× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
6 / 4.3

زبان قرآن و مسائل آن

Publisher: سازمان سمت

Author:

Dewey Decimal Classification : ۲۹۷/۱۵۳‬‬

National Bibliography Number : 1960183

ISBN : 9786005486322

Publish Year : 1398

Research Group Code : 8

Digital ISBN : 978-600-02-3278-8

کد کتاب : 1333

Printed Page Count : 408

Congress Class : BP۸۲/۲‬‭‮‬‏‫‭/س۷۷ز۲ ۱۳۸۹‬‬

Book summary

زبان دین امروز یکی از موضوعات مهم پژوهش در فلسفه دین است که مسائل گوناگونی را در بردارد. برخی از این مسائل کهن و برخی دیگر نوپدید و یا دارای زوایایی تازه‌اند. شیوه زبان دین و تأویل‌پذیری یا یک وجهی بودن زبان این متون، از دیرباز مطرح بوده است، اما معناداری گزاره‌ها و آموزه‌های دینی، کارکرد زبان دین از منظر انگیزشی یا معرفت‌بخشی، حیرت‌زایی یا فیصله‌بخشی زبان دین و تأثیرپذیری با تأثیرناپذیری زبان دین از فرهنگ و زبان عصر، از مسائل مهم دوران معاصر است. این سنخ مسائل امروز نیز در تطبیق با قرآن کریم، مطرح و نیازمند تحلیل جدی است. تعیین موضع در مسائل یاد شده مبنای تفسیر و هرمنوتیک خاص قرآن است و تأثیری اساسی در تفسیر قرآن دارد. «زبان قرآن و مسائل آن» به منظور ارائه نظریه‌ای بدیل در مسائل زبان قرآن، در مقابل نظریه‌های رقیب در زبان دین، با رویکردی ایجابی و مسئله‌ شناسانه و با استناد به مبانی معرفتی ـ استدلالی، به مسائل زبان قرآن، پرداخته است. این اثر، ضمن ارائه اطلاعات اساسی در حوزه زبان دین و زبان قرآن و پاسخگویی به مهم‌ترین پرسش‌ها در مسائل زبان قرآن، نقد و تحلیل دیدگاه‌های ناهمخوان با مبانی معرفتی اعتقادی قرآن را نیز از نظر دور نداشته است.

کتاب الکترونیکی

112,200 95,370 Toman

Volume : 70.4 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 408

Subjects

Content

فصل اول: کلیات و مفاهیم زبان، زبان دین و زبان قرآن
فصل دوم: زبان دین و دیدگاه های سنتی غرب
فصل سوم: پوزیتیویسم و بی معنایی زبان دین
فصل چهارم: تحلیل زبانی و کارکردگرایی زبان دینی
فصل پنجم: نمادگرایی در زبان دینی
فصل ششم: واقع گرایی و شناختاری بودن زبان دین
فصل هفتم: تمایز مبانی و زمینه های فکری اسلام و آیین یهودی-مسیحی
فصل هشتم: زبان قرآن در ساحت مفردات
فصل نهم: منطق و زبان گفتمان قرآن (زبان عرفی فراعرفی)
فصل دهم: زبان قرآن و نقش معرفت بخشی و انگیزشی
فصل یازدهم: توجیه معرفت بخشی مفاهیم قرآن
فصل دوازدهم: زبان قرآن حیرت آفرین یا فیصله بخش؟
فصل سیزدهم: زبان چندبعدی قرآن
فصل چهاردهم: قرآن، نزول تاریخی، حضور فراتاریخی(زبان فراعصری قرآن)

Similar products

More

Comments