× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

زبان انگلیسی تخصصی علوم انسانی esp - لیست آثار

English for the Students of Accounting (I)

سازمان سمت

از 6,000 تا 21,000 از 4,800 تا 16,800 تومان

English for the Students of Educational Technology

سازمان سمت

از 3,750 تا 20,000 از 3,000 تا 16,000 تومان

Basic English for University Students

سازمان سمت

از 3,550 تا 21,000 از 2,840 تا 16,800 تومان

English for the Students of Persian Literature (I)

سازمان سمت

از 2,000 تا 10,000 از 1,600 تا 8,000 تومان

English for the Students of Persian Literature (II)

سازمان سمت

از 2,000 تا 7,000 از 1,600 تا 5,600 تومان

Reading for General English

سازمان سمت

از 2,000 تا 14,000 از 1,600 تا 11,200 تومان

English for the Students of Persian Literature

سازمان سمت

از 2,500 تا 12,000 از 2,000 تا 9,600 تومان

English for the Students of Political Science (I)

سازمان سمت

از 7,000 تا 26,000 از 5,600 تا 20,800 تومان

English for the Students of Accounting (II)

سازمان سمت

از 5,000 تا 26,000 از 4,000 تا 20,800 تومان

English for the Students of Sociology

سازمان سمت

از 7,500 تا 15,000 از 6,000 تا 12,000 تومان

English for the Students of Clinical Psychology (I)

سازمان سمت

از 5,000 تا 19,000 از 4,000 تا 15,200 تومان

English for the Students of Statistics

سازمان سمت

از 6,500 تا 7,000 از 5,200 تا 5,600 تومان

English for the Students of Philosophy

سازمان سمت

از 6,500 تا 15,000 از 5,200 تا 12,000 تومان

English for the Students of Social Welfare and Planning (I)

سازمان سمت

از 4,000 تا 6,000 از 3,200 تا 4,800 تومان

English for the Students of Historic Buildings Conservation and Restoration

سازمان سمت

از 4,000 تا 8,000 از 3,200 تا 6,400 تومان