× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
3 / 4.3

عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

صفحات کتاب : 501

کنگره : ‫‬‭QP301‫‭/ع8 1394

دیویی : ‫‬‭612/04

کتابشناسی ملی : 2928531

شابک : 9789645307514

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 57

شابک دیجیتال : 978-600-02-2016-7

کد کتاب : 1585

برچسب ها: علوم ورزشی

خلاصه اثر

اکنون، ایمنی شناسی فعالیت ورزشی به عنوان یک قلمرو تخصصی مهم در حیطه فیزیولوژی ورزشی قلمداد می شود و به همین دلیل، در برنامه های تحصیلی علوم ورزش و فعالیت ورزشی بسیاری از کشورها، به صورت یک واحد درسی ارائه می شود. هدف عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی، آشنایی دانشجویان علوم ورزش و فعالیت ورزشی، با فیزیولوژی انسان و علوم زیست پزشکی، همچنین دانشگاهیان، پژوهشگران، مربیان و قهرمانان با مقدمات ورود عملی به حیطه سیستم ایمنی است. جنبه های مهم این کتاب عبارت اند از: معرفی اجزاء و عناصر سیستم ایمنی و تشریح شیوه سازمان یافتن آنها برای بروز یک پاسخ ایمنی؛ تشریح کامل مبنای فیزیولوژیک ارتباط بین استرس، فعالیت بدنی، عملکرد ایمنی و خطر عفونت؛ ارزیابی نقاط قوت و محدودیتهای شواهدی که فعالیت بدنی، یکپارچگی سیستم ایمنی و تندرستی را به همدیگر ربط می دهند؛ ارائه خطوط راهنمای عملی روشهای کاستن از خطر عفونت در قهرمانان؛ معرفی روشی منسجم، آسان و در دسترس به دانشجویان و استادان؛ استفاده از منابع معتبر، شامل منابع مطالعاتی اضافی در هر فصل؛ مشارکت گروهی از کارشناسان با تجربه در نگارش کتاب؛ رعایت معیارهای کتابهای آموزشی، شامل اهداف آموزشی، نکات کلیدی و فرهنگ اصطلاحات و حروف اختصاری رایج.

