× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

تربیت بدنی - لیست آثار

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد اول)

سازمان سمت

از 11,000 تا 44,000 از 5,500 تا 22,000 تومان

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد دوم)

سازمان سمت

از 9,000 تا 41,000 از 4,500 تا 20,500 تومان

تاریخ تربیت بدنی و ورزش

سازمان سمت

از 10,000 تا 25,000 از 5,000 تا 12,500 تومان

درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی

سازمان سمت

از 11,000 تا 21,000 از 5,500 تا 10,500 تومان

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

سازمان سمت

از 6,000 تا 23,000 از 3,000 تا 11,500 تومان

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(جلد دوم)

سازمان سمت

از 21,500 تا 84,000 از 10,750 تا 42,000 تومان

فیزیولوژی ورزشی غدد درون‌ ریز پیشرفته

سازمان سمت

از 12,000 تا 30,000 از 6,000 تا 15,000 تومان

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

سازمان سمت

از 5,000 تا 19,000 از 2,500 تا 9,500 تومان

تحلیل یاددهی و یادگیری در تربیت بدنی

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 از 2,250 تا 4,500 تومان

English for the Students of Physical Education & Sport Science

سازمان سمت

از 4,000 تا 12,000 از 2,000 تا 6,000 تومان

فیزیک برای رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

سازمان سمت

از 4,500 تا 9,000 از 2,250 تا 4,500 تومان

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

سازمان سمت

از 7,500 تا 19,000 از 3,750 تا 9,500 تومان

بازاریابی رابطه‌‌ مند در ورزش

سازمان سمت

از 6,500 تا 13,000 از 3,250 تا 6,500 تومان

فیزیولوژی ورزشی محیطی پیشرفته

سازمان سمت

از 9,500 تا 19,000 از 4,750 تا 9,500 تومان

آموزش والیبال

سازمان سمت

از 4,700 تا 9,500 از 2,350 تا 4,750 تومان

آمادگی جسمانی پیشرفته

سازمان سمت

از 14,000 تا 34,000 از 7,000 تا 17,000 تومان

روان‌ شناسی ورزشی

سازمان سمت

از 9,000 تا 34,000 از 4,500 تا 17,000 تومان

نظریه و روش شناسی تمرین

سازمان سمت

از 13,000 تا 48,000 از 6,500 تا 24,000 تومان