× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مبانی حقوق عمومی

با تاکید بر منظومه فکری آیت الله جوادی آملی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

شابک دیجیتال : 978-600-02-2063-1

کد کتاب : 2297

صفحات کتاب : 368

کنگره : K3150

دیویی : ‫‬‮‭‬‭342‬‬

کتابشناسی ملی : 5975115

شابک : 9786000207540

سال نشر : 1398

برچسب ها:

خلاصه اثر

کتاب مبانی حقوق عمومی: با تأکید بر منظومة فکری آیتالله جوادی آملی با رویکرد مقارن های مابین دو نظام حقوقی وحیانی و عرفی، مستنبط از اندیشه حکیم متأله استاد علامه آیت الله جوادی آملی تهیه شده است که به تحلیل مسائل با صحابت دو بال توانمند معرفتی، یعنی عقل و نقل می پردازد.

پژوهش متقن و سازوار وحیانی در راستای تبیین رهیافت های تازه درباره فهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر صحیح موضوعات و مسائل حقوق عمومی از ویژگی های بدیع و متمایز این اثر به شمار می رود.

کتاب الکترونیکی

22,500 تومان

حجم : 4.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 352

کتاب چاپی

30,000 تومان

وزن : 485

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول: بنیادهای حقوق عمومی
فصل اول: تعریف و مفهوم حقوق عمومی
نوشتار اول: حقوق عمومی در اندیشه حقوق دانان
نوشتار دوم: تعریف حقوق عمومی براساس اندیشه استاد علامه جوادی آملی
بند اول: انسان موجودی است اجتماعی و حق مدار
بند دوم: سامان دهی حق مداری با سه عنصر اساسی
بند سوم: عا م الشمول بودن حق مداری
بند چهارم: مشروعیت الهی و حاکمیت دینی
بند پنجم: جهان شمولی و جاودانگی اسلام
بند ششم: تعریف نهایی
فصل دوم: خاستگاه و منشأ حقوق عمومی
نوشتار اول: مکاتب غیر وحیانی
بند اول: نظریه قرارداد اجتماعی
بند دوم: نظریه حقوق طبیعی و فطری
بند سوم: نظریه تحققی و اثبات گرایی
نوشتار دوم: منشأ حقوق عمومی از نظر آیت الله جوادی آملی
بند اول: معرفت شناسی حقوق عمومی
بند دوم: هستی شناسی حقوق عمومی
بند سوم: انسان شناسی حقوق عمومی
بند چهارم: نیازمندی به « منبع » مشترک
بند پنجم: ناتوانی انسان در تعیین و شناخت منبع مشترک
بند ششم: وحی منشأ و خاستگاه حقوق عمومی
فصل سوم: ادله استنباط حقوق عمومی
نوشتار اول: ادله استنباط در حقوق موضوعه
نوشتار دوم: ادله استنباط در حقوق اسلام
بند اول: کتاب (قرآن)
بند دوم: سنت
بند سوم: اجماع
بند چهارم: عقل
نوشتار سوم: ادله استنباط از دیدگاه استاد آیت الله جوادی آملی
بند اول: بسترهای استنباط
بند دوم: ادله استنباط
فصل چهارم: ارزش های بنیادین
نوشتار اول: عدالت
بند اول: مفهوم عدالت
بند دوم: اهمیت عدالت
بند سوم: اقسام عدالت
نوشتار دوم: آزادی
بند اول: تفسیر آزادی
بند دوم: دینداری و آزادی
بند سوم: ساحت های آزادی
نوشتار سوم: کرامت انسانی
بند اول: جایگاه کرامت
بند دوم: انواع کرامت
بند سوم: مبنای کرامت انسانی
بند چهارم: تفاوت کرامت با فضیلت
بند پنجم: محرومان از کرامت
نوشتار چهارم: وحدت و همبستگی
بند اول: ضرورت وحدت
بند دوم: اهمیت وحدت
بند سوم: مبنای وحدت
نوشتار پنجم: قدرت و اقتدار
بند اول: مفهوم و جایگاه
بند دوم: تفاوت قدرت با اقتدار
بند سوم: منشأ و شروط مشروعیت قدرت
بند چهارم: قواعد رفتاری اقتدار
فصل پنجم: نقد و بررسی شبهات « حقوق عمومی دینی »
نوشتار اول: گسست تاریخی و خلأ محتوایی
نوشتار دوم: امتناع سازگاری دین با حقوق عمومی
بند اول: اشتراک در منبع و معلوم
بند دوم: دین مشوق انسان به تحصیل علم
بند سوم: پیوند تاریخی علم و دین
نوشتار سوم: از بین رفتن جایگاه قدسی دین در صورت اتحاد با حقوق عمومی
نوشتار چهارم: نارسایی برنامه های دین
بخش دوم: حاکمیت و حکومت
فصل اول: جامعه سیاسی
نوشتار اول: اهمیت جامعه
بند اول: جامعه در آینه احکام
بند دوم: جامعه در آینه قرآن
بند سوم: جایگاه عقلی جامعه
بند چهارم: جامعه سیاسی وحیانی
نوشتار دوم: منشأ گرایش انسان به جامعه
بند اول: انسان متمدن و مدنی بالطبع است
بند دوم: انسان مستخدم بالطبع است
بند سوم: انسان مستخدم بالطبع و مدنی بالفطره است
نوشتار سوم: ماهیت جامعه
فصل دوم: ضرورت حکومت
نوشتار اول: نیل به سعادت
نوشتار دوم: برقراری نظم
نوشتار سوم: تحقق احکام، موازین و هنجارها
نوشتار چهارم: ضرورت حکومت در عصر غیبت
فصل سوم: نظارت بر حکومت
نوشتار اول: تفکیک قوا
نوشتار دوم: نظارت درونی و بیرونی
نوشتار سوم: نظارت عمومی و همگانی
بند اول: امر به معروف و نهی از منکر و آثار آن
بند دوم: پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر
بند سوم: شیوه های امر به معروف و نهی از منکر
فصل چهارم: نقش مردم در حکومت
نوشتار اول: در نظریه تئوکراسی
نوشتار دوم: در نظریه دموکراسی
نوشتار سوم: در نظریه مردم سالاری دینی
فصل پنجم: اهداف و ویژگی های حکومت اسلامی
نوشتار اول: اهداف حکومت
بند اول: هدف ابتدایی
بند دوم: هدف میانی
بند سوم: هدف نهایی
بند چهارم: مدینه فاضله تجلیگاه اهداف حکومت اسلامی
بند پنجم: اوصاف مدینه فاضله
نوشتار دوم: ویژگی های حکومت اسلامی
بند اول: حاکمیت روح توحیدی
بند دوم: محو فاصله طبقاتی
بند سوم: عام الشمول و فراگیر بودن قانون
بند چهارم: برقراری روش امامت و ا مت
بند پنجم: تکیه بر کارگزاران متقی و صالح
بخش سوم: امامت و رهبری در نظام اسلامی
فصل اول: نظام امامت
فصل دوم: مفهوم ولایت فقیه
نوشتار اول: ولایت
نوشتار دوم: فقیه
بند اول: تعریف فقیه
بند دوم: ویژگی های فقیه
بند سوم: ولایت مطلقه
فصل سوم: جایگاه ولایت فقیه
فصل چهارم: ادلۀ ولایت فقیه
نوشتار اول: دلیل عقلی محض
نوشتار دوم: دلیل تلفیقی
نوشتار سوم: دلیل نقلی محض
روایات
فصل پنجم: ماهیت حکومت فقیه (ولایتی یا وکالتی)
فصل ششم: دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه
نوشتار اول: تداوم امامت
نوشتار دوم: احکام اختصاصی امامت و ولایت
نوشتار سوم: عصاره دلایل نقلی
نوشتار چهارم: همسانی ولایت با « قضا » و « افتاء »
فصل هفتم: شئون و صلاحیت های فقیه
نوشتار اول: شأن حفاظت
نوشتار دوم: شأن افتاء
نوشتار سوم: شأن قضا
نوشتار چهارم: شأن ولا
نوشتار پنجم: شأن رفع تزاحم از احکام در مقام اجرا
بخش چهارم: اهمّ شاخه های حقوق عمومی
فصل اول: حقوق بشر و آزادی های بنیادین
نوشتار اول: هستی شناسی انسان
بند اول: هویت انسان
بند دوم: جایگاه انسان در هستی
بند سوم: ارتباط انسان با هستی
نوشتار دوم: حق حیات
بند اول: حیات مادی و معنوی، حق و تکلیفی برای همگان
بند دوم: رابطه اقسام حیات با همدیگر
بند سوم: ثمره حقوقی تمایز حیات مادی و معنوی
بند چهارم: منع خودکشی
بند پنجم: دلایل ممنوعیت خودکشی و دیگرکشی
نوشتار سوم: آزادی
بند اول: مفهوم آزادی
بند دوم: آزادی های اساسی
بند سوم: آزادی و ارتداد
نوشتار چهارم: حقوق زن
بند اول: جایگاه زن
بند دوم: تساوی زن و مرد
نوشتار پنجم: مزایای حقوق بشر اسلامی
بند اول: برتری زیرسازها
بند دوم: برخورداری از ضمانت اجرا
بند سوم: سازگاری و هماهنگی
بند چهارم: تناسب و دوام ابزار سنجش
فصل دوم: حقوق اداری
نوشتار اول: نظام اداری
بند اول: ماهیت نظام اداری
بند دوم: آسیب شناسی نظام اداری
نوشتار دوم: اصول حاکم بر نظام اداری
نوشتار سوم: عدالت اداری
فصل سوم: حقوق کار
نوشتار اول: اهمیت کار
نوشتار دوم: اصول و ضوابط کار
بند اول: تخصص و تعهد
بند دوم: اتقان و زیبایی اثر
بند سوم: کار هدفمند
فصل چهارم: حقوق محیط زیست
نوشتار اول: رسالت سنگین دولت در تأمین محیط زیست
نوشتار دوم: محیط زیست در سنّت و سیره معصومین (ع)
فصل پنجم: حقوق بین الملل
نوشتار اول: صلح و همزیستی مسالمت آمیز
بند اول: همزیستی مؤمنان
بند دوم: همزیستی موحدان
بند سوم: همزیستی جهانی
نوشتار دوم: محدودیت روابط
فهرست منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات