× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

علوم اجتماعی - لیست آثار

زن در قرآن

حسین بستان

14,000 تومان

ارتباطات سیاسی

استیون فاستر

از 10,500 تا 21,000 تومان

فرهنگ مردم شناسی

سازمان سمت

از 6,250 تا 9,000 تومان

جامعه و سیاست

سازمان سمت

از 4,000 تا 33,000 تومان

جامعه شناسی شهری

سازمان سمت

از 7,500 تا 26,000 تومان

انسان شناسی عمومی

سازمان سمت

از 12,000 تا 31,000 تومان

English for the Students of Social Work

سازمان سمت

از 4,000 تا 16,000 تومان

روش تحقیق در علوم اجتماعی

سازمان سمت

از 5,000 تا 15,000 تومان

مطالعات فرهنگی

سازمان سمت

از 4,000 تا 7,500 تومان

جامعه ، کار و مشاغل

سازمان سمت

از 1,000 تا 21,000 تومان

مبانی مشاوره و راهنمایی

سازمان سمت

از 8,000 تا 26,000 تومان

جامعه‌ شناسی

سازمان سمت

از 6,400 تا 29,000 تومان

مدیریت در خدمات اجتماعی

سازمان سمت

از 4,000 تا 37,000 تومان

جامعه‌ شناسی توسعه

سازمان سمت

از 9,000 تا 25,000 تومان

ارتباطات انسانی

سازمان سمت

از 9,000 تا 25,000 تومان

مددکاری اجتماعی

سازمان سمت

از 3,000 تا 26,000 تومان