× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 4.5

آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

کتابشناسی ملی : ۴۸۵۸۱۱۵

شابک : 9786000204716

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-02-1679-5

کد کتاب : 2097

صفحات کتاب : 480

کنگره : ‏‫‭Z۶۶۹/۷‏‫‬‭/ن۶آ۸ ۱۳۹۶

دیویی : ‏‫‭۰۲۰/۷۲

خلاصه اثر

علم اطلاعات و دانش شناسی با پدیده اطلاعات، رفتار اطلاعاتی، ذخیره و بازیابی و جریان حاکم بر آن ها سر و کار دارد.

تحلیل و پردازش این اطلاعات نیازمند استفاده از روش های آماری است که بخش اعظم آن ها در قالب تحلیل شاخص های علم سنجی است؛ لذا ضرورت دارد دانشجویان و محققان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به تبحّر کافی در کاربرد روش های آماری دست یابند.

آنچه کتاب حاضر را از منابع مشابه متمایز می کند، پرهیز از مطالب تئوری غیر ضروری، پیوستگی آن ها، بیان ساده همراه با مثال های کاربردی و نرمافزاری است که امکان درک بهتری از مفاهیم را فراهم آورده است.

کتاب الکترونیکی

132,000 112,200 تومان

حجم : 12.2 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 480

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
فصل اول: مفاهیم اولیه
1 1 فرایند پژوهش
2 1 پژوهش پیمایشی
3 1 گردآوری اطلاعات
1 3 1 سرشماری
2 3 1 نمونه گیری
4 1 مقیاس های اندازه گیری
1 4 1 مقیاس اسمی
2 4 1 مقیاس ترتیبی
3 4 1 مقیاس فاصله ای
4 4 1 مقیاس نسبی
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل دوم: آمار توصیفی
1 2 جامعه
2 2 نمادگذاری مجموعة مشاهدات و عمل جمع
1 2 2 ویژگی های
3 2 شاخص های مرکزی
1 3 2 نما (مد)
2 3 2 میانه
3 3 2 میانگین
4 3 2 چارک ها
4 2 شاخص های پراکندگی
1 4 2 دامنه
2 4 2 واریانس
3 4 2 انحراف معیار
4 4 2 ضریب پراکندگی
5 2 جدول توزیع فراوانی
1 5 2 محاسبة میانگین و واریانس در جدول توزیع فراوانی
2 5 2 محاسبة نما در جدول توزیع فراوانی
3 5 2 محاسبة چارک ها در جدول توزیع فراوانی
6 2 نمودارهای توصیفی
1 6 2 نمودار میله ای (ستونی)
2 6 2 نمودار دایره ای
3 6 2 نمودار مستطیلی (هیستوگرام)
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل سوم: احتمالات
1 3 فضای نمونه
2 3 پیشامد
3 3 شمارش
1 3 3 اصل اول شمارش
2 3 3 اصل دوم شمارش
4 3 جایگشت
1 4 3 جایگشت n شیء متمایز
2 4 3 جایگشتr شیء از n شی ء متمایز(r ≤ n)
3 4 3 جایگشتr شیء از n شی ء متمایزبا تکرار اشیاء (r ≤ n)
4 4 3 جایگشت n شی ء مشابه
5 3 ترکیب
1 5 3 ترکیب r تایی از n شیء متمایز
2 5 3 ترکیب r تایی، n شیء با تکرار اشیاء
6 3 احتمال
1 6 3 مفهوم کلاسیک
7 3 قانون جمع احتمالات
8 3 احتمال شرطی
9 3 دو پیشامد مستقل
10 3 قانون بیز
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل چهارم: متغیر تصادفی و توزیع های آماری
1 4 متغیر تصادفی
2 4 میانگین و واریانس جامعه
3 4 تابع توزیع F(x)
4 4 توزیع های گسسته
1 4 4 توزیع یکنواخت گسسته
2 4 4 توزیع برنولی
3 4 4 توزیع دوجمله ای
4 4 4 توزیع هندسی
5 4 4 توزیع پواسون
5 4 توزیع های پیوسته
1 5 4 توزیع نرمال
2 5 4 توزیع نرمال استاندارد
3 5 4 توزیع استودنت
4 5 4 توزیع کی دو
5 5 4 توزیع فیشر
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل پنجم: برآورد
1 5 آماره
2 5 برآوردگر نااریب
3 5 واریانس برآوردگر
4 5 برآوردگر نقطه ای
1 4 5 روش گشتاورها
2 4 5 روش درست نمایی ماکزیمم
5 5 برآورد فاصله ای
6 5 فاصلة اطمینان برای میانگین توزیع نرمال در یک جامعه
163 7 5 فاصلة اطمینان برای p در توزیع دوجمله ای
8 5 فاصلة اطمینان برای واریانس یک جامعه
9 5 فاصلة اطمینان برای تفاضل میانگین های دو جامعة نرمال مستقل
10 5 بازة اطمینان برای تفاضل میانگین های دو جامعة وابسته (جفتی)
11 5 فاصلة اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه
12 5 فاصلة اطمینان برای واریانس های دو جامعه
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل ششم: استنباط آماری آزمون فرض
1 6 انواع فرض آماری
2 6 آزمون فرض میانگین یک جامعة نرمال
3 6 آزمون فرض واریانس جامعة نرمال
4 6 آزمون فرض نسبت یک جامعه (P)
5 6 آزمون فرض برابری میانگین های دو جامعة نرمال مستقل
6 6 آزمون فرض برابری میانگین های دو جامعة نرمال همبسته
7 6 آزمون فرض برابری نسبت های دو جامعة مستقل
8 6 آزمون فرض برابری واریانس های دو جامعة نرمال
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل هفتم: آنالیز واریانس
1 7 آنالیز واریانس یک طرفه
1 1 7 مجموع مربعات و جدول ANOVA
2 7 مقایسة زوج میانگین ها برای بررسی تفاوت بین دوبه دوی میانگین ها
1 2 7 آزمون چنددامن های دانکن
3 7 آنالیز واریانس دو طرفه
4 7 تحلیل واریانس برای داده های رتبه بندی شده
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل هشتم: همبستگی و رگرسیون
1 8 نمودار پراکنش
2 8 ضریب همبستگی پیرسون
3 8 آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون
4 8 خط رگرسیون
5 8 پیش بینی
6 8 معادلة خط رگرسیون چندگانه
7 8 رگرسیون لجستیک
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل نهم: تجزیه و تحلیل عاملی و کاربردهای آن
1 9 الگوی عاملی
1 1 9 تعیین تعداد عامل ها
2 1 9 ضریب KMO
3 1 9 چرخش عاملی
2 9 آنالیز خوشه ای
1 2 9 روش خوشه بندی پیوند کامل
خلاصة فصل
خودآزمایی
فصل دهم: تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از قوانین و مفاهیم علم سنجی وعلم اطلاعات و دانش شناسی
1 10 قانون برادفورد
2 10 قانون لوتکا
3 10 ضریب تأثیر مجله
4 10 ضریب تأثیر پنج ساله
5 10 ضریب تأثیر رشته
شاخص SJR
خلاصة فصل
خودآزمایی
پیوست ها
پیوست یک: آشنایی با نرم افزار SPSS
نحوة نصب نرم افزار
معرفی نوار بالای نرم افزار
پیوست دو: جداول آماری
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات