× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

قواعد فقه(جلد دوم)

سازمان سمت

از 5,000 تا 14,000 تومان

حقوق اسرار تجاری

سازمان سمت

از 7,000 تا 20,000 تومان

اقتصاد سیاسی بین ‌الملل

سازمان سمت

از 6,000 تا 25,000 تومان

سیاست خارجی

سازمان سمت

از 4,000 تا 16,000 تومان

تناسب جرم و مجازات

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

حقوق بانکی

سازمان سمت

از 5,000 تا 36,000 تومان

احزاب سیاسی در فرانسه

سازمان سمت

از 2,000 تا 3,700 تومان

حقوق دیپلماتیک

سازمان سمت

از 8,000 تا 20,000 تومان

حقوق خانواده

سازمان سمت

از 7,000 تا 37,000 تومان

سیاست ‌شناسی

سازمان سمت

از 6,000 تا 6,500 تومان

حقوق اداری تطبیقی (جلد اول)

سازمان سمت

از 11,000 تا 22,000 تومان

حقوق اداری تطبیقی (جلد دوم)

سازمان سمت

از 12,500 تا 26,000 تومان

حقوق جزای عمومی

سازمان سمت

از 9,000 تا 21,000 تومان

بار اثبات در امور کیفری

سازمان سمت

از 3,000 تا 5,500 تومان

حقوق مالکیت ادبی و هنری

سازمان سمت

از 7,500 تا 35,000 تومان

حقوق دریایی

سازمان سمت

از 12,000 تا 41,000 تومان

حقوق خانواده

سازمان سمت

از 5,500 تا 21,000 تومان

روسیه

سازمان سمت

از 9,500 تا 17,000 تومان

فقه سیاسی

سازمان سمت

از 2,500 تا 5,000 تومان