× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

آثار جدید - لیست آثار

فزیک حرارت

سازمان سمت

از 5,500 تا 11,000 از 2,750 تا 5,500 تومان

مبانی مدیریت ورزش

جیمز اسکینر

از 17,000 تا 34,000 از 8,500 تا 17,000 تومان

سیستمهای خطی

سازمان سمت

از 8,000 تا 16,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

بررسی وضع تیاتر در افغانستان

سازمان سمت

از 3,000 تا 6,000 از 1,500 تا 3,000 تومان

مختصری از ادبیات عرفانی

سازمان سمت

از 2,000 تا 4,000 از 1,000 تا 2,000 تومان

ریاضیات عالی

سازمان سمت

از 8,000 تا 16,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

معادلات تفاضلی

سازمان سمت

از 7,000 تا 14,000 از 3,500 تا 7,000 تومان

کیمیای غیر عضوی

سازمان سمت

از 7,500 تا 15,000 از 3,750 تا 7,500 تومان

علم معادن

سازمان سمت

از 10,500 تا 21,000 از 5,250 تا 10,500 تومان

درست نویسی

سازمان سمت

از 2,500 تا 5,000 از 1,250 تا 2,500 تومان

فارمکوگنوزی

سازمان سمت

از 10,500 تا 21,000 از 5,250 تا 10,500 تومان

امراض جراحی بطن

سازمان سمت

از 10,000 تا 20,000 از 5,000 تا 10,000 تومان

جراحی اطفال

سازمان سمت

از 5,000 تا 10,000 از 2,500 تا 5,000 تومان

حقوق اسلام

سازمان سمت

از 2,000 تا 4,000 از 1,000 تا 2,000 تومان

پرسپکتیف

سازمان سمت

از 1,500 تا 3,000 از 750 تا 1,500 تومان

رهنمای امراض معدی معایی

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 4,750 تا 9,500 تومان

تغذیه حیوانی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 4,000 تا 8,000 از 2,000 تا 4,000 تومان

حقوق بین الملل خصوصی

سازمان سمت

از 4,000 تا 30,000 از 2,000 تا 15,000 تومان

نحو

سازمان سمت

از 3,000 تا 6,000 از 1,500 تا 3,000 تومان

جراحی عمومی

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

اساسات تکنالوجی سنتیز نفتی کیمیاوی

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

وزن شعر دری

سازمان سمت

از 3,500 تا 7,000 از 1,750 تا 3,500 تومان

کوپراتیف زراعتی

سازمان سمت

از 2,500 تا 5,000 از 1,250 تا 2,500 تومان

نظام میراث

سازمان سمت

از 2,500 تا 5,000 از 1,250 تا 2,500 تومان

حقوق اداری افغانستان

سازمان سمت

از 3,000 تا 6,000 از 1,500 تا 3,000 تومان

هنر گرافیک

سازمان سمت

از 2,500 تا 5,000 از 1,250 تا 2,500 تومان