× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

علم معادن

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 428

دیویی : 549

کتابشناسی ملی : 1853063

شابک : 9786000201173

سال نشر : 1393

شابک دیجیتال : 978-600-02-1800-3

کد کتاب : 0834

دریافت این اثر

کتاب چاپی

موضوعات

فهرست

یادآوری
پیشگفتار
فصل اول: تقسیمات معادن و سیر انکشاف آنها
فصل دوم: توزیع، شکل، ترکیب و ساختمان معادن
فصل سوم: شرایط جیولو جیکی تشکیل معادن
فصل چهارم: معادن مگمایی
فصل پنجم: معادن پگماتیت
فصل ششم: معادن کاربناتیت
فصل هفتم: معادن اسکارن
فصل هشتم: معادن البیتیت- گرایزین
فصل نهم: معادن هایدرو ترمالی
فصل دهم: معادن پیریتی (کلچدان)
فصل یازدم: معادن فرسایشی
فصل دوازدهم: تغییرات سطحی معادن
فصل سیزدهم: معادن پلیسر(پاشان)
فصل چهاردهم:معادن رسوبی
فصل پانزدهم: معادن ناشی از تحول
فصل شانزدهم: شرایط جیولوجیکی تشکیل معادن از نظر تیوری...
فصل هفدهم: ایالات و ادوار متالوجنی
فصل هجدهم: ضمیمه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات