× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

سقط جنین از منظر اخلاقی

ناشر : سازمان سمت

نویسنده :

صفحات کتاب : 290

کنگره : ‏‫‬‭HQ767/15‏‫‬‭/آ7س7 1398

دیویی : ‏‫‬‭179/76

کتابشناسی ملی : 5553591

شابک : 9786000207557

سال نشر : 1398

شابک دیجیتال : 978-600-02-2182-9

کد کتاب : 2298

دریافت این اثر

کتاب چاپی 33,000 تومان
برچسب ها: فلسفه و کلام

خلاصه اثر

شناخت سکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا سکه ها، معرف و نشان دهنده بخش مهمی از مذهب، اقتصاد، هنر، خط، آداب و سنن، صنعت، سیاست و تمدن دوران خود هستند و به عبارتی روشنگر رویدادهای مبهم و تاریک گذشته اند.

سکه شناسی در شناخت ادیان و مذاهب و اساطیر باستانی نیز نقش بسزایی دارد و تاریخ بسیاری از وقایع مهم مذهبی را روشن می کند. سکه در هنر نیز مقام ارجمندی دارد و با مطالعه آن بخوبی می توان از چگونگی ترقی و انحطاط هنر در ادوار مختلف و در میان اقوام آگاه گردید. با مطالعه شهرهایی که سکه در آنها ضرب شده است می توان جغرافیای تاریخی آن مناطق را ترسیم کرد.

سکه معیاری سودمند برای شناخت مقیاس ها و اوزان گذشته است. سکه تاریخ مصور آداب و رسوم، البسه، تزیینات، جنگ افزارها و گاهی معماری ملت هاست. در این کتاب به معرفی و بررسی اجمالی پیدایش و ضرب سکه از قدیم ترین ازمنه تا پایان دوران زندیه پرداخته شده است. مطالب کتاب در نه بخش و بیست و سه فصل تنظیم شده است. کتاب برخوردار از تصاویر سیاه و سفید است. بخش انتهایی کتاب نیز شامل منابع و مآخذ فارسی و لاتین است.

کتاب چاپی

33,000 تومان

افزودن به سبد خرید

وزن : 420

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
اهمیت اخلاق عملی
اهمیت بحث سقط جنین
رویکردهای متفاوت به بحث سقط جنین
پیشینة بحث
موضوع بحث
پیش فرض ها
شیوه کار
بخش اول: نظرگاه فلسفی
مقدمه
اصطلاحات مهم
فصل اول: استدلال های جنین محور
الف) استدلال های از لحظة لقاح
1. استدلال ذات نوعی
تقریر اول
تقریر دوم
اشکالات استدلال ذات نوعی
تقریری دیگر از استدلال ذات نوعی
2. استدلال از طریق بالقوگی
اشکال بر استدلال بالقوگی
استدلال بر بالقوگی به دو شیوة سلبی و اثباتی
استدلال علیه بالقوگی: سقط جنین به مثابة پیشگیری از بارداری
3. استدلال استمرار وجودی
پاسخ شوارز به اشکال تفاوت شخص خواب و جنین
تأملی در استدلال استمرار وجودی براساس فلسفة اسلامی
4. استدلال شیب لغزنده
تقریر اول: سیر قهقرایی
تقریر دوم: سیر طبیعی و صعودی
اشکالات استدلال شیب لغزنده
پیامدهای نامطلوب استدلال شیب لغزنده
خلط استدلال شیب لغزنده با استدلال استمرار وجودی
5. استدلال آینده ای شبیه آینده ما
تقریر مارکوس از نادرستی قتل
بررسی لوازم استدلال آینده ای شبیه آینده ما
دو تقریر رقیب تقریر مارکوس درباره نادرستی قتل
« آینده ای شبیه آینده ما » پاسخ مارکوس به اشکالات بر تقریر
جایگاه استدلال مارکوس با توجه به استدلال تامسون
« آینده ای شبیه آیندة ما » بونین و استدلال
اشکالات بونین بر مارکوس
اشکالات تقریر بونین
« آینده ای شبیه آیندة ما » تقریر دیگری از استدلال
6. استدلال از طریق احتمال شأن و منزلت انسان
7. استدلال از راه احتمال و احتیاط
ب) استدلال های پس از لقاح
1. استدلال فعالیت اولیة مغز
اشکالات استدلال فعالیت اولیة مغز
نادرستی سقط جنین، اصل تقارن و دوساحتی و جاودانه بودن انسان
تحلیل مرگ از منظر فلسفة اشراق، مشاء و حکمت متعالیه
تحلیل جواز یا عدم جواز سقط جنین از منظر حکمت مشاء، اشراق و متعالیه
2. استدلال زیست پذیری
اشکالات زیست پذیری
ج) استدلال های پس از تولد (استدلال از طریق مجاز بودن نوزادکشی)
1. استدلال مایکل تولی
دلایل تولی برای پرداختن به بحث نوزادکشی
شخصی نبودن همة انسان ها
بی ارتباطی اصل بالقوگی به اخلاق
اشکالات نوزادکشی
2. استدلال پیتر سینگر
اشکالات استدلال سینگر
فصل دوم: استدلال های مادرمحور
1. استدلال جنین جزئی از بدن مادر
اشکالات این استدلال
2. استدلال از راه حق زن بر کنترل بدن خود
اشکالات این استدلال
مشکلات فیزیکی
اختیارگرایی و مسئولیت
تفاوت مثال ویولننواز و مثال جنین و مادر
بی معنایی حق حیات داشتن جنین
رضایت به آمیزش جنسی و رضایت به بارداری
مجاز بودن سقط جنین و کشتن جنین
پاسخی غیر متعارف به تامسون
تأملی دیگر در استدلال تامسون
تو و دانشمند کاشف داروی نارسایی کلیه
3. استدلال های مری آنه وارن
الف) استدلال پیامدگرایانه بر سقط جنین
ب) استدلال سقط جنین و حقوق زنان
ج) استدلال شخص بودن و حقوق اخلاقی
فصل سوم: ارزیابی به طور کلی و نتیجه گیری
ابهام معنای ارزش در استدلال های درباره سقط جنین
ابهام در معنای شخص
مسلم انگاشتن تفاوت میان فعل و ترک
خلط میان اعمال خواسته و ناخواسته و ارادی و غیر ارادی
خلط میان معانی گوناگون قوه
حق و تکلیف
انسان موجودی تک ساحتی یا چندساحتی
بخش دوم: نظرگاه الهیاتی
فصل چهارم: سقط جنین و آغاز حیات انسان
کانون بحث در مسئلة سقط جنین
تحلیل آغاز حیات انسان از راه تحلیل مرگ
آغاز حیات انسان از راه تحلیل خاستگاه انسان
فصل پنجم: سقط جنین و جایگاه انسان در نظام هستی
آیات دال بر خاستگاه و منشأ انسان
مخلوق بودن انسان و دمیده شدن روح الهی در او
خلق شدن انسان به دست خدا
بیهوده خلق نشدن انسان و هدف از خلقت انسان
گرفتن میثاق از انسان در عالم ذر
آیات دال بر سرشت انسان و تفاوت او با دیگر موجودات
تعلیم اسما به حضرت آدم
امر به فرشتگان به سجده
تحمل بار امانت الهی از سوی انسان
انسان خلیفه الهی
کرامت انسان
خلق آنچه در زمین است برای انسان
آیات دال بر سرنوشت آدمی
تنزل برخی از انسان ها و شبیه و یا بدتر از حیوان شدن
توان انسان برای دیدن عالم ملکوت
سیر انسان به سوی خدا و لقای حق
استمرار حیات آدمی پس از مرگ
استدلال بر نادرستی سقط جنین از راه جایگاه انسان در هستی
فصل ششم: نادرستی سقط جنین بر مبنای هدیه بودن جنین از سوی خدا
کانون بحث در مسئلة سقط جنین
مفهوم شناسی واژة هبه
در مورد فرزند 252 « هبه » آیات حاوی واژه
1. آیاتی که در تقاضای فرزند، واژة هبه به کار رفته
2. آیاتی که خداوند از اعطای فرزند به انسان به هبه تعبیر کرده
3. آیه ای که خدای متعال به علت هبه فرزند، ستایش شده
4. آیه ای که اعطای فرزند، چه دختر و چه پسر، را با واژة هبه تعبیر کرده
5. آیاتی که علاوه بر هبه، واژه رحمت نیز در آن ها به کار رفته
6. آیاتی که هبه در مصادیق غیر فرزند به کار رفته
7. به کارگیری واژه بشارت دربارة فرزنددار شدن انسان
استدلال بر نادرستی سقط جنین براساس هبه بودن فرزند
چالش های استدلال نادرستی سقط جنین با استناد به آیات هبه
1. لازم نبودن قبول هبه
2. اختصاص آیات هبه به پیامبران
3. ناقص بودن هبه
4. جنین های نامشروع
5. در معرض خطر بودن جان مادر
فهرست منابع
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات