× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
3 / 5

کارآفرینی آموزشی

Publisher: سازمان سمت

Author: ,

Printed Page Count : 252

Congress Class : HB۶۱۵

Dewey Decimal Classification : ۳۳۸/۰۴

National Bibliography Number : 5829777

ISBN : 9786000207182

Publish Year : 1398

Digital ISBN : 978-600-02-1985-7

کد کتاب : 2270

Book summary

اصطلاح «کارآفرینی» در جامعه جهانی و در کشور ما به خوبی شناخته شده است، اما این شهرت در مورد اصطلاح «کارآفرینی آموزشی» مصداق ندارد. در این کتاب «کارآفرینی آموزشی» به طور جامع معرفی و روش های راه اندازی کسب وکار آموزشی توضیح داده شده است.

ویژگی ممتاز این کتاب آن است که ضمن توصیف «کارآفرینی آموزشی» بر اساس آخرین دانش روز، با رویکرد عملی، به خواننده کمک می کند تا «آموزش» را به منزله وسیله ای برای ایجاد و توسعه کسب وسکار درک کند و با تمرین های موجود برای کسب ثروت از راه «آموزش» برنامه ریزی و اقدام کند.

Printed Book

22,000 Toman

Add to cart

PDF

11,000 Toman

Volume : 2.6 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Add to cart

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 252

Subjects

Content

پیشگفتار
فصل اول: مفهوم کار و کارآفرینی
مفهوم کار
مفهوم کار در علوم مختلف
ارزش کار در فرهنگ ایرانی
ارزش کار در دین
تحول مفهوم کار در طول تاریخ
تحولات معاصر در مفهوم کار
مفهوم کارآفرینی
کارآفرینی و مفاهیم مرتبط
کارآفرین کیست؟
ضرورت کارآفرینی
پرسش ها
فصل دوم: انواع کارآفرینی
دیدگاه اقتصاددانان نسبت به کارآفرینی
دیدگاه محققان علوم رفتاری نسبت به کارآفرینی
دیدگاه صاحب نظران مدیریت نسبت به کارآفرینی
انواع کارآفرینی
آثار کارآفرینی
پرسش ها
فصل سوم: کارآفرینی آموزشی
مفهوم کارآفرینی آموزشی
کارآفرینی و مفاهیم مشابه
کاربرد کارآفرینی در آموزش
ضرورت کارآفرینی آموزشی
کارآفرینی آموزشی و مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی کارآفرینانه
ویژگی های یک نظام آموزشی کارآفرینانه
موانع و چالش های کارآفرینی در آموزش
پرسش ها
فصل چهارم: آموزش کارآفرینی
کارآفرینی ذاتی است یا اکتسابی؟
کارآفرینی به عنوان اکتساب
اهداف آموزش کارآفرینی
ضرورت آموزش کارآفرینی
ضرورت آموزش کارآفرینی آموزشی
آموزش کارآفرینی و توسعه ملی
آموزش کارآفرینی در جهان و ایران
انواع و فرایندهای آموزش کارآفرینی
راهبردهای آموزش کارآفرینی
انقلابهای دانشگاهی
دانشگاه کارآفرین
آموزش کارآفرینی از طریق همکاری دانشگاه با سایر نهادها
موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه های ایران
مرور ویژگی های آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها
پرسش ها
فصل پنجم: نقش کارآفرینی آموزشی در توسعه آموزشی
نقش کارآفرینی در توسعه اجتماعی و اقتصادی
تأثیر کارآفرینان بر توسعه آموزشی
نقش های مهم کارآفرینان در توسعه نظام آموزشی
آثار کارآفرینی آموزشی در توسعه نظام های آموزشی
پرسش ها
فصل ششم: ویژگی ها و مهارت های کارآفرینان آموزشی
ویژگی های کارآفرینان
ویژگی های کلیدی کارآفرینان
ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان
مهارت ها و شایستگی های کارآفرینان
ویژگی های کارآفرینان در حوزه آموزش
پرسش ها
فصل هفتم: فرایند راه اندازی کسب وکار آموزشی
فرایند تولید محصول جدید
عوامل اثرگذار بر کسب وکار کارآفرینانه
مراحل راه اندازی کسب وکار آموزشی
گام اول: آمادگی و تصمیم گیری برای راه اندازی کسب وکار آموزشی
گام دوم: شناسایی و ارزیابی فرصت ها
گام سوم: نوآوری و ایده یابی
گام چهارم: تدوین طرح کسب وکار آموزشی
گام پنجم: تأمین منابع مورد نیاز
گام ششم: تأسیس و راه اندازی کسب وکار
گام هفتم: مدیریت کسب وکار و تثبیت آن
روش های راه اندازی کسب وکار آموزشی
دلایل شکست کسب وکارهای جدید
پرسش ها
فصل هشتم: تدوین طرح کسب و کار آموزشی
مفهوم کسب وکار
انواع کسب وکار
طرح کسب وکار چیست؟
اهداف تدوین طرح کسب وکار
اجزاء طرح کسب وکار
مسئولان تدوین طرح کسب وکار
مراحل تهیه طرح کسب وکار
طرح کسب وکار یک صفحه ای
پرسش ها
فصل نهم: برنامه ریزی مسیر شغلی
زندگی شغلی
تصمیم گیری شغلی
انواع زندگی شغلی
انتخاب زندگی شغلی
تصمیم به کارآفرینی و ورود به دنیای کسب وکار
فرایند تصمیم گیری کارآفرینانه
نگرش ها به کسب وکار
سایر عوامل مؤثر بر کارآفرینی
پرسش ها
فصل دهم: بازاریابی و درآمدزایی
بازاریابی
گروه های اصلی مشتریان در بازار
گونه شناسی بازارها
انتخاب و حفظ بازار هدف
بازاریابی کارآفرینانه
انتخاب نام و شعار تجاری
بازاریابی در مراحل رشد کسب وکار
روش های بازاریابی
پرسش ها
فصل یازدهم: سازوکارهای حمایت از کارآفرینی آموزشی
پارک های علم و فناوری
تعریف و ویژگی های پارک های علم و فناوری
وظایف و اهداف پارک های علم و فناوری
مراکز رشد دانشگاهی
انواع مراکز رشد
شتاب دهنده ها
منابع سرمایه گذاری کسب وکارهای نوپا
فرشتگان کسب وکار و سرمایه گذاران ریسک پذیر
پرسش ها
پیوست: نمونه چارچوب تهیه یک طرح کسب وکار آموزشی
منابع

Similar products

More

Comments