× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
8 / 4.5

استنباط آماری در پژوهش رفتاری

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 20

شابک دیجیتال : 978-600-02-1346-6

کد کتاب : 0788

صفحات کتاب : 625

کنگره : ‫‬‭BF39‫‭/ھ9‮الف‬5 1388‬‬

دیویی : 150/72

کتابشناسی ملی : 1597073

شابک : 9786000200077

برچسب ها:

خلاصه اثر

تئوریهای روان شناسی به گونه مستمر در حال تغییر است و به سوی تکامل گام بر می دارد. فنون آزمایش و تجربه هر لحظه پیچیده تر از گذشته می شود و روان شناسان نیز همواره با مسائل تازه روبرو می شوند. هم اکنون که این مطالب را می خوانید، این امکان وجود دارد که تحلیلهای آماری مورد نیاز در بسیاری آزمایشها به گونه اساسی دستخوش تغییر شود و روشهای آماری بسیاری که تاکنون مفید و کارساز بوده است با روشهای کاملا جدیدتری جایگزین گردد.

کتاب الکترونیکی

172,700 تومان

حجم : 3.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 627

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل یکم: کاربرد فنون آماری در پژوهش تجربی
مقدمه
موضوع آمار توصیفی و آمار استنباطی
اصول و اصطلاحات پژوهش تجربی
روش علمی
متغیرها
اندازه گیری
تعاریف عملی
جامعه مورد مطالعه
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل یکم
فصل دوم: طبقه بندی مسائل آماری
مسائل توصیفی در برابر مسائل استنباطی
مسائل تک متغیری در برابر مسائل دو یا چندمتغیری
مسائل همبستگی در برابر مسائل تجربی
مسئله علیت
مطالعات تجربی نما (شبه تجربی)
اندازه های مستقل در برابر اندازه های وابسته
موقعیت پژوهشی پیش تست ـ پس تست
موقعیت پژوهشی گروههای جور شده
ماتریسهای طبقه بندی
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل دوم
فصل سوم: مفاهیم اساسی احتمال
تئوری احتمالات
فضای نمونه
احتمال وقوع یک پیشامد
ترکیب پیشامدها
استقلال و وابستگی پیشامدها
رابطه بین احتمال تجربی و احتمال ریاضی
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل سوم
فصل چهارم: متغیر تصادفی، توزیع احتمال و بسط دوجمله ای
متغیر تصادفی گسسته و تابع احتمال
متغیر تصادفی پیوسته و تابع چگالی
توزیعهای نظری
توزیع دوجمله ای
احتمال r پیشامد مساعد در n آزمایش
بسط دوجمله ای نیوتن
توزیع فراوانی دوجمله ای
میانگین و واریانس توزیع احتمال
میانگین و واریانس توزیع فراوانی دوجمله ای
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل چهارم
فصل پنجم: توزیع نرمال و نظریه نمونه برداری
نمایش توزیعهای احتمال برای داده های فاصله ای پیوسته
توزیع نرمال
پیوستگی
شکل و تقارن
خانواده توزیعهای نرمال
توزیع نرمال استاندارد شده
سطوح زیر خم توزیعهای نرمال
تبدیل نمره به نسبت
تبدیل نسبت به نمره
کاربرد جدول توزیع نرمال استاندارد
اهمیت توزیع نرمال
نظریه نمونه برداری
مسئله نمونه برداری و قانون اعداد بزرگ
توزیع میانگینهای نمونه
1. میانگین توزیع میانگینهای نمونه
2. انحراف استاندارد توزیع میانگینهای نمونه
3. شکل توزیع میانگینهای نمونه
احکام احتمالاتی درباره میانگینهای نمونه
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل پنجم
فصل ششم: فرایند کلی آزمون فرضیه: مدل دوجمله ای
مقدمه
منطق اساسی آزمون فرضیه
مدل دوجمله ای در آزمون فرضیه
روش آزمون فرضیه
نتایج آزمون فرضیه
توان آزمون را چگونه می توان افزایش داد؟
جدول دوجمله ای
آزمونهای دوسویه
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل ششم
فصل هفتم: مدل خم نرمال در آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای
مقایسه مدل خم نرمال و مدل دوجمله ای
مدل خم نرمال در آزمون فرضیه: آزمون z تک نمونه ای برای میانگین جامعه
توان آزمون z برای میانگین جامعه
احتمال دقیق معنادار بودن
مدل خم نرمال در برآورد فاصله ای
مقایسه آزمون فرضیه با برآورد فاصله ای
فاصله اعتماد برای میانگین جامعه
محاسبه فاصله اعتماد
ملاحظات ویژه درباره توان آزمون
برآورد حجم یا اندازه گروه نمونه
الف) تعیین حجم گروه نمونه برحسب α
ب) تعیین حجم گروه نمونه برحسب α و β
تعیین حجم نمونه در برآورد نسبتها
تعیین حجم نمونه در مطالعات زمینه یاب
بیان خلاصه
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل هفتم

فصل هشتم: آمار استنباطی برای مسائل تک متغیری
مسائل یک متغیری با داده های مقوله ای
آزمون دوجمله ای
تقریب نرمال دوجمله ای
فرمول دیگر برای تقریب نرمال دوجمله ای
فاصله های اعتماد برای p
آزمون تک متغیری مجذور کای
کاربرد آزمون تک متغیری 2χ و شرایط آن
محاسبه مشخصه آماری مشاهده شده در آزمون تک متغیری 2χ
تعیین معنا و اهمیت 2χ
آزمون تک متغیری کالموگروف ـ اسمیرنف
مقایسه آزمون تک متغیری 2χ و آزمون کالموگروف ـ اسمیرنف
شرایط کاربرد آزمون تک متغیری کالموگروف ـ اسمیرنف
تعیین اهمیت و معنای مشخصه آماری D
آمار استنباطی برای مسائل یک متغیری: داده های فاصله ای
آزمون t تک نمونه ای برای میانگین جامعه
مثالی برای آزمون t تک نمونه ای
فاصله اعتماد t استودنت برای میانگین جامعه
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل هشتم
فصل نهم: تحلیل داده های مسائل دومتغیری از نوع همبستگی
تحلیل داده های طبقه ای در مطالعات همبستگی
تشکیل جدول توافق
آزمون همخوانی مجذور کای
محاسبه آزمون همخوانی مجذور کای
محدودیتهای کاربرد آزمون همخوانی 2χ
اندازه های همخوانی
ضریب فای
ضریب توافق C پیرسون
ضریب فای کرامر
فنون استنباطی مطالعات همبستگی برای داده های رتبه ای
همبستگی رتبه ای اسپیرمن
آزمون معنادار بودن همبستگی اسپیرمن
ضریب هماهنگی (یا تطابق) کندال
آزمون معنادار بودن ضریب تطابق کندال
فنون استنباطی مطالعات همبستگی برای داده های فاصله ای
آزمون فرضیه 0 = ρ : Ho
آزمون فرضیه 0ρ = ρ : Ho
آزمون فرضیه 2ρ = 1ρ : Ho
آزمون فرضیه های مربوط به همبستگی متوسط
فاصله های اعتماد برای ρ
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل نهم
فصل دهم: تحلیل داده های مسائل تجربی و شبه تجربی
مقایسه گروههای مستقل در متغیر طبقه ای
مقایسه دو گروه مستقل در متغیر دوارزشی
آزمون احتمال دقیق فیشر
جدول مقادیر بحرانی آزمون احتمال دقیق فیشر
آزمون همگونی 2χ برای جدولهای 2 × 2
مقایسه دو گروه مستقل در یک متغیر طبقه ای چندارزشی
آزمون دونمونه ای کالموگروف ـ اسمیرنف
آزمون کالموگروف ـ اسمیرنف برای نمونه های کوچک
آزمون دوسویه در گروههای نمونه بزرگ
آزمون یک سویه در گروههای نمونه بزرگ
خلاصه روش آزمون دونمونه ای کالموگروف ـ اسمیرنف
توان و کارآمدی آزمون کالموگروف ـ اسمیرنف
آمار استنباطی برای مقایسه گروههای مستقل در متغیر رتبه ای
مقایسه های دوگروهی
آزمون U مان ـ ویتنی
آزمون میانه
مقایسه بیش از دو گروه مستقل در یک متغیر رتبه ای
تحلیل واریانس رتبه ای کروسکال ـ والیس
آمار استنباطی برای مقایسه گروههای مستقل در متغیر فاصله ای
مقایسه های دوگروهی: آزمون t برای دو گروه مستقل
فاصله اعتماد برای تفاوت بین میانگینهای دو جامعه
مقایسه بیش از دو گروه مستقل: تحلیل واریانس یک راهه
مقایسه انفرادی میانگینها
مقایسه های طرح ریزی شده
فاصله اعتماد و آزمون آماری برای مقایسه های طرح ریزی شده
استقلال آماری مقایسه های طرح ریزی شده
مقایسه های تبعی یا پس تجربی
روش کمترین تفاوت معنادار (LSD)
آزمون t دان
آزمونهای دانکن و استودنت ـ نیومن ـ کولز
آزمون HSD توکی
آزمون مقابله های شفه
یادآوری پایانی
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل دهم
فصل یازدهم: تحلیل داده های دو مجموعه از اندازه های وابسته
آمار استنباطی برای مقایسه مجموعه های وابسته: داده های طبقه ای
آزمون مک نمار
آزمون علامت برای گروههای جور شده
آزمون کوکران
آمار استنباطی برای مقایسه مجموعه های وابسته: داده های رتبه ای
آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون
آزمون فرید من برای گروههای جورشده
آمار استنباطی برای مقایسه مجموعه های وابسته: داده های فاصله ای
آزمون t برای دو گروه نمونه وابسته
ماتریس طبقه بندی آمار استنباطی
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل یازدهم
فصل دوازدهم: تحلیل واریانس (چند) عاملی
ماهیت تحلیل واریانس عاملی
مفروضه های مدل اثر ثابت در تحلیل واریانس دوراهه
بخش بندی مجموع مجذورات برای تحلیل واریانس دوراهه
محاسبه نسبتهای F
آزمون فرضیه های صفر و تفسیر نتایج
نمایش نمودارهای اثرهای تعاملی
واژه های کلیدی
تمرینهای فصل دوازدهم
پیوستها
پیوست الف: جدولهای آماری
پیوست ب: پاسخ تمرینهای منتخب
کتابنامه
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98936****3845

عالی

1397-2-17 11:32:50

پاسخ