× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
6 / 5

نظریه های مددکاری اجتماعی در عمل

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: فریده همتی

کتابشناسی ملی : 3553828

شابک : 9789645309969

سال نشر : 1393

کد گروه پژوهشی : 30

شابک دیجیتال : 978-600-02-1233-9

کد کتاب : 1784

صفحات کتاب : 520

کنگره : ‫‬‭HV43‫‬‭/و2ن6 1393

دیویی : ‫‬‭361/32

برچسب ها: علوم اجتماعی

خلاصه اثر

این کتاب شامل 9 نظریه بالینی و دو الگوی عمل موجز و جامع است که مددکاران اجتماعی برای ارزیابی، برنامه ریزی و مداخله های مربوط به افراد، خانواده ها و گروهها استفاده می کنند. هدف مؤلف از نگارش این اثر، فراهم آوردن کتابی تک جلدی برای دانشجویان و اساتید کارشناسی ارشد یا شاغل در این حرفه است که نظریه ها و مداخله های مهم مورد استفاده ایشان را در مراکز بالینی، در بر داشته باشد. مؤلف در دو فصل نخست به مبحث ارزشها، توجه به تواناییها، توانمندسازی مراجعه کننده، معنویت و ارزیابی کار خود می پردازد و در 11 فصل بعدی که با دیدگاه تاریخی سازماندهی شده است، نظریه ها را به ترتیب ورود به قلمروی علوم انسانی معرفی می کند. در این نوشتار هر فصل بر اساس تمرکز بر نظریه، هوادارن مهم، خاستگاههای نظریه، دیدگاه نظریه در مورد فرد، مفاهیم ساختاری میان فردی، مفاهیم رشد انسان، ماهیت مشکلات، اهمیت تغییر، هدفهای مداخله، راهبردهای ارزیابی و مداخله، شیوه رسیدگی به مسائل معنوی مراجعه کننده، توجه به مسائل عدالت اجتماعی، نمونه های موردی، شواهد تحقیقی درباره اثربخشی و سودمندی، انتقادها، سؤالهایی برای فعالیت کلاسی و ضمیمه نکات مهم نظریه، سازماندهی شده است.

کتاب دیجیتال (TEXT)

147,400 125,290 تومان

حجم : 3.5 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 509

موضوعات

فهرست

پیشگفتار
دربارة نویسنده
مقدمه مترجم
فصل اول: کندوکاوی بر نظریه
نظریه چیست؟
نظریة کاربردی چیست؟
رابطة میان نظریه و روشهای مداخله
کارکردهای نظریه
عوامل درمانی همة نظریه های کاربردی
انتخاب نظریه برای عمل
التقاط گرایی: دلایل مخالف و موافق
تأثیر فرهنگ مؤسسه بر انتخاب نظریه
تفکر انتقادی
تحقیقات مددکاری اجتماعی در مورد ارزیابی نظریه و عمل
کار مبتنی بر شواهد
راههای اصلاح تحقیقات نظری و کاربردی
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای فعالیتهای کلاسی
فصل دوم: دیدگاه مددکاری اجتماعی به نظریه و کار بالینی
تعریف مددکاری اجتماعی بالینی
مبانی ارزشی مددکاری اجتماعی [بالینی]
کار بالینی مبتنی بر قابلیتها
چهارچوب خطر و ترمیم پذیری در کار بالینی
چند فرهنگ گرایی
توانمندسازی مراجع
توانمندسازی و پژوهش
محدودیتهای عملی در توانمندسازی
معنویت در کار بالینی
گنجاندن معنویت در کار بالینی
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای تکلیف منزل
فصل سوم: نظریه های روان پویایی 1: روان شناسی خود
پیشینه و بافت اجتماعی
مفاهیم مهم
سائقها
اهمیت زندگی عاطفی
خود و کارکردهایش
سازوکارهای دفاعی
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
ارزیابی
مداخله
معنویت و نظریه های روان پویایی
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
وکیل عصبانی
نجات یافته استرس پس از حادثه
شواهد تحقیقی
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای فعالیتهای کلاسی/ بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریة روان شناسی «خود»
فصل چهارم: نظریه های روان پویایی 2: نظریة روابط ابژه ]ها[
پیشینه و بافت اجتماعی
تأثیرات پرورش اولیه
نظریة دلبستگی
نظریه جدید روابط ابژه
مفاهیم مهم
مفاهیم اضافی در نظریة جدید روابط ابژه
مفاهیم رشدی
دونالد وینیکات
مارگارت مالر
ماهیت مشکلات
ماهیت تغییر
ارزیابی و مداخله
رابطة مددکار اجتماعی/مراجع
ارزیابی
مداخله
پایان دادن به مداخله
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
کودک مهار نشدنی
مداخلة درمانی برای گروه
شواهد تحقیقی
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای فعالیتهای کلاسی/ بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریة روابط ابژه
فصل پنجم: نظریة سامانه های عاطفی خانواده
پیشینه و بافت اجتماعی
نظریة تحلیلی
نظریة سامانه ها
کار بوئن
مفاهیم مهم
دیدگاه چند نسلی
تمایزیافتگی خود
مثلث سازی
اضطراب و نظام عاطفی خانواده هسته ای
فرافکنی والدینی
هم آمیزی و قطع رابطة عاطفی
مفاهیم دیگر
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
رابطة مددکار اجتماعی/ مراجع
شجره نامه
از هم گسیختن مثلثها
افزایش بینش
آموزش
کار با افراد
خاتمه یافتن مداخله در نظریه سامانه های عاطفی خانواده
معنویت و نظریه سامانه های عاطفی خانواده
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
خانوادة ریوز
خانوادة چارلز
شواهد تحقیقی
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریه سامانه های عاطفی خانواده
فصل ششم: نظریة رفتارگرایی
پیشینه و بافت اجتماعی
مفاهیم مهم
ماهیت مشکلات و تغییر
شرطی سازی کلاسیک
شرطی سازی عامل
سرمشق شدن (الگوسازی)
ارزیابی و مداخله
ارزیابی
مداخله
معنویت و نظریة رفتارگرایی
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
پسر سرکش
خریدار با هوش
شواهد تحقیقی
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریه رفتارگرایی
فصل هفتم: نظریة شناختی
پیشینه و بافت اجتماعی
عمل گرایی و اثبات گرایی منطقی
نظریۀ پردازش اطلاعات
نظریۀ سازۀ شخصی
البرت الیس و ارون بک
نظریة شناختی در مددکاری اجتماعی
مفاهیم مهم
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
رابطة مددکار اجتماعی/مراجع
ارزیابی
مداخله
معنویت و نظریۀ شناختی
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
حل مشکل و گروه دختران نوجوان
بازسازی شناختی و والد تنها
مدیریت بر اختلافهای خانوادگی با گسترش مهارتهای ارتباطی
ترکیب مداخلۀ شناختی و رفتاری
اصلاح توانایی شناختی
بهبود مهارتهای رفتاری
شواهد تحقیقی
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای فعالیتهای کلاسی/بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریۀ شناختی
فصل هشتم: درمان بین فردی
پیشینه و بافت اجتماعی
مفاهیم مهم
مؤلفه های نظریه روان پویایی
مؤلفه های نظریۀ شناختی/ رفتاری
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
ارزیابی
مداخله
نکات مهم مداخله
روشهای خاص مداخله
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه موردی
راس از اسپنیش هارلم
شواهد تحقیقی
مطالعات افسردگی
کاربردهای دیگر
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای فعالیتهای کلاسی/ بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریه بین فردی
فصل نهم: نظریه ساختاری خانواده
پیشینه و بافت اجتماعی
مفاهیم مهم
زیر منظومه ها
قدرت اجرایی
مرزها
قوانین
نقشها
ائتلافها
مثلثها
انعطاف پذیری
ارتباط [کلامی و غیرکلامی]
سایر مفاهیم
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
رابطه مددکار اجتماعی/مراجع
ارزیابی
مداخله
معنویت و نظریة ساختاری خانواده
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
خانواده دالتون
نقاشیهای خانواده
شواهد تحقیقی
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریه ساختاری خانواده
فصل دهم: درمان راه حل محور
پیشینه و بافت اجتماعی
مفاهیم مهم
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
رابطه مددکار اجتماعی/ مراجع
راهبردهای ارزیابی و مداخله
خاتمه دادن به مداخله
معنویت و مداخلة راه حل محور
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه موردی
روزنامه نگار
شواهد تحقیقی
انتقاد به درمان
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای فعالیتهای کلاسی/ بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم درمان راه حل محور
فصل یازدهم: مصاحبة انگیزشی
پیشینه و بافت اجتماعی
مفاهیم مهم
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
رابطة مددکار اجتماعی/ مراجع
ارزیابی
مداخله
معنویت در مصاحبة انگیزشی
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
مردی در پناهگاه پزشکی
جنگجوی مدرسه
شواهد تحقیقی
انتقاد به مصاحبة انگیزشی
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای بازی نقش در کلاس
ضمیمه: نکات مهم مصاحبة انگیزشی
فصل دوازدهم: نظریة روایتی
پیشینه و بافت اجتماعی
هستی گرایی
پسامدرنیسم
ساخت گرایی اجتماعی
مایکل وایت و دیوید اپستن
مفاهیم مهم
روایت شخصی
ساخت زدایی
بازسازی یا بازنویسی
ماهیت مشکلات و تغییر
ارزیابی و مداخله
رابطة مددکار اجتماعی/مراجع
ارزیابی
بهنجارسازی و تقویت
تعمق و کندوکاو (ساخت زدایی)
پیشبرد تغییرات (بازنویسی یا بازسازی)
جشن گرفتن و پیوند خوردن
معنویت و درمان روایتی
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
نمونه های موردی
مراجع آسایشگاه بیماران درمان ناپذیر
بانوی کیف به دست
نوجوان متخلف جنسی
شواهد تحقیقی
مطالعات مربوط به نتایج
مطالعات مربوط به فرایند
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریة روایتی
فصل سیزدهم: نظریه بحران و مداخله در بحران
پیشینه و بافت اجتماعی
مفاهیم مهم
استرس
بحران
ارزیابی و مداخله
مروری کوتاه
ارزیابی
سخنی درباره ارزیابی خودکشی
مداخله
معنو یت و نظریه بحران
توجه به مسائل عدالت اجتماعی
شواهد تحقیقی
انتقاد به نظریه
خلاصة فصل
نکاتی برای بحث
ایده هایی برای بازی نقش
ضمیمه: نکات مهم نظریه بحران و مداخله در بحران
منابع
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات