× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کد کتاب : 1265

صفحات کتاب : 268

کنگره : ‏‫HA۲۹/۵‭ /ف۲‏‫‬‮‭ن۱۵ ۱۳۸۸‬

دیویی : ‏‫‬‮‭۳۰۰/۷۲۷

کتابشناسی ملی : 1621157

شابک : 9789645303431

سال نشر : 1399

شابک دیجیتال : 9786000229641

خلاصه اثر

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی به‌عنوان منبع اصلی ‌درسهای «آمار مقدماتی» و «آمار در علوم اجتماعی» تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

کتاب الکترونیکی

73,700 تومان

حجم : 2.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 268

موضوعات

فهرست

بخش اول: توصیف یک متغیره
فصل اول: مبانی سنجش
برخی مفاهیم اساسی
تمرین
سطح سنجش
متغیر اسمی
متغیر ترتیبی
متغیر فاصله ای
متغیر نسبتی
مقایسه سطح سنجش متغیرها
اهمیت سطح سنجش متغیرها
تمرین
گردکردن
گردکردن به نزدی کترین عدد
گردکردن به عدد مجاور پایین یا بالا
حدود حقیقی
تمرین
فصل دوم: طبقه بندی متغیرها
طبقه بندی متغیرهای کیفی
طبقه بندی متغیرهای اسمی
قواعد طبق هبندی
قواعد جدو لبندی توزیع متغیر
طبقه بندی متغیرهای ترتیبی
نمودار توزیع متغیرهای کیفی
نمودار میله ای
نمودار دایره ای
تمرین
طبقه بندی متغیرهای کمی
طبقه بندی متغیر کمی پیوسته
شیوه های اصلی طبقه بندی
جدول توزیع متغیر کمی پیوسته
طبقه بندی متغیر کمی گسسته
نمودار توزیع متغیرهای کمی
نمودار متغیر گسسته
نمودار متغیر پیوسته
نمودار هیستوگرام
نمودار چندضلعی
نمودار تجمعی
تمرین
فصل سوم: گرایشهای مرکزی
نما
تمرین
میانه
صدک
تمرین
میانگین
میانگین متغیرهای کمی طبقه بندی شده
میانگین میانگینها
میانگین موزون
میانگین ناموزون
تمرین
مقایسه گرایشهای مرکزی
نما
میانه
میانگین
الگوی توزیع
تمرین
فصل چهارم: تغییر
دامنه
دامنة میانی
تمرین
انحراف مطلق
متوسط انحراف از میانه
متوسط انحراف متغیرهای کمی طبق هبندی شده
انحراف نسبی از میانه
تمرین
مجذور انحرافات
واریانس
انحراف استاندارد
واریانس متغیرهای کمی طبق هبندی شده
انحراف نسبی از میانگین
واریانس متغیر دوشقی
متوسط واریانسها
واریانس موزون
واریانس ناموزون
تمرین
شکل توزیع
توزیع نرمال
چولگی
کشیدگی
تمرین
تغییر متغیرهای کیفی
شاخص تغییر کیفی
تمرین
بخش دوم: توصیف دومتغیره
فصل پنجم: رابطه دو متغیر اسمی
جدول تقاطعی
رابطه متغیر اسمی و ترتیبی
الگوی رابطه
رابطه کامل
فقدان رابطه
رابطه ناکامل
تمرین
اندازه رابطه متغیرهای اسمی
اندازه های مبتنی بر خی دو
ضریب فی
ضریب وابستگی پیرسون
ضریب چ وپروف
ضریب وی کرامر
اندازه های مبتنی بر تقلیل نسبی خطا
تفسیر مقدار تقلیل نسبی خطا
تمرین
فصل ششم: رابطه دو متغیر ترتیبی
جدول تقاطعی
تمرین
اندازه های مبتنی بر تقلیل نسبی خطا
ضریب گاما
تفسیر مقدار گاما
ضرایب دیگر مبتنی بر ترتیب جفتها
جفتهای هم رتبه در متغیر مستقل
جفتهای هم رتبه در متغیر وابسته
جفتهای هم رتبه در هر دو متغیر
تعداد کل جفتها
ضرایب دی سامرز
ضریب تااو بی
ضریب تااو سی
تمرین
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
تمرین
فصل هفتم: رابطه دو متغیر کمی
رگرسیون خطی دو متغیر کمی
تمرین
ضریب همبستگی پیرسون
تمرین
نسبت همبستگی
کاربرد نسبت همبستگی برای رابطه غیرخطی
تمرین
فصل هشتم: کنترل رابطه د ومتغیره
کنترل رابطه دو متغیر کیفی
تبیین
تفسیر
تخصیص
تکرار
تمرین
کنترل رابطه دو متغیر کمی
کنترل رابطه با متغیر سوم کیفی
تبیین
تفسیر
تخصیص
تکرار
کنترل رابطه با متغیر سوم کمی
تمرین
ضمیمه
منابع
واژه نامه (فارسی انگلیسی)
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات