× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 / 5

شناخت کلیسای پروتستان

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

شابک : 9786000203542

سال نشر : 1395

کد گروه پژوهشی : 7

شابک دیجیتال : 9786000224950

کد کتاب : 1973

صفحات کتاب : 508

کنگره : BX9415‏‫‭/ر5ش9 1395

دیویی : 284/2

کتابشناسی ملی : 4440680

خلاصه اثر

معرفی کتاب شناخت کلیسای پروتستان

مسیحیت در طول تاریخ دوهزارساله خود چندین تحول مهم را پشت سر گذاشته است. یکی از این تحولات، نهضت اصلاحات در قرن شانزدهم میلادی بود که کلیسای پروتستان از درون آن پدید آمد. اصلاحات پروتستانی بخشی از انحرافات مسیحیت را زدود، ولی اعتقاداتی مانند تثلیث و فدا، و مناسکی مانند تعمید و عشای ربانی در این کلیسا به قوت خود باقی ماند.

کتاب الکترونیکی

145,200 تومان

حجم : 2.6 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 528

موضوعات

فهرست

مقدمه
زمینه ها
درس اول: زمینه های دینی
باورهای دینی
بحران عقیدتی
انحطاط دستگاه پاپی و فساد کلیسا
خلاصه درس
پرسش
درس دوم: زمینه های فکری، اجتماعی و اقتصادی
زمینه های فکری
آشنایی با ادیان و ملل
رنسانس
اومانیسم
صنعت چاپ
تحول علمی در دانشگاه ها
زمینه های اجتماعی
اقتدار پاپ
امتیازات مقامات کلیسایی
ملی گرایی
زمینه های اقتصادی
خلاصه درس
پرسش
تاریخ
درس سوم: پیش گامان اصلاحات در تاریخ کلیسا
ویکلیف
ویکلیف و حکومت انگلستان
آثار و اندیشه های ویکلیف
پیروان ویکلیف
یان هوس
اندیشه ها و آثار هوس
سرانجام هوس
پیروان هوس
خلاصه درس
پرسش
درس چهارم: لوتر
زندگی نامه
اندیشه های الهیاتی لوتر
لوتر و انتخاب پیشین
لوتر و ایمان
لوتر و کتاب مقدس
لوتر و آیین های مقدس
لوتر و آمرزش نامه ها
خلاصه درس
پرسش
درس پنجم: کالون
زندگی نامه
اصلاح رسمی
شش
سرچشمه آموزه های کالون
آموزه های کالون
تأثیرات آیین کالون
آثار
مبادی دین مسیحی
بخشایش
تفسیری بر آیین عشای ربانی
شباهت ها و تفاوت های کالون و لوتر
خلاصه درس
پرسش
درس ششم: زوینگلی
زندگی نامه
زوینگلی و اومانیسم
عوامل جدایی زوینگلی از لوتر
آموزه های زوینگلی
پیشنهادهای گانه
بیانیه ایمان
آثار زوینگلی
آغاز و انجام
درباره دین درست و نادرست
اعتراف نامه ایمان
تشریح کوتاه و روشن ایمان مسیحی
سخن کوتاه درباره مسیحیت
درباره وضوح و قطعیت کلام خدا
سرانجام نهضت زوینگلی
خلاصه درس
پرسش
هفت
درس هفتم: دیگر مصلحان
لوفور دتاپل
زندگی نامه
آموزه ها
تأثیر اندیشه های لوفور
فیلیپ ملانکتون
زندگی نامه
ملانکتون و کاتولیک ها
ملانکتون و پروتستان ها
ملانکتون و لوتر
مارتین بوسر
زندگی نامه
آموزه های بوسر
بوسر و مخالفان
آثار بوسر
خلاصه درس
پرسش
جغرافیا
درس هشتم: کلیسای پروتستان آلمان
اومانیسم و نهضت پروتستان آلمان
لوتر و اصلاحات
لوتر و کلیسای آلمان
شورش دهقانان آلمان
خلاصه درس
پرسش
درس نهم: کلیسای پروتستان فرانسه
فرانسه در آستانه نهضت اصلاحات
هشت
نهضت اصلاحات فرانسه
هوگنوها
واکنش به نهضت اصلاحات فرانسه
خلاصه درس
پرسش
درس دهم: کلیسای پروتستان انگلستان و پیوریتن ها
پیشینه اصلاحات
فساد اخلاقی
فساد مالی
اصلاحات در انگلستان
نقش هنری هشتم
پیوریتن ها (پیرایش گران)
پیوریتن ها و هنر
پیوریتن ها و دولت
خلاصه درس
پرسش
درس یازدهم: متدیست ها و اصلاحات اسکاتلند
بنیان گذار
آموزه ها
پیروان
تأثیر و تأثر
سایر فرقه های پروتستانی انگلستان
نهضت اصلاحات در اسکاتلند
خلاصه درس
پرسش
درس دوازدهم: کلیساهای پروتستان سوئیس، دانمارک، سوئد و هلند
سوئیس
دانمارک
سوئد
هلند
خلاصه درس
پرسش
درس سیزدهم: اصلاح دینی در اروپای شرقی
لهستان
مجارستان
اصلاحات در مجارستان
خلاصه درس
پرسش
الهیات
درس چهاردهم: الهیات در کلیسای پروتستان
الهیات مسیحی
سیری در الهیات پروتستان
الهیات قرون وسطا
الهیات قرن شانزدهم
الهیات قرن هفدهم
الهیات قرن هجدهم
الهیات قرن نوزدهم
الهیات قرن بیستم تاکنون
خلاصه درس
پرسش
درس پانزدهم: کلیسای پروتستان و کتاب مقدس
سنت و کتاب مقدس
سنت و مدرنیسم
حجیت کتاب مقدس
تفسیر کتاب مقدس
پیشینه
دیدگاه مصلحان
مرجع تفسیر
تأویل کتاب مقدس
خلاصه درس
پرسش
درس شانزدهم: ترجمه و نقد کتاب مقدس
پیشینه
عصر اصلاحات
ترجمه لوتر
ترجمه اتاپل
ترجمه تیندل
ترجمه کرامول
ترجمه کاستالیون
ترجمه کینگ جیمز
ویرایش کتاب مقدس
نفی اپوکریفا در کلیسای پروتستان
نقد تاریخی کتاب مقدس
انقلاب علمی
پروتستان ها و نقد تاریخی
خلاصه درس
پرسش
درس هفدهم: اعتراف نامه های کلیسای پروتستان
اعتراف نامه های مهم
اعتراف نامه اشلایتهایم
اعتراف نامه آگسبورگ
اعتراف نامه ایمان و انضباط
اعتراف نامه کلیسای انگلیکن
اعتراف نامه وستمینستر
اعتراف نامه کلیسای اصلاحی سوئیس
اعتراف نامه کلیسای مشایخی اسکاتلند
اعتراف نامه پیروان سروتوس
اعتراف نامه هایدلبرگ
اعتراف نامه پرسبیترین های آمریکا
کلیساهای پروتستانی و اعتراف نامه ها
خلاصه درس
پرسش
درس هجدهم: کلیسای پروتستان و فیض
آموزه فیض
فیض از دیدگاه مصلحان
عادل شمرده شدن
نقش ایمان در عادل شمرده شدن
خلاصه درس
پرسش
درس نوزدهم: گناه اصلی و نجات
مرگ عیسی؛ کفاره گناهان
لوتر و نجات
توبه
انحصارگرایی در نجات
دستیابی به نجات
خلاصه درس
پرسش
درس بیستم: اخلاق در کلیسای پروتستان
شریعت اخلاقی عیسی
زندگی اخلاقی عیسی
اقتدا به مسیح
دوازده
قدرت کلیسا؛ مقدمه فساد اخلاقی
آسیب های اخلاقی؛ زمینه ساز نهضت پروتستان
اخلاق مصلحان
اخلاق پروتستانی و پیشرفت
اخلاق اجتماعی
اخلاق اقتصادی
خلاصه درس
پرسش
درس بیست ویکم: فرجام شناسی در کلیسای پروتستان
فرجام شناسی مسیحی
دیدگاه های مختلف درباره فرجام شناسی
عیسی؛ ماشیح موعود
بازگشت عیسی
تفسیرهای نادرست از بازگشت مسیح
صهیونیسم مسیحی
مرگ و رستاخیز در کلیسای پروتستان
عیسی و داوری نهایی
هزاره گرایی مسیحی
دجال
فردوس و جهنم
خلاصه درس
پرسش
درس بیست ودوم: مقایسه کلیساهای پروتستان و کاتولیک
آموزه ها
منابع آموزه ها
سنت مکتوب
سنت شفاهی
تعالیم رسمی کلیسا
حجیت
مریم
بکارت
قداست
رهبری
انتخاب پیشین
عادل شمرده شدن
اعتقادنامه
آیین ها
تعمید و عشای ربانی
آیین های دیگر
مسائل سیاسی و اجتماعی
تبشیر
رهبانیت و عرفان
شوراها
قانون کلیسایی
اصلاح در کلیسا
خلاصه درس
پرسش
فرقه ها
درس بیست وسوم: لوتری ها و کالونی ها
لوتری ها
آموزه های کلیساهای لوتری
کلیسای لوتری و عبادت
کلیسای لوتری و دولت
کالونی ها
خلاصه درس
پرسش
درس بیست وچهارم: انگلیکن ها و نوتعمیدیان
انگلیکن ها
ویژگی های کلیسای انگلیکن
سازمان کلیسای انگلیکن
نوتعمیدیان
منونایت ها
آمیش ها
خلاصه درس
پرسش
درس بیست وپنجم: یونیتارین ها و کویکرها
یونیتارین ها یا موحدان مسیحی
بزرگان یونیتارین
کویکرها
بنیان گذار
مبانی فکری کویکرها
کویکرها و آیین های عبادی
گروه های کویکری
خلاصه درس
پرسش
درس بیست وششم: مورمون ها و کلیساهای دیگر
مورمون ها
کتاب های مقدس
عقاید
خانواده
تشکیلات
کلیساهای دیگر
سپاه نجات
شاهدان یهوه
پانزده
ادوِنتیست ها
پنطیکاستال ها
کلیسای ماربه دستان
داربایت ها
کلیسای علم مسیحی
خلاصه درس
پرسش
مسائل اجتماعی
درس بیست وهفتم: نقش کلیسای پروتستان در دین، اجتماع، سیاست و اقتصاد
تحولات دینی
تحولات اجتماعی
تحولات سیاسی
تحولات اقتصادی
خلاصه درس
پرسش
درس بیست وهشتم: کلیسای پروتستان و شورا
شوراهای کلیسایی و لوتر
کلیسای پروتستان و شوراهای جهانی
کلیسای پروتستان و سایر شوراها
شورای جهانی کلیساها
سیر تاریخی
مجمع ها
رهبری
ساختار
مواضع
شورای جهانی کلیساها و ایران
خلاصه درس
پرسش
درس بیست ونهم: تبشیر پروتستانی در جهان
تبشیر پروتستان در جهان
گروه های تبشیری
مبشران نامدار
شیوه های تبشیر
مخاطبان تبشیر در کشورهای مسلمان
خلاصه درس
پرسش
درس سی ام: تبشیر پروتستانی در ایران
جنگ نرم تبشیری
واکنش ایرانیان
خلاصه درس
پرسش
درس سی ویکم: مبشران پروتستان در ایران
مبشران انگلیسی
مبشران آمریکایی
مبشران آلمانی
کشورهای دیگر
خلاصه درس
پرسش
درس سی ودوم: کلیسای پروتستان ایران
مراکز پروتستانی ایران
جلفا
کرمان
یزد
شیراز
ارومیه
وضعیت کنونی کلیساهای پروتستان ایران
کلیسای انجیلی
جماعت ربانی
کلیسای اسقفی ایران
کلیسای ادوِنتیست های روز هفتم
خلاصه درس
پرسش

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات