× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 4.3

اصول و روش های تحلیل سیاسی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 148

کنگره : JA71

دیویی : 320/01

کتابشناسی ملی : 7538155

شابک : 9786000222413

سال نشر : 1399

شابک دیجیتال : 9786000223182

کد کتاب : 2427

برچسب ها:

خلاصه اثر

در محیط دانشگاهی ایران، در علم سیاست، بیشتر نظریات و تحولات سیاسی بررسی می شود. در دروس روش تحقیق نیز، بیشتر پارادایم های مختلف در تحقیق و روش های پژوهش توضیح داده می شود و کمتر ابزارهای کاربردی برای تحلیل سیاسی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. نویسنده در این کتاب از مدل های کاربردی برای تحلیل سیاسی روشمند استفاده کرده است.

 در این مدل تحلیلگر گام به گام به سوی دستیابی به تحلیل کاربردی و مبتنی بر واقعیات سیاسی پیش می رود. وجود مثال ها و نمودارهای مختلف به درک عمیق تر و فهم مهارتی بیشتر خوانندگان کمک می کند. مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان به تحلیلگران مسائل سیاسی نیز توصیه می شود.

کتاب الکترونیکی

12,750 تومان

حجم : 8.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 148

کتاب چاپی

17,000 تومان

وزن : 210

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول: اصول تحلیل سیاسی
گفتار اول: اهمیت تحلیل سیاسی
1. ضرورت تحلیل سیاسی
2. فواید تحلیل سیاسی
خلاصه
تمرین
گفتار دوم: مفهوم شناسی (مفاهیم مرتبط با تحلیل سیاسی)
1. اندیشۀ سیاسی
2. سیاست و دانش سیاسی
3. قدرت
4. اقتدار و دولت
5. توصیف سیاسی
6. تحلیل سیاسی
الف) توصیف
ب) تبیین و توضیح
ج) تجویز
7. تفسیر و توجیه سیاسی
1 7 تفسیر سیاسی
2 7 توجیه سیاسی
8. مدل سیاسی
خلاصه
تمرین
گفتار سوم: سلسله مراتب نظری تحلیل سیاسی
1. مختصات نظری پارادایم
2. مختصات نظری فرانظریه
3. مختصات نظری نظریه
1 3 ماهیت نظریۀ اجتماعی
4 . مختصات نظری روش
5. روش و تحلیل سیاسی
جمع بندی مفهومی
خلاصه
تمرین
گفتار چهارم: ارتباط پدیده های سیاسی با یکدیگر
همبستگی، شتاب و دومینو در پدیده های سیاسی
الف) اصل همبستگی پدیده های اجتماعی و سیاسی با یکدیگر
ب) اصل شتاب
ج) اصل دومینو
خلاصه
تمرین
گفتار پنجم: سطوح تحلیل سیاسی
1 . عرصۀ تحلیل فردی
2. عرصۀ تحلیل خانواده
3 . عرصۀ تحلیل جامعه
4 . عرصۀ تحلیل دولت
5 . عرصۀ تحلیل منطقه و جهان
خلاصه
تمرین
بخش دوم: روش های تحلیل سیاسی
گفتار ششم: کاربست منطق در تحلیل سیاسی
1. مدل مفهومی منطق در تحلیل سیاسی
2. معلومات ذهن و تفکر منطقی در تحلیل سیاسی
1 2 روش استقرایی
2 روش قیاسی
3. مدل چند نوع مرحله ای منطقی در تحلیل سیاسی
خلاصه
تمرین
گفتار هفتم: مدل تحلیل سیاسی روشمند سه وجهی
1. مقدمات تحلیل سیاسی روشمند
1 1 آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات علوم سیاسی
2 1 آشنایی با تاریخ
3 1 توجه به هوش معنوی
4 1 توجه به اخبار و اطلاعات مستند
5 1 آشنایی با جهان بینی های مختلف موضوعات سیاسی
2. موارد ایجابی تحلیل سیاسی روشمند
1 2 لحظه شناسی و موقعیت شناسی
2 2 کل نگری
3 2 اصلی فرعی کردن مسائل سیاسی
4 2 پرهیز از واقعیت پنداری
5 2 واقع بینی و ملاحظۀ واقعیت ها با آرمانها
6 2 شنیدن همه نظرهای مخالفان و موافقان
7 2 توجه به هوش هیجانی
3. موارد سلبی تحلیل سیاسی روشمند
1 3 سطحی نگری در تحلیل سیاسی
2 3 عصبانیت و تعجیل در تحلیل سیاسی
3 3 دیگر مصادیق سلبی
خلاصه
تمرین
گفتار هشتم: فهم مغالطات در تحلیل سیاسی
1. اهمیت فهم مغالطات در تحلیل سیاسی
سنجشگران باانصاف و تحلیلگران مسئول
2. مغالطات رایج در تحلیل پدیده های سیاسی
1 2 اشتراک لفظ
2 2 ابهام ساختاری
3 2 مغالطۀ ترکیب
4 2 مغالطۀ تقسیم
5 2 واژه های مبهم
6 2 تعریف دوری
7 2 علت جعلی
8 2 مغالطۀ بزرگ نمایی
9 2 مغالطۀ کوچک نمایی
10 2 مغالطۀ تفسیر نادرست
11 2 هر بچه مدرسه ای می داند
12 2 مسموم کردن چاه
13 2 تله گذاری
14 2 طرد شقوق دیگر
15 2 کمیت گرایی
16 2 بار ارزشی کلمات
17 2 تهدید (توسل به قدرت)
18 2 عوام فریبی
19 2 آرزواندیشی
20 2 مغالطۀ گفتار دوگانه
21 2 مغالطۀ مناقشه در مثال
22 2 انگیزه و انگیخته
23 2 پهلوان پنبه
24 2 دوراهی های کاذب (یا این یا آن)
25 2 توسل به آتوریته ها
26 2 کلی گویی
27 2 مغالطۀ کاربرد بازی پیچش
خلاصه
تمرین
گفتار نهم: منطق فازی و تحلیل سیاسی روشمند
نگاه فرایندی به استنتاج
1. اصل فازی
2. نقشه های شناختی فازی و تحلیل سیاسی
3. نسبیت در منطق فازی
4. نگرش فازی و تحلیل پدیده های سیاسی اجتماعی
خلاصه
تمرین
گفتار دهم: مدل تحلیل فرایند ارتباط (ترکیبی لاسول)
1. مدل ارتباطی پنج مرحله ای هارولد لاسول
2. مدل ترکیبی لاسول در تحلیل سیاسی
خلاصه
تمرین
گفتار یازدهم: مدل تحلیل محیط خارجی یک پدیدة سیاسی
1. شناسایی بازیگران کلیدی در تحلیل سیاسی
2. شناسایی اهداف و انگیزه های بازیگران
3. توجه به استراتژی های مختلف
4. کانال های اقدام
1. مکان های رسمی و قاعده مند (کانال های اقدام رسمی)
2.کانال های اقدام غیررسمی
5. اتخاذ استراتژی نسبت به بازیگران مختلف
خلاصه
تمرین
گفتار دوازدهم: مدلی برای تحلیل مقالات روزنامه
1. توصیف مقاله
2. ابزارهای ادبی تحلیل مقاله
تشبیه
استعاره
تکرار
تضاد
3. عبارات کاربردی در تحلیل
خلاصه
تمرین
گفتار سیزدهم: مدل تحلیل سیاسی روزانه
1. مراحل تحلیل سیاسی روزانه
1 1 مرحلۀ اول: فهم منافع و ترجیحات
2 1 مرحلۀ دوم: فهم تغییرات و ظرفیت بازیگران
خلاصه
تمرین
گفتار چهاردهم: مدلی برای نگارش یک تحلیل راهبردی
1. مراحل تحلیل راهبردی
1 1 مرحلۀ اول (تعریف مسئله)
2 1 مرحلۀ دوم (تعیین هدف)
3 1 مرحلۀ سوم (انتخاب یک راهبرد)
4 1 مرحلۀ چهارم (به کار بستن یک راهبرد)
5 1 مرحلۀ پنجم (سنجش راهبرد انتخاب شده)
2. توصیه هایی برای نوشتن یک راهبرد مناسب
الف) تحلیل خود را به گونه ای بنویسید که قابل خواندن باشد
ب) سعی کنید تحلیل خود را کامل و بی نقص ارائه دهید
ج) تحلیل های خود را خلاصه و مفید بنویسید
خلاصه
تمرین
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات