× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

جنگ ایران و عراق

سازمان سمت

از 5,000 تا 9,500 تومان

حقوق کار (جلد دوم)

سازمان سمت

از 8,000 تا 47,000 تومان

حقوق تجارت الکترونیکی

سازمان سمت

از 7,000 تا 39,000 تومان

داوری تجاری بین ‌المللی

سازمان سمت

از 7,000 تا 43,000 تومان

نظریه های انقلاب

سازمان سمت

از 3,000 تا 11,000 تومان

ارث

سازمان سمت

از 5,000 تا 11,000 تومان

تاریخ اندیشه های کیفری

سازمان سمت

از 2,500 تا 9,000 تومان

حقوق بیمه

سازمان سمت

از 5,000 تا 21,000 تومان

علوم جنایی

سازمان سمت

از 15,000 تا 38,000 تومان

حقوق بین‌ المللی کیفری

سازمان سمت

از 14,000 تا 35,000 تومان

حقوق تطبیقی

سازمان سمت

از 5,000 تا 26,000 تومان

تاریخ روابط بین‌ الملل

سازمان سمت

از 9,000 تا 37,000 تومان

اقتصاد و جامعه

سازمان سمت

از 11,200 تا 66,000 تومان

روابط بین الملل

سازمان سمت

از 6,500 تا 34,000 تومان

قواعد فقه(جلد اول)

سازمان سمت

از 5,000 تا 25,000 تومان

قرارداد عدم رقابت

سازمان سمت

از 7,000 تا 15,000 تومان

حقوق ؛ جانمایه بقای اجتماع

سازمان سمت

از 18,000 تا 38,000 تومان

English for the Students of Public Law

سازمان سمت

از 5,500 تا 28,000 تومان

قواعد فقه

سازمان سمت

از 7,500 تا 24,000 تومان

حقوق تحقیقات جنایی

سازمان سمت

از 12,000 تا 46,000 تومان