× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

منطق تطبیقی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 346

کنگره : ‫‬‮‭BC66‫‬‮‭/ف8م8 1395

دیویی : ‫‬‮‭160

کتابشناسی ملی : 4168894

شابک : 9786000202675

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 34

شابک دیجیتال : 978-600-02-1386-2

کد کتاب : 1969

برچسب ها: فلسفه و کلام

خلاصه اثر

منطق سینوی و منطق جدید یک روح هستند در دو بدن: بدن یک کودک خردسال و بدن یک جوان نورسیده و تنومند. برخلاف دیدگاه برخی از معاصران که هرگونه سنجش و مقایسه ای میان این دو منطق را ممکن نمی دانند، نویسنده کتاب بر این باور است که منطق جدید صورت بسط یافته منطق سینوی است که به نوبه خود تکامل یافته منطق ارسطویی به شمار می رود. در این کتاب، تلاش شده است تا مفاهیم پایه ای و قواعد بنیادی در منطق سینوی به کمک شاخه های منطق جدید بازتفسیر و ارزیابی شوند. این کتاب نشان می دهد که درک دقت های نهفته در آثار منطق دانان سینوی بدون یاری گرفتن از شاخه های منطق جدید تا چه اندازه دشوار است و یافتن ابهام های فراوان و خطاهای گاه و بی گاه در این آثار و اصلاح آنها به کمک دانش روز چه آسان و شدنی است. آشکار است که با درک درست از گذشته می توان به طرح پرسش هایی نو برای اکنون پرداخت و در ساختن آینده سهیم بود.

کتاب‌الکترونیکی

8,500 تومان

حجم : 4.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

افزودن به سبد خرید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 374

کتاب چاپی

25,000 تومان

افزودن به سبد خرید

صفحات کتاب : 374

سال نشر : 1395

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 512.38

کد یکتا : 11969

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

سپاسگزاری
مقدمه
فصل اول: دربارۀ گزاره
١. بخش های نحوی گزاره
٢. ویژگی های سمانتیکی گزاره
٣. نسبت بخشهای نحوی و ویژگیهای سمانتیکی
فصل دوم: منطق گزارهها
١. اداتهای گزارهای
٢. ادات عاطف
٣. فصلیهای حقیقی سه یا چندبخشی
۴. فصلیهای ناحقیقی سه یا چندبخشی
۵. قواعد منطق گزارهها
۶. قواعد شرطی در منطق سینوی
٧. استدلالهای تکمقدمهای (تلازم شرطیات)
٨. استدلالهای دومقدمهای (انواع قیاس)
٩. استدلالهای چندمقدمهای (قیاس مرکب)
فصل سوم: منطق محمولها
١. انواع موضوع و محمول
٢. گزارههای شخصی و طبیعی در منطق سینوی
٣. گزارههای شخصی و طبیعی در منطق جدید
۴. عدم تعدی حمل در گزارههای شخصی و طبیعی
۵. فعلهای متعدّی و موضوعهای متعدّد
۶. اهمیت تعدّد موضوع
٧. سورهای متعدّد در منطق قدیم
٨. قیاس مضاف نزد جالینوس
٩. قیاس نسبت نزد سمرقندی
١٠ . قیاس نامتعارف نزد کلنبوی
فصل چهارم: منطق سورها
١. قواعد سور در منطق جدید
٢. قواعد سور در منطق سینوی
گزارههای سوردار
١. سور در منطق قدیم
٢. گزارههای محصور در منطق قدیم
٣. گزارههای محصور در منطق جدید
۴. گزارههای مهمل
۵. معدوله و سالبه
۶. نسبت میان دو کلی
٧. حملیه مردّدة المحمول
٨. حقیقیه و خارجیه
استدلال یکمقدمهای
١. مربع تقابل
٢. انواع عکس
٣. انواع نقض
۴. قاعدۀ افزایش (یا بدیهی منطقی)
استدلال چندمقدمهای
١. قیاس حملی
٢. قیاس حملی و متصل
٣. قیاس شرطی با نتیجۀ حملی
فصل پنجم: منطق وجود
١. نظامهای منطق وجود
٢. حقیقیه و خارجیه
فصل ششم: منطق اینهمانی
١. اینهمانی نزد ارسطو
٢. ارسطو، ابنسینا و نظریۀ وصفهای خاص راسل
٣. اینهمانی مفهومی و اینهمانی مصداقی
۴. حمل اولی ذاتی و شایع صناعی
۵. سور محمول
۶. عکس مستوی گزارههای شخصی
٧. عکس مستوی گزارههای طبیعی
فصل هفتم: منطق زمان
١. زمان در منطق جدید
٢. زمان در منطق سینوی
٣. موجهات زمانی سینوی در منطق جدید
۴. سورهای شرطی زمانی
فصل هشتم: منطق موجهات
١. منطق موجهات گزارهای
٢. منطق موجهات سورها
٣. جایگاه جهت و رابطه
۴. صورتبندی وجهی از« قضایای حقیقیه و خارجیه »
۵. لزومی، اتفاقی و عنادی
فصل نهم: منطق موجهات زمانی
١. موجهات زمانی در منطق جدید
٢. وقتیه و منتشره
٣. امکان اخص
۴. جهت در شرطیات
۵. سور شرطی
فصل دهم: منطق مرتبه دوم
١. قواعد منطق مرتبۀ دوم
٢. ارسطو و گزارههای افزوده
٣. قضایای حقیقیه در منطق مرتبۀ دوم
۴. سورهای شرطی در منطق مرتبۀ دوم
۵. تعریف وجود در منطق مرتبۀ دوم
۶. قاعدۀ فرعیه در منطق مرتبۀ دوم
فصل یازدهم: منطق ربط
١. قواعد منطق ربط
٢. لزومی، اتفاقی و عنادی
٣. ادات تلفیق یا عطف ضعیف
منابع
نمایه اشخاص

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98912****3204

عالیههه