× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 3

انسان شناسی

Publisher: سازمان سمت

Author:

Printed Page Count : 237

Congress Class : ‏‫‬‮‭BP104

Dewey Decimal Classification : ‏‫‬‮‭297/159

National Bibliography Number : 7301584

ISBN : 9786000221331

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 978-600-02-2196-6

کد کتاب : 2357

Book summary

معنا را نمی توان جدای از معناکننده تحلیل کرد. معناکننده اگر نتواند در خود معنایی بیابد، در هیچ چیز دیگر آن را نخواهد یافت، حتی اگر آن چیز به تعبیر نیگل عظمت الهی یا به بیان استیس توهّمِ بزرگ باشد.

نام ها مهمّ نیستند، آن ادراکی که مُدرِک از خودْ در باب معنا و به بیانِ دقیق تر معنایِ خود می فهمد، مدرَکات دیگر را به همان وجه معنا خواهد کرد، لذا بی معنایی عالَم ریشه در بی معناییِ من دارد و بی معنایی من به تعبیر کسانی چون شوپنهاور به این دلیل است که پایان کار انسان، مرگ به معنای نابودی و عدم است. اولاً، فهم من از خود، علمی است حضوری؛ ثانیاً، میزان درک و فهم از خود به مرتبه وجودی «من» وابسته است.

به تعبیر دیگر، هرکس همان را می فهمد که در آن رتبه از وجود قرار دارد، بنابراین، مُدرِکی به نام من مُدرَکی به نام من را به همان مقدار و به همان ارزشی می شناسد که هست.

Printed Book

28,000 Toman

Add to cart

وزن : 345

PDF

14,000 Toman

Volume : 3.6 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Add to cart

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 248