× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

مقدمه ای بر اقتصادسنجی بیزی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: حسن حیدری , علیرضا کیخا

صفحات کتاب : 303

کنگره : HB139

دیویی : 330/015195

کتابشناسی ملی : 5896267

شابک : 9786000207342

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 978-600-02-2055-6

کد کتاب : 2285

برچسب ها:

خلاصه اثر

این کتاب مقدمه ای دقیق برای آمار و اقتصادسنجی بیزی است. مهمترین مزیت این کتاب بیان ساده و آموزشی آن است. علاوه بر آن، مثال های متعددی ارائه شده است که تنها به حوزه سری های زمانی و اقتصاد کلان محدود نمیشود، بلکه زمینه های بینرشتهای اقتصاد از جمله اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد بهداشت، و اقتصاد سیاسی را نیز دربر می گیرد.

در این کتاب کدهای رایانهای در قالب نرمافزار R برای برآورد مدل ها نیز ارائه شده است. مترجمان کوشیدهاند توضیحاتی را بر متن بیفزایند تا فهم مطالب سادهتر شود. مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان به پژوهشگران و اقتصاددانان نیز توصیه میشود.

کتاب الکترونیکی

26,250 تومان

حجم : 4.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 316

کتاب چاپی

35,000 تومان

وزن : 435

موضوعات

فهرست

مقدمۀ مترجمان
مقدمۀ ویرایش اول
مقدمۀ ویرایش دوم
بخش اول: مبانی استنتاج بیزی
فصل اول: مقدمه
1 1 اقتصادسنجی
2 1 خلاصه ای از کتاب
3 1 بررسی تاریخچه و معرفی منابع برای مطالعۀ بیشتر
فصل دوم: مفاهیم اصلی احتمال و استنباط آماری
1 2 احتمال
2 2 توزیع های پیشین، پسین و درس تنمایی
3 2 خلاصه
4 2 منابع برای مطالعۀ بیشتر
5 2 تمری نها
فصل سوم: توزیع های پسین و استنباط آماری
1 3 خصوصیات توزی عهای پسین
2 3 استنباط آماری
3 3 خلاصه
4 3 منابع برای مطالعۀ بیشتر
5 3 تمری نها
فصل چهارم: توزیع های پیشین
1 4 مدل رگرسیون خطی نرمال
2 4 اطلاعات پیشین مناسب و نامناسب
3 4 توزیعهای پیشین مزدوج
4 4 ملاحظات موضوع
5 4 جایگشتپذیری
6 4 مدلهای چندلایه
7 4 طراحی توزیع پیشین با نمونه
8 4 تحلیل حساسیت و استحکام نتایج
9 4 توزیعهای پیشین شرطی مزدوج
10 4 نگاهی به جلو
11 4 منابع برای مطالعۀ بیشتر
12 4 تمرینها
بخش دوم: شبیه سازی
فصل پنجم: شبی هسازی کلاسیک
1 5 روش تبدیل انتگرال احتمال
2 5 روش ترکیبی
3 5 الگوریتم رد قبول
4 5 نمونهگیری از نقاط مهم
5 5 شبیهسازی چندمتغیره
6 5 به کارگیری خروجی شبیهسازی
7 5 منابع برای مطالعۀ بیشتر
8 5 تمرینها
فصل ششم: اصول زنجیرههای مارکف
1 6 فضاهای حالت محدود
2 6 فضاهای حالت شمارشی
3 6 فضاهای حالت پیوسته
4 6 منابع برای مطالعۀ بیشتر
5 6 تمری نها
فصل هفتم: شبیه سازی به وسیلۀ روش های MCMC
1 7 الگوریتم گیبس
2 7 الگوریتم متروپولیس هستینگز
3 7 خطاهای معیار عددی و هم گرایی
4 7 منابع برای مطالعۀ بیشتر
5 7 تمرینها
بخش سوم: کاربردها
فصل هشتم: رگرسیون خطی و گسترش آن
1 8 متغیرهای وابستۀ پیوسته
2 8 متغیرهای وابستۀ محدود
3 8 مدلهای متغیر پنهان
4 8 منابع برای مطالعۀ بیشتر
5 8 تمرینها
فصل نهم: رگرسیون نیمهپارامتری
1 9 شکلهای انعطافپذیر برای تابع میانگین شرطی
2 9 توزیعهای خطای انعطافپذیر
3 9 منابع برای مطالعۀ بیشتر
4 9 تمرینها
فصل دهم: پاسخهای چندمتغیره
1 10 مدل SUR
2 10 مدل پروبیت چندمتغیره
3 10 دادههای پنل
4 10 منابع برای مطالعۀ بیشتر
5 10 تمرینها 236
فصل یازدهم: سریهای زمانی
1 11 مدلهای خودرگرسیونی
2 11 مدلهای انتقال رژیم
3 11 پارامترهای متغیر زمانی
4 11 ویژگیهای سری زمانی در مدلهایی با دادة پنل
5 11 واریانسهای متغیر زمانی
6 11 منابع برای مطالعۀ بیشتر
7 11 تمرینها
فصل دوازدهم: متغیرهای توضیحی درونزا و انتخاب نمونه
1 12 مدلهای رفتار (یا درمان)
2 12 متغیرهای توضیحی غیرقابل مشاهده
3 12 مدلهای برش تصادفی
1 12 منابع برای مطالعۀ بیشتر
5 12 تمرینها
پیوست الف: توزیعهای احتمال و قضایای ماتریسها
1 الف توزیعهای احتمال
2 الف قضایای ماتریسها
پیوست ب: برنامههای رایانه ای برای محاسبات MCMC
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات