× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

آمار توصیفی برای علوم اجتماعی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 257

کنگره : ‫HA29/5‭ /ف2‫‬‮‭ن15 1388‬

دیویی : ‫‬‮‭300/727

کتابشناسی ملی : 1621157

شابک : 9789645303431

سال نشر : 1393

کد کتاب : 1265

دریافت این اثر

کتاب چاپی
برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

لزوم آشنایی عمیق‌تر با مفاهیم آماری برای دانشجویان علوم اجتماعی، مسئولیتی حرفه‌ای است. متون مربوط با علوم اجتماعی با تحلیلهای آماری آمیخته‌اند و فهم آنها مستلزم آشنایی عمیق با مفاهیم و روش‌های آماری است.
کار آمار در تحقیقات، کمّی کردن مشاهدات و تحلیل این کمّیت‌ها برای تشخیص الگوی توزیع پدیده‌ها و امور اجتماعی و روابط آنهاست.
دغدغه آموزش آمار به دانشجویان علوم اجتماعی باید فهم منطق و مفهوم آن و کاربردش در رشته خودشان باشد. از این رو، هدف و رویکرد این کتاب معرفی جوانب مختلف آمار توصیفی یک‌متغیره و دومتغیره با تأکید بر مفاهیم آماری، استدلال آماری و کاربرد آنها در پژوهش‌های علوم اجتماعی است. مؤلف تلاش داشته است که نحوه رسمی بیان ریاضیِ روش‌ها و تکنیک‌های آماری به حداقل برسد و این مفاهیم با زبان معمولی و با ذکر مثال‌های کاربردی بیان شوند...

صفحات کتاب : 268

سال نشر : 1395

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 367.16

کد یکتا : 31265

نوبت چاپ : 3

تیراژ : 500

موضوعات

فهرست

بخش اول: توصیف یک متغیره
فصل اول: مبانی سنجش
برخی مفاهیم اساسی
تمرین
سطح سنجش
متغیر اسمی
متغیر ترتیبی
متغیر فاصله ای
متغیر نسبتی
مقایسه سطح سنجش متغیرها
اهمیت سطح سنجش متغیرها
تمرین
گردکردن
گردکردن به نزدی کترین عدد
گردکردن به عدد مجاور پایین یا بالا
حدود حقیقی
تمرین
فصل دوم: طبقه بندی متغیرها
طبقه بندی متغیرهای کیفی
طبقه بندی متغیرهای اسمی
قواعد طبق هبندی
قواعد جدو لبندی توزیع متغیر
طبقه بندی متغیرهای ترتیبی
نمودار توزیع متغیرهای کیفی
نمودار میله ای
نمودار دایره ای
تمرین
طبقه بندی متغیرهای کمی
طبقه بندی متغیر کمی پیوسته
شیوه های اصلی طبقه بندی
جدول توزیع متغیر کمی پیوسته
طبقه بندی متغیر کمی گسسته
نمودار توزیع متغیرهای کمی
نمودار متغیر گسسته
نمودار متغیر پیوسته
نمودار هیستوگرام
نمودار چندضلعی
نمودار تجمعی
تمرین
فصل سوم: گرایشهای مرکزی
نما
تمرین
میانه
صدک
تمرین
میانگین
میانگین متغیرهای کمی طبقه بندی شده
میانگین میانگینها
میانگین موزون
میانگین ناموزون
تمرین
مقایسه گرایشهای مرکزی
نما
میانه
میانگین
الگوی توزیع
تمرین
فصل چهارم: تغییر
دامنه
دامنة میانی
تمرین
انحراف مطلق
متوسط انحراف از میانه
متوسط انحراف متغیرهای کمی طبق هبندی شده
انحراف نسبی از میانه
تمرین
مجذور انحرافات
واریانس
انحراف استاندارد
واریانس متغیرهای کمی طبق هبندی شده
انحراف نسبی از میانگین
واریانس متغیر دوشقی
متوسط واریانسها
واریانس موزون
واریانس ناموزون
تمرین
شکل توزیع
توزیع نرمال
چولگی
کشیدگی
تمرین
تغییر متغیرهای کیفی
شاخص تغییر کیفی
تمرین
بخش دوم: توصیف دومتغیره
فصل پنجم: رابطه دو متغیر اسمی
جدول تقاطعی
رابطه متغیر اسمی و ترتیبی
الگوی رابطه
رابطه کامل
فقدان رابطه
رابطه ناکامل
تمرین
اندازه رابطه متغیرهای اسمی
اندازه های مبتنی بر خی دو
ضریب فی
ضریب وابستگی پیرسون
ضریب چ وپروف
ضریب وی کرامر
اندازه های مبتنی بر تقلیل نسبی خطا
تفسیر مقدار تقلیل نسبی خطا
تمرین
فصل ششم: رابطه دو متغیر ترتیبی
جدول تقاطعی
تمرین
اندازه های مبتنی بر تقلیل نسبی خطا
ضریب گاما
تفسیر مقدار گاما
ضرایب دیگر مبتنی بر ترتیب جفتها
جفتهای هم رتبه در متغیر مستقل
جفتهای هم رتبه در متغیر وابسته
جفتهای هم رتبه در هر دو متغیر
تعداد کل جفتها
ضرایب دی سامرز
ضریب تااو بی
ضریب تااو سی
تمرین
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
تمرین
فصل هفتم: رابطه دو متغیر کمی
رگرسیون خطی دو متغیر کمی
تمرین
ضریب همبستگی پیرسون
تمرین
نسبت همبستگی
کاربرد نسبت همبستگی برای رابطه غیرخطی
تمرین
فصل هشتم: کنترل رابطه د ومتغیره
کنترل رابطه دو متغیر کیفی
تبیین
تفسیر
تخصیص
تکرار
تمرین
کنترل رابطه دو متغیر کمی
کنترل رابطه با متغیر سوم کیفی
تبیین
تفسیر
تخصیص
تکرار
کنترل رابطه با متغیر سوم کمی
تمرین
ضمیمه
منابع
واژه نامه (فارسی انگلیسی)
نمایه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات