× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 3.7

ایدئولوژی و اتوپیا

مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: فریبرز مجیدی

صفحات کتاب : 360

کنگره : HM585‭/م‌2‮الف‌‬9 1355

دیویی : 301

کتابشناسی ملی : ‭م‌53-328

شابک : 9789644595271

سال نشر : 1396

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1689-4

کد کتاب : 0506

برچسب ها: علوم اجتماعی

کتاب دیجیتال

121,000 تومان

حجم : 2.0 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 231

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مترجم بر چاپ دوم
دیباچه
I - رویکرد مقدماتی به مسئله
1- مفهوم اندیشه از دیدگاه جامعه شناسی
2- نابسامانی اندیشه در عصر حاضر
3- خاستگاه دیدگاههای جدید در شناخت شناسی، روان شناسی، و جامعه شناسی
4- کنترل ناخودآگاهی جمعی به عنوان یکی از مسائل عصر ما
II - ایدئولوژی و اتوپیا
1- تعریف مفهومها
2- مفهوم ایدئولوژی در چشم انداز تاریخی
3- از معنی جزئی تا معنی کلی ایدئولوژی
4- عینیت و تعصب
5 - گذار از نظریة ایدئولوژی به جامعه شناسی شناخت
6 - مفهوم غیر ارزشی ایدئولوژی
7- گذار از مفهوم غیر ارزشی به مفهوم ارزشیِ ایدئولوژی
8 - داوریهای هستی شناسانة نهفته در مفهومِ غیر ارزشیِ ایدئولوژی
9- مسئلة آگاهی کاذب
10- جستجوی واقعیت از راه تحلیل ایدئولوژیک و اتوپیایی
III - دورنماهای سیاست علمی: رابطة میان نظریة اجتماعی و عمل سیاسی
1- چرا علم سیاست وجود ندارد؟
2- عوامل سیاسی و اجتماعی تعیین کنندة شناخت
3- ترکیب چشم اندازهای گوناگون به عنوان یکی از مسائل جامعه شناسی سیاسی
4- مسئلة «روشنفکران» از دیدگاه جامعه شناسی
5 - ماهیت شناخت سیاسی
6 - قابلیت انتقال شناخت سیاسی
7- انواع سه گانة جامعه شناسی شناخت
IV - روحیة اتوپیایی
1- اتوپیا، ایدئولوژی، و مسئلة واقعیت
2- برآوردن آرزو و روحیة اتوپیایی
3- تغییرات در شکل بندی روحیة اتوپیایی: مراحل آن در دوران جدید
الف) نخستین صورتِ روحیة اتوپیایی: گرایش سرمستانة آناباتیستها به سلطنت شکوهمند هزار سالة مسیح (کیلیاسم)
ب) دومین صورتِ روحیة اتوپیایی: طرز فکر آزادی خواهانه ـ انسان دوستانه
ج) سومین صورتِ روحیة اتوپیایی: طرز فکر محافظه کارانه
د) چهارمین صورتِ روحیة اتوپیایی: اتوپیای سوسیالیستی ـ کمونیستی
4- اتوپیا در موقعیت کنونی
V - جامعه شناسی شناخت
1- ماهیت و حدود جامعه شناسی شناخت
الف) تعریف و تقسیمات فرعی جامعه شناسی شناخت
ب) جامعه شناسی شناخت و نظریة ایدئولوژی
2- بخشهای دوگانة جامعه شناسی شناخت
یک) نظریة تعیّنِ اجتماعیِ شناخت
دو) نتایج شناخت شناسانه (اپیستمولوژیک)
3- اثبات ماهیت غرض آلود شناخت شناسی سنتی
الف) روی آوری به علوم طبیعی به عنوان یکی از الگوهای اندیشه
ب) رابطة میان معیارهای حقیقت و موقعیتِ اجتماعی ـ تاریخی
4- نقش مثبت جامعه شناسی شناخت
5 - مسائل تکنیک در پژوهش تاریخی ـ جامعه شناختی در حوزة جامعه شناسی شناخت
6 - مروری کوتاه بر تاریخچة جامعه شناسی شناخت
کتابنامه
واژه نامه
نام نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات