× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
22 / 4.4

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی

مجلد اول، دوم و سوم

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مجموعه اثر : درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی

صفحات کتاب : 1723

کنگره : BBR۱۵‏‫‬‭/د۴ ۱۳۹۰

دیویی : ۱۸۹/۱

کتابشناسی ملی : 2538945

شابک : 9789645306746

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-02-1959-8

برچسب ها: فلسفه اسلامی

خلاصه اثر

فلسفه در تاریخ و فرهنگ اسلامی بسی ریشه دار و ستبر است، ولی در نظر به آثاری که تاکنون برای شناساندن سیر تاریخی این سنت غنی، نگاشته شده، نشان می دهد که هنوز راه درازی در پیش است. برخی از این آثار تحت تأتیر یک سونگریها و نگرشهای خاص مستشرقان تدوین یافته اند؛ برخی چیزی بیش از تاریخ فلاسفه نیستند؛ بعضی گزارش محض و فاقد جنبه تحلیلی و انتقادی اند؛ و برخی نیز بسیار مجمل و موجزند.

آگاهی عمیق از سنت فلسفی در جهان اسلام بدون در دست داشتن اثری که سیر تاریخی این سنت را به گونه ای تحلیلی و جامع ارائه کرده باشد، بسیار مشکل می نماید. در این کتاب تصویری اجمالی، گویا، فراگیر، تحلیلی انتقادی و به دور از تعصب و یک سونگری از سیر فلسفه اسلامی عرضه شده است. همچنین فیلسوفان برجسته، تحولات و مکاتب مهم فلسفی و نیز علوم مرتبط با فلسفه، یعنی منطق، کلام و عرفان، کانون توجه قرار گرفته اند.

