× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 5

سر سخنان نغز خاقانی (بخش اول)

ناگفته هایی درباره زندگی، شخصیت و شعر خاقانی (قصاید 1-33)

Publisher: سازمان سمت

Author:

Printed Page Count : 601

Congress Class : ‏‫‬‮‭PIR4885

Dewey Decimal Classification : ‏‫‭8‮فا‬1/23

National Bibliography Number : 5906727

ISBN : 9786000207359

Publish Year : 1398

Digital ISBN : 978-600-02-2117-1

کد کتاب : 2286

Book summary

سرّ سخنان نغز خاقانی نامی است که از اشعار خاقانی برای این کتاب انتخاب شده است. نویسنده در این اثر تلاش دارد به نگاهی مستند و علمی در زمینه زندگانی و شخصیّت و شعر خاقانی دست یابد و فارغ از مشهورات رایج، این شاعر بزرگ قرن ششم را بشناساند.

بسیاری از نکات در این کتاب برای نخستین بار مطرح می شود یا اگر پیش از این در جایی بیان شده، به صورت مستدل و مستند نبوده است. آنچه در چهار مجلّد فعلی این اثر آمده تنها بخش قصاید دیوان خاقانی را در برمیگیرد.

Printed Book

61,000 Toman

Add to cart

وزن : 825

PDF

30,500 Toman

Volume : 4.7 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Add to cart

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 601

Subjects

Content

عنوان صفحه
مقدمه
سال شمار حوادث مهم قرن ششم هجری و زندگانی خاقانی
زندگی، شخصیت و آثار خاقانی
نام و نشان و خاندان
تولّد
زادگاه
استادان
خاقانی و شاعران دیگر
سبک
سوانح زندگی
سفرها
وفات
علت درگذشت
ممدوحان
زبان
عقاید
مذهب فقهی
مشخّصات ظاهری
فرزندان خاقانی
شخصیت و اخلاق
عرفان
قصاید مشهور
آثار
خاقانی و خاورشناسان
قصاید خاقانی
قصیده اول
قصیده دوم
قصیده سوم
قصیده چهارم
قصیده پنجم
قصیده ششم
قصیده هفتم
قصیده هشتم
ترساییه حبسیه یا ... ؟
دانش خاقانی در زمینه مسیحیت
قصیده نهم
رشید و خاقانی
دلیل نقار میان رشید و خاقانی
قصیده دهم
قصیده یازدهم
قصیده دوازدهم
قصیده سیزدهم
قصیده چهاردهم
قصیده پانزدهم
قصیده شانزدهم
قصیده هفدهم
روابط خاقانی با قزل ارسلان
قصیده آفتاب
قصیده هیجدهم
قصیده نوزدهم
قصیده بیستم
قصیده بیست ویکم
قصیده بیست ودوم
قصیده بیست وسوم
قصیده بیست وچهارم
قصیده بیست وپنجم
قصیده بیست وششم
قصیده بیست وهفتم
قصیده بیست وهشتم
قصیده بیست ونهم
تاریخ و شمار سفرهای حج
سال دقیق سفر نخست حج
سال دقیق سومین سفر حج
حوادث مکّه در قرن ششم
حج دیگر خاقانی؟
قصیده سی ام
قصیده سی ویکم
قصیده سی ودوم
قصیده سی وسوم
منابع
نمایه ها

Similar products

More

Comments