کتاب دیجیتال

60,000 45,000 تومان

حجم : 3.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 379

وزن : 706.92

موضوعات

فهرست

سخن «سمت»
مقدمه
فصل اول: فعالیت ورزشی و خطر عفونت
هدفهای یادگیری
مقدمه
الگوی J شکل ارتباط بین فعالیت ورزشی و خطر URTI
فعالیت ورزشی متوسط و خطر URTI
گزارشهای روایتی
اطلاعات همه گیرشناسی
فعالیت ورزشی متوسط و دوره و شدت علائم URTI
سازوکارهای احتمالی: فعالیت ورزشی متوسط و عملکرد ایمنی
خلاصه: فعالیت ورزشی متوسط و خطر عفونت
فعالیت ورزشی سنگین و خطر URTI
گزارشهای روایتی
مطالعات همه گیرشناسی
سازوکارهای احتمالی: فعالیت ورزشی سنگین و عملکرد ایمنی
خلاصه: فعالیت ورزشی سنگین و خطر عفونت
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل دوم: مقدمه ای بر دستگاه ایمنی بدن
هدفهای یادگیری
مقدمه و مروری بر دستگاه ایمنی بدن
اجزای دستگاه ایمنی بدن
ایمنی ذاتی و اکتسابی
ایمنی ذاتی
دستگاه ایمنی اکتسابی یا سازشی
سازوکار عمومی پاسخ ایمنی سازشی
ایمنی هومورال
مصونیت ایمنی ناشی از سلول
حافظة ایمنی شناسی
تنظیم و تعادل 1Th/2Th
فعال سازی پاسخ ایمنی با علائم خطر داخلی
ایمنی موکوسی
دفاع موکوسی ناشی از پادتن واسطه
عاملهای مؤثر بر دستگاه ایمنی
سن
جنس
فشارهای روانی
رژیم غذایی
فعالیت ورزشی
التهاب و بیماریهای خودایمن
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل سوم: روشهای ارزیابی عملکرد دستگاه ایمنی بدن
هدفهای یادگیری
مقدمه
آماده سازی و جمع آوری نمونه
اندازه گیری جذب ایمنی وابسته به سلول (ELISA)
فلوسایتومتری
اصول فلوسایتومتری
استفاده از فلوسایتومتری در شمارش زیر مجموعه های متفاوت لنفوسیت
اندازه گیری عملکردهای ایمنی سلول با استفاده از فلوسایتومتر و دیگر روشها
اندازه گیری عملکرد ایمنی در محیط غیرآزمایشگاهی
پاسخ پادتن به واکسیناسیون
پاسخ بیش حساسیتی از نوع تأخیری
پیشنهادهایی برای اندازه گیری فعالیت عملکرد و ظرفیت پاسخ ایمنی در آزمایشگاه و غیرآزمایشگاه
نتایج
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل چهارم: فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد دستگاه ایمنی ذاتی
هدفهای یادگیری
مقدمه
تأثیر یک دوره فعالیت ورزشی بر تعداد لکوسیتهای گردش خون
سازوکارهای درگیر در لکوسیتوز فعالیت ورزشی
فعالیت ورزشی و مقدار متفاوت لکوسیت
تغییرات تعداد لکوسیت در مرحله اولیه بازیافت فعالیت ورزشی
لکوسیتوز تأخیری
تأثیر فعالیت ورزشی کوتاه مدت بر عملکردهای سلول ایمنی ذاتی
نوتروفیلها
عملکرد منوسیت‏ ـ ماکروفاژ
فعالیتِ سلول کشی سلول NK
عاملهای تغییردهندة عملکرد دستگاه ایمنی ذاتی
تأثیر شدت، مدت فعالیت ورزشی و آمادگی آزمودنی بر پاسخ دستگاه ایمنی ذاتی به فعالیت ورزشی
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل پنجم: فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی اکتسابی
هدفهای یادگیری
مبانی: ایمنی اکتسابی
فعالیت ورزشی کوتاه مدت و تعداد لنفوسیتهای موجود در خون
تعداد سلول T
سلولهای B
سازوکارهای بالقوه
تفسیر
خلاصه: فعالیت ورزشی کوتاه مدت و غلظت لنفوسیتهای موجود در خون
فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی ناشی از سلول
فعال سازی سلول T
آزاد شدن سایتوکاین از سلول T
تکثیر سلول T
خلاصه: فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی ناشی از سلول
فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی هومورال
ایمونوگلوبولینهای سرمی
ایمونوگلوبولینهای مخاطی
خلاصه: فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی هومورال
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل ششم: پاسخهای ایمنی به تمرین شدید و بیش تمرینی
