× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 3

نظامی گنجه ای و پنج گنج

جستاری در زندگی و شعر نظامی گنجه ای با گزیده ای از منظومه های او

Publisher: سازمان سمت

Author:

Printed Page Count : 416

Congress Class : ‏‫‬‭PIR5135

Dewey Decimal Classification : 8‮فا‬1/21

National Bibliography Number : 7656679

ISBN : 9786000222987

Publish Year : 1400

Digital ISBN : 9786000224615

کد کتاب : 2440

Book summary

نظامی گنجه‌ای شاعر بزرگ غنایی ایران در قرن ششم هجری با خلق پنج اثر برجسته یعنی مخزن‌الاسرار، خسرو و شیرین، هفت‌پیکر، لیلی و مجنون و اسکندرنامه، نه تنها در ادبیات فارسی بلکه در ادبیات جهان، نامی ماندگار از خود باقی گذاشته است. نظامی آغازگر داستانسرایی منظوم در شعر فارسی است و پنج منظومه بزرگ او که به پنج گنج معروف است، از چنان شهرتی برخوردار است که پس از وی صدها سراینده به تقلید از آن برخاسته‌اند و بدین ترتیب بابی تازه در آفرینش ادبیات داستانی به شعر گشوده شده است.

زبان توانمند، ذوق سرشار در خلق ترکیبات شعری، و تصویرهای نوآیین و بدیع از ویژگی‌های پنج گنج نظامی است و در کنار اینها گیرایی روایت و بار عاطفی و اخلاقی این پنج اثر سبب شده است تا آنها را در میان مشتاقان شعر فارسی از هر طبقه و گروهی خوشایند و مقبول سازد. کتاب حاضر که با عنوان نظامی گنجه‌ای و پنج گنج به میراث شعری این سراینده بلندآوازه پرداخته است، دارای بخشی مبسوط در شرح زندگی و معرفی منظومه‌های نظامی است و در کنار آن، گزیده‌ای منسجم و یکپارچه از آنها به دست آمده است تا خوانندگانی که مجال مطالعه متن کامل پنج گنج نظامی را ندارند بتوانند منظومه‌های پنجگانه او را تقریباً با همان شکل و ساختار اصلی در قالبی مختصرتر مطالعه کنند.

مؤلف کوشیده است که واژه‌ها و عبارات دشوار متن را نیز معنا کند و توضیح دهد تا بهره‌مندی مشتاقان پنج گنج نظامی در هنگام مطالعه آنها به سبب برخی از دشواری‌های متن، متوقف نگردد و از لذت درک ادبی این پنج منظومه کاسته نشود.

PDF

48,000 Toman

Volume : 6.4 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Add to cart

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 416

Printed Book

64,000 Toman

وزن : 585

Subjects

Content

پیشگفتار
بخش اول: زندگی، زمانه و شعر نظامی
فصل اوّل: زندگی و زمانۀ نظامی
فصل دوم: جایگاه نظامی در شعر پارسی
فصل سوم: خلاقیّت و آفرینشهای شعری و هنری
فصل چهارم: دانش و حکمت نظامی
فصل پنجم: آرمان شهر در منظومۀ ذهن نظامی
فصل ششم: نظامی و شاعران دیگر
فصل هفتم: میراث شعری نظامی
فصل هشتم: نظامی و ادبیات داستانی منظوم پارسی
فصل نهم: مخزن الاسرار
فصل دهم: خسرو و شیرین
فصل یازدهم: لیلی و مجنون
فصل دوازدهم: هفت پیکر
فصل سیزدهم: اسکندرنامه
بخش دوم: گزیدۀ پنج گنج و توضیحات
گنج اول: مخزن الاسرار
گنج دوم: خسرو و شیرین
گنج سوم: لیلی و مجنون
گنج چهارم: هفت پیکر
گنج پنجم: اسکندرنامه
منابع
نمایه

Similar products

More

Comments