× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

حقوق بین الملل خصوصی

سازمان سمت

از 4,000 تا 30,000 از 2,000 تا 15,000 تومان

سیاست گذاری مقابله با جرم و فساد

حمیدرضا ملک محمدی

از 8,500 تا 17,000 از 4,250 تا 8,500 تومان

نگارش و ویرایش متون سیاسی

ابراهیم برزگر

از 12,500 تا 25,000 از 6,250 تا 12,500 تومان

حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری (جلد دوم)

ابراهیم رهبری

از 27,000 تا 54,000 از 13,500 تا 27,000 تومان

حقوق رقابت در عرصه مالکیت های فکری (جلد اول)

ابراهیم رهبری

از 20,000 تا 40,000 از 10,000 تا 20,000 تومان

اسلام و حقوق بین‌ الملل عمومی (جلد اول)

محمد ابراهیمی

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

حقوق تجارت بین الملل

سازمان سمت

از 27,000 تا 54,000 از 13,500 تا 27,000 تومان

بازشناسی نظام سلطه

محمدرضا دهشیری

28,000 14,000 تومان

حقوق تجارت

ربیعا اسکینی

از 12,000 تا 25,000 از 6,000 تا 12,500 تومان

جرم شناسی نظری ولد

سازمان سمت

از 22,000 تا 44,000 از 11,000 تا 22,000 تومان

حقوق تجارت (جلد دوم)

سازمان سمت

از 14,000 تا 29,000 از 7,000 تا 14,500 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

سازمان سمت

از 15,000 تا 30,000 از 7,500 تا 15,000 تومان

حقوق قراردادها

سازمان سمت

از 8,000 تا 30,000 از 4,000 تا 15,000 تومان

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

سازمان سمت

از 11,500 تا 23,000 از 5,750 تا 11,500 تومان

سیاست و حکومت در اروپا

سازمان سمت

26,000 13,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

سازمان سمت

از 17,000 تا 35,000 از 8,500 تا 17,500 تومان

درآمدی بر جرم شناسی

سازمان سمت

از 8,000 تا 26,000 از 4,000 تا 13,000 تومان

حقوق تجارت

سازمان سمت

از 6,500 تا 19,000 از 3,250 تا 9,500 تومان

مسئولیت مدنی

سازمان سمت

از 12,000 تا 42,000 از 6,000 تا 21,000 تومان

نظریه ی اصول حقوقی

سازمان سمت

از 7,000 تا 21,000 از 3,500 تا 10,500 تومان

حقوق جزای اختصاصی اسلام

سازمان سمت

از 16,500 تا 33,000 از 8,250 تا 16,500 تومان

سیاست جهانی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 از 5,500 تا 11,000 تومان

سیاست جهانی (جلد اول)

سازمان سمت

از 9,000 تا 25,000 از 4,500 تا 12,500 تومان

سیاست خارجی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 8,000 تا 18,000 از 4,000 تا 9,000 تومان

مبانی نظری تبیین و تحلیل سیاست خارجی

سازمان سمت

از 8,000 تا 36,000 از 4,000 تا 18,000 تومان

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران

سازمان سمت

از 4,000 تا 14,000 از 2,000 تا 7,000 تومان