هدفهای یادگیری
مقدمه
تأثیر درازمدت فعالیت ورزشی بر عملکرد ایمنی
مطالعات مقطعی و مطالعات طولی تمرین فعالیت ورزشی با شدت متوسط
مطالعات دربارة تمرین شدید و بیش تمرینی
تغییرات ایمنی ورزشکاران نخبه در یک فصل رقابت
تأثیر بیش تمرینی بر ایمنی
تعریف مجدد سندرم بیش تمرینی
علائم سندرم افت عملکرد با علت نا معلوم
آگاهی از وقوع UPS
شاخصهای ایمونولوژیک بیش تمرینی
پرسش نامه های روان شناختی
رعایت اظهاراتی در خصوص شاخصهای UPS
فرضیه هایی برای توجیه سرکوب ایمنی در UPS
فرضیه هایی برای شرح خستگی طولانی مدت در UPS
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل هفتم: پاسخ ایمنی به فعالیت ورزشی در محیطهای فشارآفرین
هدفهای یادگیری
مقدمه
پاسخ هورمونهای استرسی
فشار گرما و عملکرد ایمنی
گرمای غیرفعال و تعداد لکوسیتها
گرمای غیرفعال و عملکرد لکوسیتها
فعالیت ورزشی در شرایط گرما و عملکرد ایمنی
فعالیت ورزشی در گرما و تعداد لکوسیتها
فعالیتِ ورزشی در گرما و عملکرد لکوسیتها
فشار سرما و عملکرد ایمنی
سرمای غیرفعال و تعداد لکوسیتها
سرمای غیرفعال و عملکرد لکوسیتها
فعالیت ورزشی در شرایط سرما و عملکرد ایمنی
ارتفاع زیاد و عملکرد ایمنی
فعالیت ورزشی در ارتفاع و عملکرد ایمنی
فضانوردی و عملکرد ایمنی
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل هشتم: فعالیت ورزشی، تغذیه و عملکرد ایمنی: 1. درشت مغذیها و اسیدهای آمینه
هدفهای یادگیری
مقدمه
دسترسی به مواد مغذی و عملکرد ایمنی: سازوکارهای عملی
کمبودهای انرژی و آب بدن و عملکرد ایمنی
کربوهیدرات، فعالیت ورزشی و عملکرد ایمنی
کربوهیدرات رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و عملکرد ایمنی
کربوهیدرات دریافتی هنگام فعالیت ورزشی و عملکرد ایمنی
چربیهای رژیم غذایی
اسیدهای چرب و عملکرد ایمنی: سازوکارهای عملی
چربیهای رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و عملکرد ایمنی
پروتئین رژیم غذایی و عملکرد ایمنی
گلوتامین و عملکرد ایمنی: «فرضیه گلوتامین»
گلوتامین و فعالیت ورزشی
گلوتامین، بیش تمرینی و عفونت
مکمل سازی گلوتامین، عملکرد ایمنی و عفونت
«فرضیه گلوتامین» : قوتها، ضعفها و پرسشهای بی پاسخ
اسیدهای آمینه شاخه دار، فعالیت ورزشی و عملکرد
ایمنی
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل نهم: فعالیت ورزشی، تغذیه و عملکرد ایمنی: 2. ریزمغذیها، آنتی اکسیدانها و سایر مکملها
هدفهای یادگیری
مقدمه
ویتامینها
آیا به ویتامینها در حد مگادوز نیاز است؟
آیا ورزشکاران به ویتامینهای آنتی اکسیدان بیشتری نیاز دارند؟
توصیه هایی دربارة ویتامین دریافتی
املاح معدنی
روی
آهن
منیزیوم
مس و سلنیوم
منگنز، کبالت و فلورین
توصیه هایی دربارة مصرف املاح معدنی
محرکهای ایمنی غذایی
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل دهم: فعالیت ورزشی و سایتوکاینها
هدفهای یادگیری
مقدمه
تأثیر فعالیت ورزشی بر فعال سازی ترشح سایتوکاین
پاسخ اینترلوکین ـ6 به فعالیت ورزشی
احتمال نقشهای بیولوژیک اینترلوکین ـ6
فعالیت ورزشی و دیگر سایتوکاینها
تأثیر فعالیت ورزشی بر تولید سایتوکاینها از لکوسیتها
نتایج
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل یازدهم: استرسهای روانی و کارکرد دستگاه ایمنی
هدفهای یادگیری
مقدمه
استرسهای روانی و کارکرد دستگاه ایمنی
استرس روانی و پاسخ ایمنی به واکسیناسیون
ایمنی شناسی پاسخ آنتی بادی به واکسیناسیون
واکسیناسیون وابسته به تیموس
