× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 5

حقوق بین الملل خصوصی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: ,

کتابشناسی ملی : 3045214

شابک : 9789645308122

سال نشر : 1391

شابک دیجیتال : 978-600-02-1805-8

کد کتاب : 1630

صفحات کتاب : 396

کنگره : ‏‫‬‭‭K7040‭/‮الف‬66ح7 1391‬

دیویی : ‏‫‬‭‭340/9‬‬

دریافت این اثر

خلاصه اثر

انسان همواره در حال تغییر دادن وضعیت خود است و این تغییر و تحول در همه عرصه ها مشهود است. روابط اشخاص خصوصی در بین دولتهای مختلف نیز از این تغییر مصون نمانده است.

در این کتاب نویسندگان در کنار قواعد کلی، قواعد پذیرفته شده نظام حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی افغانستان، به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی و گاهی قواعد بعضی کشورهای دیگر را برای اتباع افغانی در ارتباط با اتباع خارجی و برعکس را بنگارند تا روشنی بخش روابط و حلّال منازعه های احتمالی ناشی از ناآگاهی نسبت به قواعد نظامی باشد...

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: شناسایی حقوق بین الملل خصوصی
مبحث اول: تعریف حقوق بین الملل خصوصی
مبحث دوم: محدوده حقوق بین الملل خصوصی
مبحث سوم: مزایای حقوق بین الملل خصوصی
فواید عملی
فواید علمی
فصل دوم: منابع حقوق بین الملل خصوصی
مبحث اول: منابع داخلی
گفتار اول: قانون اساسی
گفتار دوم: قوانین عادی
گفتار سوم: رویه قضایی
گفتار چهارم: عرف
گفتار پنجم: دوکترین
مبحث دوم: منابع بین المللی
گفتار اول: عهدنامه های بین المللی
گفتار دوم: رویه قضایی بین المللی
گفتار سوم: اصول کلی حقوقی
گفتار چهارم: عرف بین المللی
بخش دوم: تقسیم جغرافیایی اشخاص
فصل اول: تابعیت
مبحث اول: کلیات و مفاهیم
گفتار اول: تعریف تابعیت
گفتار دوم: شرایط تحقق تابعیت
گفتار سوم: ماهیت تابعیت
گفتار چهارم: اهمیت تابعیت
گفتار پنجم: انواع تابعیت
مبحث دوم: اصول و مبانی تابعیت
گفتار اول: اصل لزوم تابعیت
گفتار دوم: اصل وحدت تابعیت
گفتار سوم: اصل تغییرپذیری تابعیت
مبحث سوم: تابعیت اشخاص حکمی
گفتار اول: تعریف اشخاص حکمی
گفتار دوم: تابعیت اشخاص حکمی در حقوق بین الملل خصوصی افغانستان
فصل دوم: اقامتگاه
مبحث اول: تعریف و اصول حاکم بر اقامتگاه
گفتار اول: تعریف اقامتگاه
گفتار دوم: ماهیت اقامتگاه
گفتار سوم: اصول حاکم بر اقامتگاه
مبحث دوم: آثار و فواید اقامتگاه
گفتار اول: تعیین صلاحیت قضایی
گفتار دوم: تعیین قانون گذاری
گفتار سوم: تمتع از حقوق و انجام دادن تکالیف
مبحث سوم: انواع اقامتگاه
گفتار اول: اقامتگاه عام
گفتار دوم: اقامتگاه خاص
مبحث چهارم: اقامتگاه اشخاص حکمی
بخش سوم: بیگانگان
فصل اول: وضعیت، اصول و مبانی حقوق بیگانگان
مبحث اول: وضعیت بیگانگان
گفتار اول: تعریف و وضعیت بیگانگان
گفتار دوم: انواع بیگانگان
گفتار سوم: ضرورت اصلاح و تدوین قوانین
مبحث دوم: مبانی حقوق بیگانگان
گفتار اول: منابع داخلی و بین المللی حقوق بیگانگان
گفتار دوم: رفتار متقابل
گفتار سوم: شرط دول کاملة الوداد
مبحث سوم: اصول حاکم بر حقوق بیگانگان
گفتار اول: اصل آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان
گفتار دوم: اصل شناسایی حداقل حقوق بیگانگان
فصل دوم: اشخاص حقوقی بیگانه
مبحث اول: ثبت و شناسایی اشخاص حقوقی بیگانه
گفتار اول: ثبت و شناسایی اشخاص حقوقی خصوصی انتفاعی بیگانه
گفتار دوم: ثبت و شناسایی اشخاص حقوقی غیر انتفاعی
مبحث دوم: حقوق اشخاص حکمی بیگانه
بخش چهارم: تعارض قوانین
فصل اول: کلیات
مبحث اول: مفاهیم، اصطلاحات و قواعد پایه تعارض قوانین
گفتار اول: مفهوم و شرایط پیدایش تعارض قوانین
گفتار دوم: اصطلاحات و قواعد پایه تعارض قوانین
مبحث دوم: روش های مطالعه و حل تعارض قوانین
گفتار اول: روش اصولی یا جزمی
گفتار دوم: روش حقوقی
گفتار سوم: روش منتخب
مبحث سوم: تاریخچه تعارض قوانین
گفتار اول: دوره قدیم
گفتار دوم: دوره جدید
فصل دوم: موضوعات اساسی تعارض قوانین
مبحث اول: توصیف
گفتار اول: تعریف و ارکان توصیف
گفتار دوم: راه حل های مسئله توصیف
مبحث دوم: احاله
گفتار اول: طرح مسئله و بحث تاریخی احاله
گفتار دوم: ایرادات وارد بر احاله و دلایل طرفداران
گفتار سوم: بررسی احاله در حقوق افغانستان و حقوق بین الملل
مبحث سوم: اعتبار بین المللی حق مکتسبه
گفتار اول: طرح مسئله
گفتار دوم: شرایط حق مکتسبه
گفتار سوم: حدود تأثیر حق مکتسبه
فصل سوم: اجرای قانون صالح خارجی و موانع آن
مبحث اول: اجرای قانون صالح خارجی
گفتار اول: قدرت اجبارکننده قانون خارجی
گفتار دوم: مبانی استناد به قانون خارجی
مبحث دوم: موانع اعمال قانون صالح خارجی
گفتار اول: مانع نظم عمومی
گفتار دوم: تقلب نسبت به قانون
فصل چهارم: مسائل مهم تعارض قوانین
مبحث اول: تعارض قوانین در احوال شخصیه
گفتار اول: مفهوم و قانون حاکم بر احوال شخصیه
گفتار دوم: نکاح و شرایط و آثار آن
گفتار سوم: طلاق و آثار آن
گفتار چهارم: روابط والدین و اولاد
گفتار پنجم: محجورین و غایبین
گفتار ششم: وصیت و ارث
گفتار هفتم: وقف و هبه در قانون احوال شخصیه اهل تشیع
مبحث دوم: تعارض قوانین در مورد اموال
گفتار اول: قانون حاکم بر «اموال مادی»
گفتار دوم: قانون حاکم بر «اموال غیر مادی»
مبحث سوم: تعارض قوانین در مورد اسناد
گفتار اول: قانون حاکم بر «اسناد مدنی»
گفتار دوم: قانون حاکم بر «اسناد تجاری»
مبحث چهارم: تعارض قوانین در مورد وجایب قراردادی و غیر قراردادی
گفتار اول: تعارض قوانین در «وجایب قراردادی»
گفتار دوم: تعارض قوانین در «وجایب غیر قراردادی»
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات