× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 3

پژوهشی در آیین صابئین

با تکیه بر منابع اسلامی

Publisher: سازمان سمت

Author:

Printed Page Count : 362

Congress Class : ‏‫‬‮‭BT1405‏‫‬‮‭/ر5پ4 1397

Dewey Decimal Classification : ‏‫‬‮‭299/932

National Bibliography Number : 5444225

ISBN : 9786000206277‬

Publish Year : 1397

Digital ISBN : 9786000224080

کد کتاب : 2206

Labels:

Book summary

پژوهشی در آیین صابئین حاصل سال‌ها تلاش نویسنده است. وی کوشیده است با تکیه بر منابع اسلامی از فرهنگ‌شناسی صرف دوری جوید و با فرقه‌شناسی در حدّ امکان، مباحث مربوط به صابئین را از خلط و خطا برهاند و راه شناخت حقیقت این آیین را هموارتر کند.

بحث صابئین در فقه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و نویسنده نیز در بخش پایانی به تفصیل به این موضوع پرداخته است تا موضوعِ درستی برای حکم فقهی تصویر شده باشد. مطالعه کتاب حاضر علاوه بر دانشجویان به پژوهشگران و دین‌پژوهان توصیه می‌شود.

PDF

24,000 Toman

Volume : 4.0 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 372

وزن : 509.64

Subjects

Content

مقدمه
فصل اول: دیدگاه ها در ریشه یابی و مفهوم شناسی واژه صابئین
فصل دوم: گستره مکانی و زمانی صابئین در قدیم
فصل سوم: فرقه شناسی صابئین
فصل چهارم: نظریه ها در ماهیت شناسی آیین صابئین و حقیقت آن آیین
فصل پنجم: صابئین متدایی و حرانی و تاریخ و رابطه آنان
فصل ششم: خدا و مرگ و معاد در آیین صابئین متدایی
فصل هفتم: پیامبران در آیین صابئین
فصل هشتم: طهارت، قبله، نماز، روزه، زن، ازدواج و طلاق در آیین صابئین متدایی
فصل نهم: زبان، الفبا، کتابهای دینی و سازمان روحانیت صابئین متدایی
فصل دهم: گاه شماری و عیدهای صابئین
فصل یازدهم: باورها و رفتارها، معبدها و قربانی به پیشگاه بت ها در آیین حرانیان
فصل دوازدهم: صابئین در فقه اسلامی
کتابنامه

Similar products

More

Comments