× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

behavioral sciences and management - لیست آثار

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

سازمان سمت

از 12,000 تا 58,000 تومان

ارزشیابی آموزشی

سازمان سمت

از 9,000 تا 45,000 تومان

سیر آراء تربیتی در غرب

سازمان سمت

از 6,000 تا 33,000 تومان

زبان آموزی

سازمان سمت

از 4,000 تا 20,000 تومان

English for the Students of Insurance Management

سازمان سمت

از 2,500 تا 16,000 تومان

راهنمایی و مشاوره گروهی

سازمان سمت

از 2,000 تا 6,000 تومان

Legal Texts (II)

سازمان سمت

از 4,000 تا 20,000 تومان

مقدمات برنامه‌ ریزی درسی

سازمان سمت

از 6,000 تا 22,000 تومان

نهادها و سازمانها

سازمان سمت

از 8,000 تا 31,000 تومان

آموزش جامع سازمانی

سازمان سمت

از 12,000 تا 29,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی

سازمان سمت

از 2,000 تا 9,000 تومان

مدیریت بحران و رسانه‌ ها

سازمان سمت

از 4,000 تا 10,000 تومان

بودجه ‌ریزی نوین در ایران

سازمان سمت

از 11,000 تا 51,000 تومان

توسعه مهارتهای مدیران

سازمان سمت

از 10,000 تا 49,000 تومان