× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان انگلیسی تخصصی علوم انسانی esp - لیست آثار

English for the Students of Statistics

سازمان سمت

از 10,500 تا 21,000 تومان

English for the Students of Psychology

سازمان سمت

از 12,000 تا 26,000 تومان

English for Students of History

سازمان سمت

از 6,500 تا 24,000 تومان

ENGLISH for the Students of Human Geography

سازمان سمت

از 9,000 تا 20,000 تومان

English for the Students of Geology

سازمان سمت

از 7,500 تا 20,000 تومان

English for the Students of Insurance Management

سازمان سمت

از 2,500 تا 16,000 تومان

English for the Students of Social Work

سازمان سمت

از 4,000 تا 16,000 تومان

General English

سازمان سمت

از 8,500 تا 42,000 تومان

English for the Students of Management

سازمان سمت

از 4,000 تا 21,000 تومان

English for the Students of Accounting (I)

سازمان سمت

از 6,000 تا 21,000 تومان

Basic English for University Students

سازمان سمت

از 3,550 تا 21,000 تومان