× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان انگلیسی تخصصی علوم انسانی esp - لیست آثار

Legal Texts (I) Contract Law A Textbook for Law Students

عبدالحسین شیروی

از 6,000 تا 12,000 از 4,800 تا 9,600 تومان

English for the Students of Preschool and Primary Education

منصور کوشا

از 8,500 تا 17,000 از 6,800 تا 13,600 تومان

English for the Students of Humanities (II)

خاوری

از 5,000 تا 10,000 از 4,000 تا 8,000 تومان

English for the Students of Humanities (I)

پرویز بیرجندی

از 7,000 تا 14,000 از 5,600 تا 11,200 تومان

English for the Students of Social Sciences (2)

فرهاد مشفقی

از 10,000 تا 20,000 از 8,000 تا 16,000 تومان

English for the Students of Tourism and Hotel Management

سازمان سمت

از 4,500 تا 14,000 از 3,600 تا 11,200 تومان

English for the Students of Statistics

سازمان سمت

از 10,500 تا 21,000 از 8,400 تا 16,800 تومان

English for the Students of Psychology

سازمان سمت

از 12,000 تا 26,000 از 9,600 تا 20,800 تومان

English for Students of History

سازمان سمت

از 6,500 تا 24,000 از 5,200 تا 19,200 تومان

ENGLISH for the Students of Human Geography

سازمان سمت

از 9,000 تا 20,000 از 7,200 تا 16,000 تومان

English for the Students of Geology

سازمان سمت

از 7,500 تا 20,000 از 6,000 تا 16,000 تومان

English for the Students of Educational Planning and Curriculum

سازمان سمت

از 3,250 تا 6,500 از 2,600 تا 5,200 تومان

English for the Students of Educational Administration

سازمان سمت

از 2,500 تا 12,000 از 2,000 تا 9,600 تومان

English for the Students of Theology and Islamic Studies

سازمان سمت

از 6,000 تا 15,000 از 4,800 تا 12,000 تومان

English for the Students of Guidance & Counseling

سازمان سمت

از 3,000 تا 20,000 از 2,400 تا 16,000 تومان

English for the Students of Insurance Management

سازمان سمت

از 2,500 تا 16,000 از 2,000 تا 12,800 تومان

English for the Students of Social Work

سازمان سمت

از 4,000 تا 16,000 از 3,200 تا 12,800 تومان

English for the Students of Political (Science II)

سازمان سمت

از 3,250 تا 14,000 از 2,600 تا 11,200 تومان

English for the Students of Agricultural Economics

سازمان سمت

از 3,500 تا 10,000 از 2,800 تا 8,000 تومان

General English

سازمان سمت

از 8,500 تا 35,000 از 6,800 تا 28,000 تومان

English for the Students of Islamic Philosophy and Theology

سازمان سمت

از 5,000 تا 30,000 از 4,000 تا 24,000 تومان

English for the Students of Clinical Psychology (II)

سازمان سمت

از 1,600 تا 3,100 از 1,280 تا 2,480 تومان

English for the Students of Public Law

سازمان سمت

از 5,500 تا 21,000 از 4,400 تا 16,800 تومان

English for the Students of Archaeology

سازمان سمت

از 8,500 تا 32,000 از 6,800 تا 25,600 تومان

English for the Students of Social Sciences (I)

سازمان سمت

از 4,500 تا 10,000 از 3,600 تا 8,000 تومان

English for the Students of Economics

سازمان سمت

از 6,000 تا 32,000 از 4,800 تا 25,600 تومان

English for the Students of Criminal Law and Criminology

سازمان سمت

از 6,250 تا 13,000 از 5,000 تا 10,400 تومان

English for the Students of Management

سازمان سمت

از 4,000 تا 21,000 از 3,200 تا 16,800 تومان

English for the Students of Physical Education & Sport Science

سازمان سمت

از 4,000 تا 12,000 از 3,200 تا 9,600 تومان