکاتب شناختی
الف) اثبات گرایی و جغرافیای فرهنگی
ب) جغرافیای فرهنگی و مکتب انتقادی
ج) ساختارگرایی و جغرافیای فرهنگی
د) پساساختارگرایی و جغرافیای فرهنگی
فصل دوم: ابعاد موضوعی جغرافیای فرهنگی
2ـ1 جغرافیای فرهنگی و زبان
2ـ1ـ1 پراکندگی جغرافیایی خانواده های زبانی
1- خانوادة زبان های هند و اروپایی
2- خانوادة زبان های سامی ـ آرامی
3- زبان های نیجریه ـ کنگو
4- خانوادة زبان آلتایی
5- خانوادة اورالی
6- خانوادة تبتی ـ سنیو
2ـ1ـ2 فرایند پخش زبان در جغرافیای فرهنگی
2ـ1ـ3 تأثیر محیط طبیعی در انتخاب واژگان
2ـ1ـ4 جغرافیای زبان و فرایند جهانی شدن
2ـ1ـ5 ژئوپلیتیک زبان
2ـ1ـ6 جغرافیای فرهنگی و ادبیات
2ـ2 جغرافیای فرهنگی و دین
2ـ2ـ1 بررسی توزیع فضایی ادیان و مذاهب
1- اسلام
2- یهودیت
3- مسیحیت
4- هندو
5- بودیسم
2ـ2ـ2 جغرافیای فرهنگی و پخش مذاهب
2ـ2ـ3 تأثیر محیط طبیعی در آموزه های ادیان و مذاهب
2ـ2ـ4 محیط جغرافیایی و ظهور چشم اندازهای مقدس ادیان و مذاهب
2ـ2ـ5 آموزه های ادیان و مذاهب و جغرافیای زیستی
2ـ2ـ6 دین و قلمروسازی
2ـ2ـ7 جغرافیای فرهنگی و تعارضات مابین ادیان و تمدن ها
الف) واکاوی فضایی علل تعارضات اسلام و غرب
ب) علل جغرافیایی ظهور تعارض بین اسلام و یهودیت
ج) نظریه های موجود در روابط اسلام و غرب پس از جنگ سرد
2ـ2ـ8 رابطة متقابل مذهب و توسعه (نظریة ماکس وبر)
2ـ3 جغرافیای فرهنگی و رسانه های گروهی
2ـ3ـ1 کارکردهای استراتژیک رسانه ها در کنترل و هدایت افکار عمومی
2ـ3ـ2 صنعت فیلم و جغرافیای فرهنگی
2ـ4 جغرافیای فرهنگی و نقش رو به تغییر زنان در عصر جدید
2ـ4ـ1 جغرافیای فرهنگی و مکتب فمینیسم
2ـ4ـ2 زنان و ابعاد مختلف فضای جغرافیایی
2ـ4ـ3 اکولوژی جنسیت (اکوفمینیسم)
2ـ5 جهانی شدن و جغرافیای فرهنگی
2ـ5ـ1 مفهوم جهانی شدن
2ـ5ـ2 جهانی شدن و بعد فرهنگی فضا
2ـ5ـ3 برنامه ریزی فضایی و فرهنگ سرمایه داری جهانی شده
فصل سوم: جغرافیای فرهنگی و توسعه
3ـ1 مقدمه
3ـ1ـ1 حکومت ها و ساختارهای سیاسی
3ـ1ـ2 تکنولوژی
3ـ2 توسعه و آسیب های فرهنگی فضا
3ـ2ـ1 لیبرالیسم غربی و تضعیف فرهنگ های ملی
3ـ2ـ2 تأخر فرهنگی
3ـ2ـ3 فرهنگ تخریب
فصل چهارم: جغرافیای فرهنگی ایران
4ـ1 ابعاد اکولوژیک فرهنگ در ایران
4ـ1ـ1 زبان فارسی
4ـ1ـ2 دین
4ـ2 عناصر و ویژگی های جغرافیای فرهنگی ایران
4ـ3 ابعاد جغرافیای فرهنگ سیاسی در ایران
4ـ3ـ1 باور تمرکز قدرت در رأس حکومت و آثار کارکردی آن بر نظام برنامه ریزی و حکمرانی در ایران
4ـ3ـ2 فرهنگ سیاسی ایران و نوع نگاه نسبت به قدرت های خارجی
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98917****0836

بسیارعالی است

1398-7-1 11:09:00

پاسخ
98917****0836

بسیارعالی است

1398-7-1 11:08:56

پاسخ