در مطالعه گلاسر و همکارانش (1992) که پیش از این بحث شد، هیچ ارتباطی بین پاسخ ایمنی ثانویه و اضطراب یا استرس پیدا نشد. همچنین، مارسلند و همکارانش (2001) هیچ ارتباطی بین استرس وقایع زندگی یا استرس درک شده با وضعیت آنتی بادی در پنج ماه بعد از واکسیناسیون اولیه پیدا نکردند. با وجود پاسخ ایمنی ضعیف، سطحی از ویژگیها به نام عواطف منفی گزارش شد. تمایل فرد به گزارش منفی از خلق خود پدیده ای پایدار و فراموقعیتی است. در یک تحقیق ارتباط مثبت بین استرس و وضعیت آنتی بادی هپاتیت B گزارش شده است (Petry et al 1991). وضعیت نهایی آنتی بادی به طور مثبت با استرس درک شده در وقایع زندگی و افسردگی و اضطراب در شش ماه اول پروتکل ارتباط داشت. استفاده از وقایع زندگی که دانشجویان بر اساس تجربه آنها را مثبت یا منفی قلمداد می کردند، روش شناسی قوی و محکمی است که به تفاوتهای فردی در تفسیر یک واقعه اجازه دخالت می دهد. به علاوه، تعداد زیاد شرکت کنندگان و ثبات رابطه در اندازه گیریهای روان شناختی متفاوت، نادیده گرفتن این نتایج غیر معمول را مشکل می سازد. مؤلف بیان داشت که یافته های غیر قابل انتظار آنان ممکن است به دلیل سطح پایین استرس شرکت کنندگان باشد. این موضوع ارتباط منحنی بین استرس و وضعیت ایمنی را نشان می دهد، همان طور که سطوح متوسط استرس با سطح بالاتری از پاسخ ایمنی به واکسن ارتباط دارد، سطوح پایین یا بالای استرس ممکن است این تأثیر مثبت را نداشته باشد. این یافته با تأثیراتی که گفته شده است استرس تمرینات بدنی بر دستگاه ایمنی دارد، همخوانی آشکاری داشت.
واکسیناسیون غیروابسته به تیموس
واکسیناسیون توأم
واکسیناسیون وابسته به تیموس بر خلاف غیر وابسته به تیموس: استعداد نسبی به استرس
استرسهای روانی التیام زخمها
ایمنی شناسی التیام زخم
استرسهای روانی و زخمهای طبیعی
استرسهای روانی و زخمهای آزمایشی
نقش سایتوکاینها
سازوکارهای بالقوة تعامل میان استرس و ایمنی
سازوکارهای غیرمستقیم
سازوکارهای مستقیم
تأثیر مداخلات برای کاهش استرس
نتایج
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل دوازدهم: پایش عملکرد ایمنی در ورزشکاران و رهنمودهایی برای کاهش خطر بروز عفونت
هدفهای یادگیری
مقدمه
پایش وضعیت دستگاه ایمنی ورزشکاران
تعداد گلبولهای قرمز خون
غلظت هموگلوبین خون
فریتین سرم
اسید فولیک و 12B سرم
هماتوکریت یا حجم گلبولهای خون
گلبولهای سفید خون
کراتین کیناز (CK)
هزینه آزمایشهای خونی چقدر است؟
ایمونوگلوبولینهای بزاق
رهنمودهایی برای ورزشکاران به منظور کاهش خطر عفونت
عاملهای مرتبط با تمرین فعالیت ورزشی
پایش ورزشکار برای مشاهده علائم قریب الوقوع بیش تمرینی
عاملهای غذایی
عاملهای روانی
عاملهای محیطی
بهداشت مناسب و کمکهای پزشکی
تجویز دارو در موارد سرفه کردن، سرماخوردگی و آنفلوانزا
آیا اجرای تمرین هنگام عفونت امکان دارد؟
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
فصل سیزدهم: ورزش، خطر بروز عفونت و عملکرد دستگاه ایمنی در جمعیتهای خاص
هدفهای یادگیری
مقدمه
افراد مبتلا به ایدز
فعالیتهای ورزشی کوتاه مدت، عملکرد ایمنی وHIV
تمرین فعالیت ورزشی، عملکرد ایمنی و HIV
خلاصه
فعالیت ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی سالمندان
تمرین فعالیت ورزشی و عملکرد ایمنی در سالمندان
خلاصه
فعالیت ورزشی، عملکرد ایمنی و کودکان
فعالیتهای ورزشی کوتاه مدت و عملکرد ایمنی در کودکان
تمرین فعالیت ورزشی و عملکرد ایمنی در کودکان
خلاصه
فعالیت ورزشی، عملکرد ایمنی و چاقی
تمرین فعالیت ورزشی و عملکرد ایمنی در افراد چاق
خلاصه
فعالیت ورزشی، عملکرد ایمنی و دیابت
نکته های کلیدی
منابع
مطالعه بیشتر
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98905****8705

صفحه 26: ”تولیدکننده ها و اعمال ایمنی عناصر محلول“

1400-5-1 22:25:55

پاسخ