× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
2 / 5

درآمدی بر انسان شناسی شهری

Publisher: سمت

Author: ,

Translator: علی باصری , محمدطیب سلطانی نژاد

Printed Page Count : 288

Congress Class : ‏‫‭GN395‬‬

Dewey Decimal Classification : ‏‫‭307/76‬‬

National Bibliography Number : 6195227

ISBN : 9786000220723

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 978-600-02-2147-8

کد کتاب : 2340

Book summary

کتاب حاضر مقدمه ای بر حوزه رو به رشد انسان شناسی شهری و دربرگیرند ه رویکردهای متفاوت به زندگی شهری است. شهرها بخش بسیار مهمی از موضوع مورد مطالعه در انسان شناسی هستند، زیرا بیش از نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در شهرها زندگی میکنند.

تحقیقات انسان شناسی به طور فزاینده ای در فضاهای شهری صورت می گیرد و کتاب پیش رو یکی از منابع ارزشمند و به روز در پژوهش های شهری به شمار می رود که به لحاظ نظری بسیار نافذ است. استادان، دانشجویان رشته انسان شناسی و علاقه مندان به کار پژوهش در حوزه مطالعات شهری (مانند جامعه شناسی و جغرافیا) مخاطبان اصلی این کتاب به شمار می روند.


کتاب درآمدی بر انسان شناسی شهری را دو تن از استادان دانشگاه های هلند به نام ریوکه جفی و آنوک دی کانینگ تألیف کرده و در آن به مسائل مربوط به فرهنگ و فضاهای شهری و سبک زندگی پرداخته اند. در کتاب حاضر ضمن توجه به مهم ترین مطالب روز دربار ه انسان شناسی شهری، دامنه جغرافیایی گسترده ای از شهرها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

PDF

24,000 Toman

Volume : 9.9 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 288

وزن : 400

Subjects

Content

عنوان صفحه
پیشگفتار مترجمان
پیشگفتار
فصل اول: مقدمه
چرا انسان شناسی شهری؟
موقعیت انسان شناسی شهری
پیشرفت های تاریخی
پیشینه های انسان شناسی شهری
انسان شناسی شهری ابتدایی
تغییرات در اواخر قرن بیستم
انسان شناسان و شهر در قرن بیست و یکم
پژوهش در انسان شناسی شهری
آیا این حوزۀ پژوهش معمول شما نیست؟
روش های شهری
مطالعه کلی و جزئی
روش های متحرک و نقشه برداری ذهنی
ساختار کتاب
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
بخش اول: مأمنی در شهر
فصل دوم: مکان های شهری
ایجاد مکان، وابستگی به مکان و سیاست های تعلق
اشکال گفتمانی و حسی ایجاد مکان
ایجاد مکان مقدس
ساختمان ها
معماری
فضای داخلی
محله ها
سکونت گاه های کم درآمد و حاشیه ای
جداسازی و جابه جایی
مکان های شهری در یک دوران جهانی
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
فصل سوم: تحرک های شهری
تحرک و هویت ها
پیاده روی در شهر
حمل ونقل شهری
تحرک و نابرابری
معلولیت
ترافیک
سیاست های فرهنگی جابه جایی
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
فصل چهارم: زندگی اجتماعی در فضای عمومی
زمینه سازی فضای عمومی
زندگی اجتماعی عمومی در بافتی مشخص
موقعیت یابی میان بخشی
قواعد فضایی روزانه
سیاست های خرد در زندگی اجتماعی عمومی
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
بخش دوم: ساخت زندگی ها و سبک های زندگی شهری
فصل پنجم: اقتصادهای شهری
از توسعه ملی تا ایجاد ساختار مجدد نئولیبرال
شهرهای نئولیبرال
صنایع شهری، کار و شکل گیری طبقات اجتماعی
شهرهای معدنی
چشم اندازهای پساصنعتی
« طبقه متوسط جدید» ظهور بخش خدمات و
رسمی و غیررسمی بودن در اقتصاد شهری
مکان های اقتصادی شهری
بازار
کارخانه
خیابان
خانه
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
فصل ششم: مصرف، اوقات فراغت و سبک زندگی
مصرف و تمایز
سرمایه فرهنگی
شهروند مصرف کننده
مصرف، فراغت و فضا
ایجاد فضاهایی تازه برای اوقات فراغت و مصرف
جغرافیای فراغت
مصرف فضای شهری
سبک های زندگی، صحنه ها و فرهنگ عامه در شهر
فرهنگ عامه شهری، ایجاد مکان و به حاشیه راندن
مد شهری، جهان وطنی بودن و مدرنیته
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
فصل هفتم: شهرها و جهانی شدن
مهاجران و حوزه های اجتماعی فراملی
جهانی شدن و نئولیبرالیسم
نابرابری ها در شهر جهانی
متخصصان جهانی
صفحه
هشت
فقر در شهر جهانی
نمایش نئولیبرال
جهانی شدن از پایین
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
بخش سوم: سیاست در شهر و سیاست شهری
فصل هشتم: برنامه ریزی شهری
شهرهای استعماری، برنامه ریزی شهری و اصلاحات بهداشتی
اصلاحات بهداشتی
آرمان شهرهای مدرن و چشم اندازهای ارتقای شهر
شهرهای جدید
بازسازی پس از جنگ و پس از وقوع بلایای طبیعی
سکونت گاه های غیررسمی «مسئله »
شهرگرایی نئولیبرال
زیرساخت شهری و نئولیبرالیسم
شهر کارآفرین در اقتصاد جهانی
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
فصل نهم: شهرها، شهروندی و سیاست
شهرها و شهروندی
شهروند متمایز و شهروند شورشی
سیاست های رسمی و غیررسمی
سیاست های انتخاباتی
سیاست غیررسمی
جنبش های اجتماعی
جنبش سیاسی و فضای عمومی
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
فصل دهم: خشونت، امنیت و کنترل اجتماعی
انسا نشناسی خشونت
خشونت تبهکارانه، قومی مذهبی و سیاسی
خشونت، ترس و فضای شهری
روایت های فضایی
تحرکات شهری
فرم شهری و محیط ساخته شده
پلیس، حکومت فضایی و کنترل اجتماعی
امنیت و اقتدار فراتر از دولت
امنیت خصوصی
امنیت خصوصی غیررسمی و گرایش به اجرای خودسرانه قانون
نتیجه گیری
پرسش هایی برای بحث بیشتر
منابعی برای مطالعه بیشتر
مشاهدۀ بیشتر
فصل یازدهم: نتیجه گیری
آیندۀ انسان شناسی شهری
همبستگی های پسانئولیبرال
عاطفه و گذرایی
بوم شناسی، پایداری و فناوری
کتاب شناسی
نمایه

Similar products

More

Comments