کتاب‌الکترونیکی

44,500 تومان

حجم : 10.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 1

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: مقدمه ای بر فلسفة اسلامی و تاریخ آن
گفتار اول. چیستی و چرایی فلسفه
فلسفه چیست؟
فلسفه به معنای عام
فلسفه به معنای علوم عقلی
فلسفة اولی یا مابعدالطبیعه
فلسفه از نگاه برخی از فیلسوفان جدید
خاستگاه فلسفه
روش تفکر فلسفی
فواید و آثار تفکر فلسفی
گفتار دوم. فلسفه در چالش
نقد و رد فلسفه
دفاع از فلسفه
فلسفة متواضع
گفتار سوم. جایگاه تاریخی فلسفة اسلامی
موجودیت و اهمیت فلسفة اسلامی
اصالت فلسفة اسلامی
عنوان « فلسفة اسلامی »
زمینه های تفکر فلسفی در اسلام
گفتار چهارم. تاریخ نگاری فلسفه و اصول آن
تاریخ نگاری فلسفه در عهد باستان
تاریخ نگاری فلسفه در عصر جدید
چیستی و چونی تاریخ نگاری فلسفه
عناصر اساسی در تاریخ نگاری فلسفه
قلمرو تاریخ فلسفه
فایده یا چرایی تاریخ فلسفه
آموزش فلسفه و تاریخ فلسفه
گفتار پنجم. فلسفة اسلامی در نگاهی کلی
فلسفه و جریانات فکری در جهان اسلام
گرایشهای فلسفی در عالم اسلام
کلام
عرفان و تصوف
کاستیها و بایسته ها در فلسفة اسلامی
برخی از آثار در زمینة تاریخ فلسفة اسلامی
منابع
فصل دوم: نخستین ایام در فلسفة اسلامی
سنتهای فلسفی پیش از اسلام
فلسفة هندی پیش از اسلام
دورانهای چهارگانة فلسفة هندی
ویژگیهای فلسفة هندی
عناصر مهم فلسفة هندی
آشنایی مسلمانان با فلسفة هندی
تأثیر احتمالی فلسفة هندی بر زکریای رازی
فلسفه در چین پیش از اسلام
دوره های اصلی فلسفة چینی
1. دوره باستان
،( مکتب کنفوسیوسی ( 98 )، مکتب دائویی ( 100 )، مکتب مووی ( 101)
.( منطقیها ( 101 )، مکتب یین یانگ ( 101 )، مکتب قانو نگرایی ( 1)
2. دورة میانه
مکتب کنفوسیوسی تلفیقی ( 103 )، مکتب نودائویی ( 103 )، مکتب بودا
.( 104 )، دیان دای ( 104 )، هویی یوان ( 104 )، چان ( 106 )
فلسفه در سنت ایرانی پیش از اسلام
آیین زرتشت
ویژگیها و تعالیم زرتشت
مکتب زروانی
مانویت
فرقه مزدکیه
حکمت در ایران باستان
یونان
نخستین فیلسوفان یونان
هراکلیتوس
فیثاغورس
الئاییان
امپِدوکلس
آناکساگوراس
اتمیان
سوفسطاییان
سقراط
افلاطون
فلسفة افلاطون
،( نظریة معرفت ( 125 )، مثُل ( 126 )، علم النفس ( 127 )، اخلاق ( 128)
.( سیاست ( 128)
ارسطو
آثار ارسطو ( 129 )، علوم نظری و عملی ( 129 )، منطق ( 130 )، مابعدالطبیعه
.( 130 )، نظریة اخلاقی ( 131 )، علم النفس ( 132)
فلسفة یونان پس از ارسطو
حوزة اپیکوری
مکتب رواقی
مذهب نوافلاطونی افلوطین
فلسفة یهودی
فلسفة مسیحی
از آتن تا بغداد
ظهور اسلام و نهضت ترجمه
ترجمة متون فلسفی
منازعات کلامی
فیلسوفان نخستین
کندی
الف) زندگی و آثار ( 160 )، ب ) آراء و دیدگاههای فلسفی ( 162 )، اقسام
معرفت ( 164 )، اصل نخستینِ اشیاء (خدا) ( 167 )، صفات خدا ( 169 )، خلق
از عدم و فاعلیت خداوند ( 170 )، نفس ( 172 )، عقل ( 174 )، فلسفة طبیعی
.( 175 )، خاتمه ( 177 )
ایرانشهری
ابن راوندی
احمد بن الطیب
ابومعشر بلخی
ابواسحاق ابراهیم قویری
ابویحیی ابراهیم المروزی
یوحنا بن حیلان
احمد بن سهل ابوزید بلخی
محمد بن زکریای رازی
.( آراء فلسفی ( 186)
منابع
فصل سوم: شکل گیری فلسفة اسلامی
1. فارابی
1 1 طبقه بندی علوم
2 1 منطق
تعریف و فایدة علم منطق
موضوع علم منطق
رابطة منطق و فلسفه
صناعات پنج گانه
3 1 خداشناسی
بساطت و یکتایی
عینیت صفات و ذات (اتحاد عقل، عاقل و معقول)
ناآگاهی از حوادث جزئی!
4 1 جهان شناسی
چگونگی آفرینش
نحوة صدور کثیر از واحد
حدوث و قدم عالم
عالم مادی و غیر مادی
ترتیب موجودات به لحاظ شرافت
5 1 انسان شناسی
قوای نفس
تحلیل رؤیا
تحلیل وحی و نبوت
6 1 سیاست
انواع مدینه ها
ارکان مدینة فاضله
رئیس مدینة فاضله
2. اخوان الصفا
1 2 ملیت و مذهب اخوان
2 2 سیمای عمومی رسائل
الف) طبقه بندی خاص دانشهای فلسفی
ب) تمثیلات عددی، جایگزین استدلال
ج) آمیختگی با نجوم و باورهای خرافه نما
د) استشهاد فراوان به آیات قرآن کریم
ه) اهتمام به مواعظ اخلاقی
و) تأکید بر رازداری
3 2 جهان بینی اخوان
مبادی چهارگانة جهان
حدوث عالَم
معاد روحانی
4 2 اصالت اعداد
ویژگی انحصاری اعداد
هماهنگیهای عددی
5 2 گرایشهای صوفیانه
تأویل آموزه های دینی
تساهل و رواداری
هرم اولیا
3. ابوالحسن عامری
1 3 وجوب، امکان و امتناع
2 3 دفاع از اصل علیت
3 3 اتحاد عقل، عاقل و معقول
4 3 عینیت صفات و ذات خداوند
5 3 هماهنگی دین و فلسفه
4. ابوعلی مسکویه
1 4 حکمت نظری
2 4 حکمت عملی
5. ابوسلیمان منطقی سجستانی
1 5 جدایی قلمرو دین و فلسفه
2 5 برتری فلسفه از کلام
3 5 درهم آمیختگی حق و باطل
4 5 افعال خداوند؛ نه اضطراری و نه اختیاری!
5 5 نفس شناسی
6. ابوحیان توحیدی
منابع
فصل چهارم: حکمت سینوی
ابن سینا
زندگی و آثار
تألیفات
منابع اندیشة ابن سینا
اقسام علوم
منطق
طبیعیات
نفس و قوای آن
مراتب قوای نفسانی
حدوث و بقای نفس
معاد جانها
نظریة معرفت
مابعدالطبیعه
احکام و اقسام وجود
وجود و ماهیت
احکام ماهیت
جوهر و عرض
علت و معلول
واجب الوجود و صفات او
حکمت مشرقیه (گرایش عرفانی)
حکمت عملی
تأثیر و نفوذ اب نسینا
دیگر حاملان و شارحان حکمت مشاء
بهمنیار
لوکری
خواجه نصیرالدین طوسی
آثار و تألیفات
دستاوردهای خواجه
منابع
فصل پنجم: منتقدان فلسفة مشاء
ابوریحان بیرونی
غزّالی
تألیفات و آثار
آراء و دیدگاهها
آراء کلامی
اخلاق
نفس
منطق
معرفت
دانشها و دانشمندان
غزّالی و فلسفه
تهافت الفلاسف ةو نقد فیلسوفان
ابوالبرکات بغدادی
آراء فلسفی
شهرستانی
فخر رازی
تألیفات و آثار
آراء و افکار
نقد حدوث ذاتی
حقیقت ادراک
ابن تیمیه
زندگی و آثار
آراء و دیدگاهها
منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات