× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 5

مطالعات جهانی شدن

دوفضایی شدنها و دو جهانی شدنها

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-0804-2

کد کتاب : 1544

صفحات کتاب : 426

کنگره : ‏‫‬‮‭JZ1318‏‫‬‮‭/ع17م6 1390

دیویی : ‏‫‬‮‭327/17

کتابشناسی ملی : 2662910

شابک : 9789645307057

سال نشر : 1390

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

پارادایم دوجهانی شدنها، نگاهی است که در درجه اول بر تمایز بین جهان مدرنیته و جهان جهانی شده تأکید می کند و در درجه بعدی به تبیین و متمایز نمودن دو جهان موازی و در عین حال مرتبط و در هم آمیخته در یکدیگر می پردازد و جهانی شدنهای متکثری را در درون این دو جهان مورد توجه قرار می دهد. با این رویکرد؛ مهم ترین تغییر جهان معاصر که بنیان تغییرات آینده جهان را رقم می زند، رقابتی شدن جهان واقعی و جهان مجازی است. ظهور جهان جدید یعنی "جهان مجازی"، بسیاری از نگرشها، روندها و ظرفیتهای آینده جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و خواهد داد. این جهان به موازات و گاه مسلط بر جهان واقعی ترسیم و عینیت پیدا می کند. این دو جهان از یک رابطه "انعکاس هندسی" برخوردارند و دادوستدهای بی شماری بین این دو جهان جریان دارد. جهان علم نیز در شاخه های مختلف تحت تأثیر دوجهانی شدنها و دوفضایی شدنها خواهند بود و دوره های جدیدی از علم و دانش شکل خواهد گرفت.

کتاب الکترونیکی

119,900 تومان

حجم : 2.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 436

موضوعات

فهرست

مقدمه : پارادایم دوفضایی شدن جهان و دوجهانی شدنها
فصل اول: جهانی شدنها: مفاهیم و نظریه ها
مقدمه: آغاز جهانهای جدید
1- مفاهیم بنیادین
الف) جهانی شدن اولیه
ب) جهانی شدن مدرن
ج) جهانی شدن ارتباطات
2- مدرنیته و جهانی شدن
3- مفهوم جهانی شدن
الف) مفاهیم سلبی جهانی شدن
ب) جهانی شدن و جهانی گرایی
ج) جهانی شدن طبیعی و ایدئولوژیک
د) جهانی شدنهای بسیار ـ غربی شدن و شرقی شدن
4- نظریه های اساسی جهانی شدن
الف) نظریة افراطی گراها
ب) نظریة شک گرایی
ج) نظریة نسبیت گرایی
د) نظریة بازسازی گرایی
ﻫ ) نظریة پساساختار گرایی
و) نظریة انتقال گرایی
نتیجه گیری: پارادایم دوجهانی شدنها
فصل دوم : دوفضایی شدن فرهنگها
مقدمه: دوجهانی شدنها به عنوان پارادایمهای جدید فرهنگ شناسی
الف) هم زمانی فرهنگی
ب) تفاوتهای دو جهان فرهنگی
ج) پراکندگی فرهنگی جدید
د) حماقت فرهنگی
ﻫ ) فناوری هم زمان ارتباطات و فرهنگ
1- مفاهیم: پیچیدگی معانی فرهنگی و شفافیت مفهومی فناوری
2- رابطه فناوری و فرهنگ
3- فناوری هم زمان ارتباطات و دوفضایی شدن فرهنگ
الف) ارتباطات انسانی در جهان واقعی و جهان مجازی
ب) ادراک فرهنگی در جهان واقعی و جهان مجازی
ج) نمایش فرهنگ در جهان واقعی و جهان مجازی
د) قوی شدن فردیت در جهان مجازی و ویرانگری هنجار های جمعی در جهان واقعی
نتیجه گیری: پارادوکسهای بین فرهنگی جهان واقعی و جهان مجازی
فصل سوم : دوفضایی شدن محیط دینی و دین مجازی
مقدمه
1- مفهوم دین مجازی
الف) دین مجازی تخیلی
ب) دین مجازی رسانه ای
ج) دین مجازی واقعی
2- هستی شناسی دین مجازی
الف) گونه شناسی دین در فضای مجازی بر مبنای نوع حضور
ب) گونه شناسی دین مجازی بر مبنای شکل حضور: جماعتها و سازمانها
ج) گونه شناسی دین مجازی بر مبنای هدف حضور: هویتهای متفاوت
3- دین واقعی و دین مجازی
الف) دین همه جا حاضر
ب) فضاهای دینی موازی
ج) فعال بودن و درعین حال منفعل بودن دینداری مجازی
د) به وجود آمدن جماعت فرامکان و فرازمان
ﻫ ) توسعة ارتباطات
و) تقویت حوزة فردی دینی
4- دوفضایی شدن جهان و تعامل دین مجازی و دین واقعی
نتیجه گیری
فصل چهارم : دوجهانی شدنها و ارزشهای اخلاقی خانواده
مقدمه
1- دوفضایی شدن جهان و تغییرات بنیادین خانواده
2- ظرفیتهای دوفضایی شدن جهان و ارزشهای خانواده
3- دوفضایی شدن خانواده و پیامدهای منفی
الف) پیامد های فوری دوفضایی شدن جهان بر ارزشهای خانواده
ب) پیامدهای ماندگار دوفضایی شدن جهان بر ارزشهای اخلاقی خانواده
نتیجه گیری
فصل پنجم : دوفضایی شدن هویتها
مقدمه
1- پارادایم دوجهانی شدنها
2- هویت چیست؟
3- آیندة هویت در ساختار دوجهانی گراییها، دوجهان بودگی و دوجهانی شدنها
الف) مؤلفة اول: فضای حاکم بر انسان در جهان آینده
ب) مؤلفة دوم: چرخش یا استمرار روندها
ج) مؤلفة سوم: لایه ای شدن و هم زمانی شدن هویتها
نتیجه گیری
فصل ششم: محلی ـ جهانی شدن، هویت و معماری: تحلیل موردی مهستان
مقدمه
1- مفاهیم و نگرشها
الف) هویتهای جمعی
ب) ذهنیت و هویت
ج) بناها به عنوان یک متن فرهنگی
د) محلی ـ جهانی شدن
ﻫ ) معماری سنتی ـ مدرن
2- مهستان بنایی محلی ـ جهانی و سنتی ـ مدرن
الف) عام گرایی تمدنی
ب) خاص گرایی تمدنی
3- جهان محلی و محل جهانی
نتیجه گیری: بازتولید گرایی جدید با تکیه بر نگرش محلی ـ جهانی گرایی و سنتی ـ مدرن گرایی
فصل هفتم: دوفضایی شدن جهان و جامعة جهانی اضطراب
مقدمه
1- مفهوم اضطراب
مفهوم جهانی شدن
2- دوره بندی و علل اضطراب
الف) دوره بندی اضطراب
ب) علل اضطراب
ج) خصوصیات عوامل اضطراب زا
3- رابطة جهانی شدن و اضطراب
الف) توسعة جهانی قلمرو جامعه، مواجهه با نادیده های بسیار: تنش و فشار
ب) توسعة تنوع فرهنگی و گسترش تقاضاهای بی پاسخ: تشویش
ج) تغییرات سریع جهانی و اضطراب
د) توسعة قدرت انتخاب: ریسک انتخاب
4- دوجهانی شدنها و اضطراب پنهان
نتیجه گیری
فصل هشتم: دوفضایی شدن شهر؛ شهر واقعی و شهر مجازی
مقدمه
1- شهر مجازی
2- دوفضایی شدن شهر
الف) مکان در شهر واقعی و در شهر مجازی
ب) کار در شهر واقعی و شهر مجازی
ج) سرعت در شهر واقعی و شهر مجازی
د) پاسخگویی در شهر واقعی و شهر مجازی
نتیجه گیری: ضرورت توجه به شهر فرهنگی واقعی ـ مجازی و انسجام شهری
فصل نهم: دوفضایی شدنها و آیندة جهان
مقدمه
1- تحولات فناورانه در دو جهان آینده: مهندسی ژنتیک و رایانه ای شدن فراگیر
الف) آیندة ارتباطات و مهندسی ژنتیک در جهان واقعی
ب) آیندة جهان مجازی و رایانه ای شدن فراگیر
2- فرد و جامعة آینده در جهان واقعی و جهان مجازی
شکل گیری هم زیستیهای جدید خارج از فضای ملی
3- دوجهانی شدن و آیندة سیاسی و امنیتی جهان
الف) آیندة جهان و جنگ
ب) ریشه های جنگ: ادیان و تمدنها
4- کار و شغل، تجارت و اقتصاد در دو جهان آینده
نتیجه گیری: پساجهانی شدن: غلبة جهان مجازی بر جهان واقعی و شکل گیری پدیدة جنگ بدون جنگ
فصل دهم: رویکرد آینده اندیشانه به صلح در جهان واقعی ـ مجازی آینده
مقدمه
1- جنگ و صلح در گذشتة تاریخ
2- نظریه های جنگ و صلح
الف) جنگ واقعی و فضای جنگ
ب) نظریة رئالیسم و ایدئالیسم: عینیت گرایی و ذهنیت گرایی
ج) نظریة رئالیسم ـ عینیت گرایی
د) نظریة ایدئالیسم ـ ذهنیت گرایی و نظریة جنگ عدالت
ﻫ ) رئالیسم و ایدئالیسم صلح: نظریة معطوف به مسئله و نظریة انتقادی صلح
3- قدرت، صلح و جنگ
4- نخبگی، فناوری و فرهنگ صلح و جنگ
5- مردم و صلح و جنگ
6- ذهنیت امروز در مورد جنگ و صلح
7- رویکرد مهدوی: اشتیاق به حقیقت و آیندة صلح و جنگ در جهان آینده
8 - حاکمیت صلح
نتیجه گیری
نتیجه گیری: جهانی شدنهای شر و خیر و توجه به ظرفیتهای کارآمد جهانی شدن
کتابنامه
منابع فارسی
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی
پایگاههای آینده اندیشی
پایگاههای جهانی شدن و سازمانهای جهانی
واژه نامه
نمایة اشخاص

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات